Podľa ustanovenia §55 ods.1 zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala osoba platiteľom. 

Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom, ktoré boli uplatnený v minulých zdaňovacích obdobiach. Čiže, ak ste uvedenú nehnuteľnosť v minulých účtovných obdobiach neodpisovali a teda nezahrňovali do daňových výdavkov, tak si môžete DPH uplatniť. 

Môžete si túto DPH uplatniť ale iba v rozsahu a za podmienok podľa §49 až 51 zákona o DPH. Ide napríklad o podmienku, že nehnuteľnosť sa bude využívať na dosiahnutie zdaniteľných príjmov, pri ktorých bude možnosť odpočtu DPH (§54 zákona o DPH).

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti
Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti
Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti
Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti