Od roku 2018 musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 215 eur. Vlani to bolo najmenej 208,16 eura.

Ak ste v roku 2017 platili preddavok na zdravotné poistné od 61,81 eura do 63,84 eura, v roku 2018 budete uhrádzať preddavok najmenej 63,84 eura (zdravotne postihnutý 31,92 eura).

Na sociálnych odvodoch odvediete mesačne najmenej 151,16 eura.

Kedy musíte platiť odvody

SZČO musí platiť zdravotné poistenie odo dňa, keď sa stane samostatne zárobkovo činnou osobou (napríklad odo dňa ohlásenia živnosti). Výnimkou sú SZČO, u ktorých dochádza pri začatí vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti k súbehu platiteľov zdravotného poistenia (napríklad sú súčasne študentom, zamestnancom, dôchodcom). Vtedy nemusia do zdravotnej poisťovne platiť preddavky. Na ďalší rok im poisťovňa zdravotné zúčtuje a oni ho budú musieť doplatiť.

Sociálne poistenie musia SZČO platiť od 1. júla po roku, za ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku.

Tou hranicou je podľa zákona zárobok vyšší ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné (12 x 0,5 x 883 eur, čo je mzda v roku 2015).

Od júla 2017 platia povinne sociálne poistné tie SZČO, ktorí mali v roku 2016 príjem vyšší ako 5 298 eur.

Hranica príjmu bude od júla 2018 vyššia – 5 472 eur, keďže priemerná mesačná mzda v roku 2016 bola 912 eur (12 x 0,5  912). Ak ste teda z podnikania mali v roku 2016 vyšší hrubý príjem ako 5 472, budete už musieť každý mesiac od júla 2018 platiť sociálne odvody.

Koľko budete odvádzať

Koľko každý mesiac budete ako živnostník posielať do ôsmeho dňa v mesiaci na účet Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne záleží od vymeriavacieho základu.

Ten zistíte tak, že k základu dane z podnikania za rok 2016 pripočítate zdravotné a sociálne poistenie, ktoré ste odviedli v roku 2016. Výsledok vydelíte koeficientom 1,486 a zaokrúhlite na eurocenty nadol.

Mesačný vymeriavací základ pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie SZČO sa vypočíta tak, že ročný vymeriavací základ sa vydelí počtom mesiacov podnikania.

Ak ste začali podnikať napríklad vlani 15. marca, marec sa nepočíta.  SZČO platí do zdravotnej poisťovne 14 % z mesačného vymeriavacieho základu, zdravotne postihnutý 7 %. 

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov SZČO od roku 2018 je suma 456 eur (50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá je 912 eur). Ten živnostník, ktorý odvádzal zdravotné z minimálneho základu, bude v roku 2018 do poisťovne posielať mesačne 63,84 eura. Prvú platbu za január odvedie do 8. februára.

Maximálny vymeriavací základ za celý rok 2018 z príjmov zo zamestnania, z podnikania, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov nie je určený, teda platí sa z celého príjmu.

Živnostník pošle Sociálnej poisťovni najviac 2116 eur

Vymeriavací základ na sociálne odvody je rovnaký ako na zdravotné odvody s tým rozdielom, že nerozhoduje počet mesiacov podnikania a vždy sa počíta s počtom mesiacov 12.

Minimálne sociálne odvody sa od januára tiež zvyšujú. Súvisí to s tým, že rastie minimálny mesačný vymeriavací základ na 456 eur. Živnostník teda musí poslať do Sociálnej poisťovne každý mesiac minimálne 151,16 eura.

Zmena vymeriavacích základov pre platenie sociálnych odvodov sa dotkne tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré v súčasnosti platia nižšie sociálne odvody ako 151,16 eura.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálnych odvodov SZČO od roku 2018 je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2016 (7 x 912) je suma 6 384 eur. Maximálne teda živnostník mesačne pošle do Sociálnej poisťovne 2 116,29 eura.

Sociálna poisťovňa zmenu výšky odvodov SZČO živnostníkom oznámi.

Sociálne a zdravotné odvody živnostníka v roku 2018
Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ Maximálny VZ Minimálne poistné Maximálne poistné
Nemocenské 4,40 % 456 6 384 20,06 280,89
Starobné 18 % 456 6 384 82,08 1 149,12
Invalidné 6 % 456 6 384 27,36 383,04
Rezervný fond 4,75 % 456 6 384 21,66 303,24
Sociálne odvody spolu 33,15 % 151,16 2 116,29
Zdravotné odvody 14 % 456 63,84
Sociálne a zdravotné spolu 47,15 % 215
Prameň: SP