Životné minimum

198,09 eura/mesiac - životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2016. K 1. júlu 2015 sa životné minimum nezvyšovalo.

138,19 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

90,42 eura - životné minimum dieťa.

Evidencia na úrade práce

148,57 eura - toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Keďže sa od 1. júla 2015 suma životného minima nezvýšila, bez zmeny zostáva aj maximálna mesačná suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. Uchádzač o prácu je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti o výške mzdy, respektíve odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu zárobku presiahol. Ak zarobil viac ako 148,57 eura, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Rodičovský príspevok

203,20 eura - nemení sa už od roku 2014.

Prídavok na dieťa

23,52 eura – od roku 2014 zostáva rovnaký.

11,04 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.

Minimálna mzda

405 eur - minimálna mesačná mzda sa zvyšuje od januára 2016. Na 2. stupni je minimálna mzda 486 eur, na 3. stupni je to 567 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 648 eur, na 5. stupni zase 729 eur a na 6. stupni dostane 810 eur.

2,328 eura - minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2016.

Odmena za nočnú prácu

0,4656 eura - zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Keďže od januára je suma hodinovej minimálnej mzdy 2,328 eura, zamestnávateľ musí takémuto pracovníkovi vyplatiť najmenej 0,4656 eura za každú hodinu nočnej práce.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Nezdaniteľná suma sa od roku 2014 nezmenila, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré je od roku 2014 zmrazené.

316,94 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).

3 803,33 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2016 (19,2 x životné minimum 198,09 eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je:

3 803,33 eura - vlastný príjem manželky

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:

12 558,906 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

180 eur  - od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2015. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 % dani). Uplatniť si ju môže sporiteľ len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe jej zmeny ktorou sa zrušil dávkový plán.

Príspevky na II. pilier  

1 029,60 eura - v roku 2016 si môže sporiteľ uplatniť túto nezdaniteľnú sumu na dobrovoľné príspevky v II. pilieri. V daňovom priznaní si bude môcť sporiteľ znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odviedol od 1. januára do 31. decembra 2016. Príspevky mohol platiť dôchodkovej spoločnosti pravidelne alebo aj jednorazovo, napríklad pred koncom roka.

Najviac si môže uplatniť ročne dve percentá z čiastkového základu dane (nie z hrubého príjmu). Základ dane zamestnanca je rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch z podnikania je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Táto nezdaniteľná suma nesmie presiahnuť dve percentá zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2016 to znamená 2 % zo 60 x 858 eur = 2 % z 51480 = 1 029,60 eura.

Zamestnanecká prémia za rok 2015

Hoci je zamestnanecká prémia naďalej v zákone o dani z príjmov, v praxi už na ňu nemá nik nárok. Od januára 2015 sa totiž zaviedla ročná odpočítateľná suma na zdravotné odvody 4 560 eur. Z ročnej minimálnej mzdy 4 560 eur po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4 %) vychádza vyšší základ dane ako nezdaniteľná suma 3 803,33 eura.

Daňové priznanie v marci 2016

1 901,67 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2015 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2015 suma 3 803,33 eura.

  • daň sa nevyrubí a neplatí (§ 46) za rok 2015 ak za rok 2015 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2015 nepresiahnu 1901,67 eura.
  • od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

Daňový bonus v roku 2016

21,41 eura -  daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 256,92 eura na jedno dieťa.

2 430 eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 405 eur). Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy teda 202,50 eura.

Daň z príjmu

19 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 022,31 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 022,31 eura.

5 % zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

Výška paušálnych výdavkov

40 %, maximálne 420 eur mesačne, 5 040 eur ročne - ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6.

Príležitostné príjmy a suma oslobodená od dane za rok 2016

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.

Stravné ako výdavok 

4,20 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín sa menila od 1. novembra 2014.

6,30 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín

9,80 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,183 eura/km - sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla, od 1. 11. 2014 najviac suma 55 % z 4,20 eura, teda 2,31 eura.

Od 1. 11. 2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % z 4,20 eura, čo je 3,15 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %. Pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

Priemerná mzda

858 eur - mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014.

Sociálne poistenie

4 290 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktorý vymeriavací základ určený nemá).

Sadzby poistného zamestnanec
Nemocenské poistenie 1,4 %
Starobné poistenie 4 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 %

Sadzby poistného zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,4 %
Starobné poistenie 14 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 %
Garančné poistenie 0,25 %
Úrazové poistenie 0,8 %
Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku 
Starobné poistenie 4 %
Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľa za poberateľa starobného, invalidného, výsluhového dôchodku

Starobné poistenie 14 %

Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Garančné poistenie 0,25 %
Úrazové poistenie 0,8 %
Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného dohodárov
Nemocenské poistenie 1,4 % (pravidelný príjem)
Starobné poistenie 4 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1% (pravidelný príjem)

Sadzby poistného zamestnávateľa za dohodárov 
Nemocenské poistenie 1,4 % (pravidelný príjem)
Starobné poistenie 14 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % (pravidelný príjem)
Garančné poistenie 0,25 %
Úrazové poistenie 0,8 %
Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného SZČO
5 148 eur – od 1. 7. 2016 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2015 bude vyšší ako 5 148 eur (12 x 429).

