Našiel som pozemky po starých rodičoch, ktoré neboli predmetom dedičského konania. Ako možno obnoviť dedičské konanie?

Situáciu, kedy po prejednaní dedičstva (myslí sa tým právoplatné rozhodnutie o dedičstve) dedičia objavia ďalší majetok, pri ktorom súdny komisár (notár) alebo súd nepotvrdili dedičskú následnosť rieši priamo zákon v ust. § 175x zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.

Terminologicky ide pritom o prejednanie novoobjaveného dedičstva (nie o obnovu konania), ktorým môžu byť ako aktíva (majetok), tak i pasíva (dlhy) poručiteľa. Nové dedičské konanie len o dlhoch sa nevykoná.

V takejto situácii súd (obvykle súdny komisár) vykoná na návrh nové dedičské konanie, pričom zohľadní výsledky prvšieho konania (prípadne prvších konaní). Uvedená situácia často nastáva pri ďalšom dedení. Napr. v dedičskom konaní po otcovi sa zistí majetok starého otca, ktorý nebol prejednaný v dedičskom konaní po starom otcovi. V týchto prípadoch súd (súdny komisár) vykoná konanie i bez návrhu.

Vo Vašej situácii preto spravte jednoduchý návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva po Vašom starom otcovi tomu súdu, v obvode ktorého Váš starý otec zomrel (podľa osvedčenia o dedičstve). V návrhu uveďte najmä spisovú značku pôvodného konania a identifikujte Vášho starého otca. Súd vec pridelí súdnemu komisárovi (notárovi), ktorý nemusí byť nevyhnutne totožný s tým súdnym komisárom, ktorý vec prejednal pôvodne.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Vlado Benko

Prejednanie novoobjaveného dedičstva
Prejednanie novoobjaveného dedičstva
Prejednanie novoobjaveného dedičstva
Prejednanie novoobjaveného dedičstva