V súlade s prechodným ustanovením §52zg ods. 8 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") sa ustanovenie § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2016 použije na majetok (pozn. platí aj na nehnuteľnosti) obstaraný po 31. decembri 2015, t. j. na vašu situáciu sa aplikuje pôvodné  znenie ustanovenia.

Ak teda budeme vychádzať z predpokladu, že u darcu by eventuálny príjem z predaja domu v čase darovania bol od dane oslobodený v súlade s §9 ZDP, môžete za výdavok uplatniť tzv. reprodukčnú obstarávaciu cenu (ROC). Najvhodnejším vyjadrením ROC je cena domu stanovená znalcom.

Berte prosím na vedomie, že na účely ZDP je rozhodujúca ROC zistená práve v čase darovania = v čase obstarania domu, teda nie v čase predaja darom získanej nehnuteľnosti.