Národná banka Slovenska (NBS) sa opäť prihovára za to, aby základné princípy fungovania dôchodkového systému dostali podobu ústavného zákona. Hlavným cieľom je, aby nebolo možné zasahovať do dôchodkového systému jednoduchou väčšinou v parlamente.

„Predvídateľnosť a transparentnosť základných charakteristík penzijného systému je dôležitá nielen z pohľadu lepšieho dlhodobého rozhodovania občanov, ale v časoch rapídneho starnutia populácie poskytuje aj šancu na férovejšie medzigeneračné rozloženie budúcich nákladov,“ uvádza NBS v stanovisku.

To, že by mala mať dôchodkový systém v rukách obyčajná koaličná väčšina, je podľa nej jednoducho príliš riskantné. „NBS považuje ukotvenie základných princípov celého dôchodkového systému do ústavného zákona za užitočnú iniciatívu. Napriek tomu, že žiadna právna úprava nevie úplne odstrániť zo systému politické riziko, môže ho skoncentrovať na dobre vymedzené ihrisko,“ pokračuje NBS.

Druhý dôchodkový pilier nenaplnil očakávania
Neprehliadnite

Druhý pilier je sklamaním, NBS odporúča znížiť niektoré poplatky

Centrálna banka sa v podstate prikláňa k názoru, že nastavenie dôchodkového systému bude vždy predmetom politického boja. Ustanovenie základných princípov fungovania troch dôchodkových pilierov ústavným zákonom by však zásahy obmedzilo.

Uprostred ostrého politického boja sa dôchodkový systém ocitol na sklonku minulého roka, keď sa v skrátenom legislatívnom konaní zaviedol nárok dôchodcov na trináste dôchodky. Politické zásahy do dôchodkového systému sa obmedzia práve tým, že na zmeny bude potrebné hľadať deväťdesiat hlasov poslancov v parlamente.

NBS pripravila dvanásť princípov, ktoré by podľa nej mal ústavný zákon o dôchodkovom zabezpečení obsahovať.

Udržateľnosť systému

Zákon má podľa centrálnych bankárov reagovať na demografický vývoj. „Hlavným zámerom je, aby sa predišlo nepravidelným a skokovitým zmenám parametrov dôchodkového systému vo väzbe na proces starnutia populácie. Lepším riešením je pomaly a postupne upravovať vek odchodu do dôchodku. Vzťah medzi dôchodkovým vekom a očakávanou dĺžkou života nemusí byť jedna k jednej, je však žiadúce premietnuť aspoň polovicu demografickej zmeny,“ hovorí NBS.

Demografické štatistiky ukazujú, že podiel ľudí vo veku nad 65 rokov bude na Slovensku v roku 2029 presahovať dvadsaťdeväť percent. V roku 2018 ich bolo približne šestnásť percent. Ukazujú to údaje Výskumného demografického centra.

NBS zároveň navrhuje, aby súčasťou zákona boli korekčné mechanizmy, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, že prijaté zákony ohrozia udržateľnosť dôchodkového systému. Tieto korekčné opatrenia budú automatické a budúce vlády tak nebudú musieť nepopulárne opatrenia schvaľovať.

Z úst centrálnych bankárov zaznelo aj to, že súčasťou ústavného zákona má byť valorizácia starobných dôchodkov s ohľadom na životné náklady seniorov. Typicky to znamená, že vyššiu valorizáciu by mohol znamenať výraznejší rast cien liekov.

Štvrtým princípom má byť pevná väzba medzi druhým a prvým pilierom. Týmto spôsobom sa NBS snaží prispieť k riešeniu vzťahu medzi prvým a druhým pilierom. Prvý pilier je totiž pomaly v terminálnom štádiu fungovania. Čoraz horší pomer medzi poberateľmi a prispievateľmi do systému znamená, že jeho váha v dôchodkovom systéme by sa mala znižovať. NBS navrhuje zakotviť vzťah medzi prvým a druhým pilierom do ústavného zákona.

Investovanie smerom k dôchodku

NBS zároveň navrhuje zaradiť do ústavného zákona opatrenia, ktoré by mali sporiteľom automaticky pomôcť k tomu, aby zo systému vyťažili čo najviac. NBS totiž naznačuje, že samotní sporitelia nerobia rozhodnutia vo svoj vlastný prospech. S dávkou nadhľadu sa dá povedať, že zákon by ľudí mohol chrániť pred chybami, ktoré by inak pravdepodobne urobili.

