1. Zmena odpisových skupín

Novela zákona rozšírila počet odpisových skupín zo štyroch na šesť a zaviedla novú odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania osem rokov a odpisovú skupinu 6 s dobou odpisovania štyridsať rokov.

„Do 3. odpisovej skupiny sa vyčlenili výrobné technológie, ktoré sa do konca roka 2014 odpisovali 12 rokov a do 6. odpisovej skupiny sa vyčlenili nevýrobné budovy a stavby, napríklad administratívne budovy, hotely, ktoré sa do konca roka 2014 odpisovali 20 rokov,“ vymenováva najdôležitejšie novinky hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Zaradenie majetku do odpisových skupín je v prílohe číslo 1 v zákone. Do novej skupiny 3 boli preradené napríklad elektrické motory, generátory a transformátory, turbíny, chladiace a vetracie zariadenia alebo stroje pre metalurgiu. V šiestej skupine s odpismi až 40 rokov sú okrem hotelov tiež budovy určené pre kultúru, vzdelávanie a zdravotníctvo a bytové stavby. Pre firmy v cestovnom ruchu (hotely, penzióny, apartmánové domy), oddelene stojace reštaurácie a bary, developerské spoločnosti, ktoré prenajímajú kancelárske a bytové priestory, súkromné nemocnice a zdravotnícke zariadenia to znamená, že sa im odpisy znížia na polovicu, čo im zvýši daň.

Zmena v zaradení nehnuteľností do nových odpisových skupín sa nedotkne firiem, ktoré vlastnia alebo prenajímajú priemyselné budovy, závody, dielne, montážne haly, nádrže a silá či obchodné centrá a domy, samostatné obchody, čerpacie stanice, výstavnícke haly, garážové budovy, dopravné a telekomunikačné budovy.

V prípade používania budovy na viac účelov o jej zaradení do odpisovej skupiny rozhoduje jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.

Zmeny v odpisoch od januára
Odpisová skupina Doba odpisovania Ročný odpis
1 4 roky 1/4
2 6 rokov 1/6
3 8 rokov 1/8
4 12 rokov 1/12
5 20 rokov 1/20
6 40 rokov 1/40
Zdroj: novela zákona o dani z príjmov

2. Oklieštenie zrýchlených odpisov

Podľa zákona o dani z príjmov, ktorý platil do konca minulého roku, sa mohol podnikateľ rozhodnúť, či bude majetok  odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene. Práve druhý spôsob umožňoval podnikateľovi optimalizovať daň. Keď očakával vyšší zisk, mal by vyšší daňový základ, vyplatilo sa mu zrýchlené odpisovanie.

„Od januára môže daňovník zrýchlenou metódou odpisovať už len hmotný majetok, ktorý je zaradený v 2. a 3. odpisovej skupine. Ostatný hmotný majetok sa odpisuje už len rovnomernou metódou,“ pripomína P. Macíková. V tejto súvislosti boli zavedené pre hmotný majetok zaradený v 2. a 3. odpisovej skupine nové koeficienty pre zrýchlené odpisovanie.

Táto zmena sa dotkne predovšetkým nehnuteľností a inžinierskych stavieb, pretože tie sú zaradené do odpisových skupín 4 až 6, ako aj osobných automobilov, počítačov a iných druhov majetku zaradených do odpisovej skupiny 1.  Osobné automobily tak bude možné odpisovať iba rovnomerne počas 4 rokov.

Spôsob odpisovania určí podnikateľ pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania. Zmenu metódy odpisovania, odpisovej skupiny a doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu musí podnikateľ urobiť aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa starého zákona o dani z príjmov. Už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Zrýchlené odpisovanie od januára
Koeficient zrýchleného odpisovania
Odpisová skupina v prvom roku v ďalších rokoch pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

3. Prerušenie odpisov

Od januára zákon vymedzuje ďalšie prípady, pri ktorých podnikateľ musí prerušiť odpisovanie. Ide  hmotný majetok, ktorý v zdaňovacom období nevyužíval. Zmena poškodí najmä firmy, ktoré vykazujú zisk a plánujú napríklad odstaviť časť nadbytočných kapacít.

Netýka sa to ale hmotného majetku "poistného a rezervného charakteru nevyhnutého na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní".

Prerušiť odpisy musí podnikateľ aj v tom zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Povinnosť prerušiť odpisovanie sa nebude vzťahovať na daňovníkov, ktorí si uplatňujú úľavu na dani ako príjemca investičnej pomoci alebo stimulov.

Ak podnikateľ v riadnom daňovom priznaní prerušil odpisovanie, tak v dodatočnom daňovom priznaní po vykonaní daňovej kontroly už nemôže prerušenie odpisovania zrušiť a teda dodatočne uplatniť si odpisy.  

4. Luxusné autá

Pri odpisovaní osobných automobilov drahších ako 48-tisíc eur vláda presadila limity na odpisy. Tie môžu byť ročne najviac 12-tisíc eur. Ak by mal podnikateľ nižší základ dane ako odpis z auta (bol by v strate), musí si zvýšiť základ dane. Pripočíta k nemu rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny 48-tisíc eur (12-tisíc eur).

5. Limity u prenajímateľov

Novela výrazným spôsobom obmedzila možnosť uplatnenia daňových odpisov hmotného majetku pre podniky, ktoré ho ďalej prenajímajú. Prenajímateľ zahrnie odpisy do výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku v zdaňovacom období. Neuplatnená časť ročného odpisu sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania len do výšky príjmov z prenájmu. To postihne tie firmy, ktorým sa v zdaňovacom období nepodarí majetok na určité obdobie prenajať. Daňovo nevýhodný bude aj prenájom majetku za cenu, ktorá nedosiahne aspoň výšku štandardných daňových odpisov.

6. Strata výhod finančného lízingu

Podnikatelia, ktorí mali autá alebo technológie na finančný lízing, stratili oproti kúpenému majetku výhodu. V minulom roku ho mohli odpisovať počas doby lízingovej zmluvy. Tá bola často kratšia ako doba odpisovania rovnakého majetku obstaraného kúpou. Novela túto možnosť zrušila. Prenajímaný majetok sa od januára odpisuje rovnakým spôsobom ako nakúpený majetok. Auto na lízing sa odpisuje 4 roky. Technické zhodnotenie majetku na lízing sa nebude považovať za iný odpisovaný majetok, ale bude súčasťou vstupnej ceny majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo technické zhodnotenie dokončené a zaradené do užívania.

7. Krátenie odpisov

Pri odpisovaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, sa do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej daňovník uplatňuje výdavky.

8. Zastavené a zrušené investície

Novela výrazným spôsobom obmedzila možnosť uplatnenia daňových odpisov hmotného majetku pre podniky, ktoré museli zastaviť či zrušiť investíciu či projekt. Náklady na zmarené investície v podobe rozostavaných skladov či prístavby alebo prípravné práce, nebudú môcť odpísať hneď ale len rovnomerne počas 36 mesiacov. Toto obmedzenie nebude platiť v prípade, ak k zmareniu investície dôjde kvôli škode.