4 290 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktorý vymeriavací základ určený nemá).

429 eur - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie

142,20 eura - minimálne poistné  

Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 18,87 eura

Starobné poistenie 18 %, minimálne 77,22 eura

Invalidné poistenie 6 %, minimálne 25,74 eura

Rezervný fond 4,75 %, minimálne 20,37 eura


Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

429 eur – minimálny vymeriavací základ

Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 18,87 eura
Starobné poistenie 18 %, minimálne 77,22 eura
Invalidné poistenie 6 %, minimálne 25,74 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2 %, minimálne 8,58 eura
Rezervný fond 4,75 %, minimálne 20,37 eura

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Starobné poistenie platí 4 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur a invalidné poistenie 3 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Koľko platí zamestnávateľ za študenta

Starobné poistenie 14 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Invalidné poistenie 3 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Garančné poistenie 0,25 % (z celého príjmu)
Úrazové poistenie 0,8 % (z celého príjmu)
Rezervný fond 4,75 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Nemocenská dávka zamestnanca

42,3124 eura - najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky v roku 2016. Nemocenské dávky sa od januára 2016 zvyšujú, keďže sa zvyšuje aj maximálny denný vymeriavací základ zo 40,6357 eura na 42,3124 eura.

Maximálna nemocenská je od januára 721,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 698,20 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Materské sa zvyšuje zo súčasných 65 na 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Automaticky sa bude zvyšovať materské aj tým matkám, ktorým nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2016.

Mamička bude môcť od januára dostať materské maximálne vo výške 918,20 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 888,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Ak sa matka stará o choré dieťa, od januára dostane za desať dní ošetrovné maximálne vo výške 232,80 eura

Dávka v nezamestnanosti

56,4165 eura - najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 (2 x 12 x 858 eur /365, zaokrúhlené na 4 desatinné miesta nahor). Od 1. 7. 2016 sa určí z priemernej mzdy za rok 2015.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu. Od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní je 874,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní je 846,30 eura.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

552,08 eura – je hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2015, počas 12 kalendárnych mesiacov suma 67 % z 824 eur.

574,86 eura – hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2016, počas 12 kalendárnych mesiacov suma 67 % z 858 eur.

Noví poistenci a úľavy na poistnom

Od januára pribudla v sociálnom poistení nová skupina poistencov – vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a záložníci.

Od 15. decembra platí nová odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť len úrazové a garančné poistenie za obdobie najviac 12 mesiacov. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Úľava na odvodoch sa v 3. štvrťroku týka nezamestnaných s trvalým pobytom v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Športový reprezentant sa stáva poistencom štátu. Príspevok športovému reprezentantovi je nová štátna sociálna dávka k jeho dôchodku. K podmienkam nároku patrí získanie akejkoľvek medaily na olympiáde, paralympiáde, deaflympiáde, majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant Slovenskej republiky, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

K podmienkam tiež patrí štátne občianstvo SR, trvalý pobyt alebo bydlisko na území SR alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežactva alebo Švajčiarskej konfederácie, nepoberanie podobného príspevku zo zahraničia, dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov SR a uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku v SR zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera).

Nárok na predčasný starobný dôchodok

237,80 eura - do 30. 6. 2016 má poistenec nárok na predčasný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku je najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura, platného do 30. 6. 2016).

Aktuálna dôchodková hodnota a iné veličiny

10,9930 eura – platí pre dôchodky priznané v roku 2016.

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.
Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku: 
2013 - 80 %
2014 - 76 % 
2015 - 72 %
2016 - 68 %
2017 - 64 %,
2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %.

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:
2013 - 17 %
2014 - 18 %
2015 - 19 %
2016 - 20 %
2017 - 21 %
2018 a nasledujúcich rokoch - 22 %.

Zdravotné odvody

4 290 eur - maximálny vymeriavací základ.

51 480 eur - maximálny ročný základ za rok 2016 (60 x 858 eur).

Sadzby poistného zamestnanec

4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.
2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím.
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy, maximálne zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy).
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Sadzby poistného zamestnávateľ

10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.
5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím.


Poistné SZČO

429 eur - minimálny vymeriavací základ. 

60,06 eura - minimálne poistné mesačne (30,03 eura zdravotne postihnutá osoba).


14 % z vymeriavacieho základu SZČO.
7 % z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy).
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Poistné samoplatiteľa

14 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa.
7 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálny preddavok mesačne 60,06 eura (30,03 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím).

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy.)

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Poistenci štátu

Poistenec štátu platí poistné z príjmov podľa § 13 ods. 6 a 7.
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy).
14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).
7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

380 eur mesačne - pri príjme do 380 eur, znižovanie položky o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur nula.

4 560 eur ročne, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4 560 eur, pri príjme 6 840 eur nula.

Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku do 30. 6. 2016

Základné nepostihnuteľné sumy:

118,85 eura – na povinného: 118,85 eura (60 % životného minima plnoletej FO)
49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)


Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

198,09 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)
99,04 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

99,04 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)
49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

83,19 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)
34,66 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)