„Vzhľadom na dobre zdokumentované behaviorálne odchýlky od úplnej racionality, základné nastavenia v druhom pilieri je potrebné určiť tak, aby sporitelia profitovali z multipilierového systému, aj keď celý život neurobia žiadnu aktívnu zmenu ohľadom organizácie svojich úspor,“ upozorňuje NBS. Súčasťou novej legislatívy by mal byť teda automatický vstup do druhého piliera, prípadne aj predvolená stratégia investovania do pasívnych globálnych fondov.

Banková rada NBS je zároveň presvedčená, že každý sporiteľ by mal mať na pasívnu stratégiu nárok s tým, že atraktivitu tohto investičného rozhodnutia by mali zvyšovať nižšie poplatky v porovnaní s aktívne riadenými investíciami.

Vstup do druhého piliera by bol automatický, no účasť v ňom by nebola povinná. V praxi to znamená, že občan by musel vyvinúť aktivitu na to, aby z druhého piliera vystúpil. Túto zmenu by štát robil s nádejou, že sporitelia toto prednastavenie meniť príliš nebudú.

Výkonnosť druhého piliera by podľa NBS bolo vhodné merať porovnávaním s vopred zvoleným ukazovateľom, takzvaným benchmarkom. Toto porovnanie by podľa NBS poskytlo lepšiu informáciu o výkonnosti dôchodkových fondov.

Ďalší návrh počíta s mechanizmom, ktorý v druhom dôchodkovom pilieri už čiastočne existuje. Centrálni bankári upozorňujú, že investičná stratégia má byť naviazaná na konkrétny vek konkrétneho sporiteľa.

„Relatívne váhy akciovej a dlhopisovej časti portfólií by mali byť v predvolených stratégiách naviazané na životný cyklus sporiteľov. Mladí ľudia by mali mať výrazne väčšie zastúpenie akcií v portfóliách než starší občania,“ poznamenali predstavitelia NBS. V druhom pilieri zatiaľ existuje mechanizmus, ktorý automaticky presúva prostriedky sporiteľov do garantovaného fondu. Týka sa to ľudí, ktorí sa blížia do dôchodkového veku.

Súčasné nastavenie ale nebráni aj relatívne mladým sporiteľom, aby posielali svoje úspory do garantovaných fondov. Tieto fondy nemajú uspokojivú výkonnosť a sporitelia v podstate prerábajú. Zároveň platí, že približne sedemdesiat percent všetkých úspor v druhom pilieri je skutočne v garantovaných fondoch, ktoré pre mladých sporiteľov nie sú vhodné.

Ďalšie návrhy

Ostatné návrhy NBS sa investičnej stratégie netýkajú. Centrálna banka upozorňuje, že je potrebné dôchodkový systém nastaviť tak, aby existovala len obmedzená možnosť vyberania peňazí z dôchodkových pilierov.

„Sporitelia by nemali mať možnosť neobmedzeného výberu financií zo sporivých pilierov, ak ich kombinovaný dôchodok zo všetkých troch pilierov nedosiahne aspoň sumu potrebnú na krytie základných životných potrieb,“ navrhuje banka.

NBS vyzýva na ochranu dôchodkových úspor. Banková rada explicitne hovorí o tom, že úspory v druhom pilieri treba chrániť pred zásahmi štátu. „Naakumulované prostriedky v druhom pilieri by mali byť chránené proti znárodneniu alebo pred významnou penalizáciou v prvom pilieri, ak sa sporitelia dobrovoľne nevzdajú svojich penzijných úspor,“ hovoria centrálni bankári na čele s guvernérom Petrom Kažimírom.

Systém dôchodkového zabezpečenia má byť podľa banky jednoduchý, NBS sa prihovára za to, aby nad rámec existujúcich schém pre silové zložky už nevznikali ďalšie neštandardné systémy sociálneho zabezpečenia v starobe. 

Súčasťou fungovania dôchodkového systému má byť podľa NBS transparentný systém informovania občanov o tom, ako sa ich majetku určenému na dôchodok darí. Občania by mali mať informácie aj o tom, či dôchodkový systém v krajine je udržateľný a mali by si pravidelne udržiavať prehľad o tom, na aký dôchodok sporitelia majú nárok.

Tieto odporúčania sú odrazom analýzy druhého piliera, ktorý nedávno NBS zverejnila. Z analýzy vyplynulo, že sporitelia za pätnásť rokov existencie druhého piliera nezarobili ani na infláciu. To znamená, že reálne prerábajú. Dôvodom je práve to, že investujú príliš konzervatívne.

Priemerná výkonnosť všetkých dôchodkových fondov bola za pätnásť rokov 1,58 percenta, kým inflácia sa vyšplhala až na 1,98 percenta. Svetlou výnimkou sú indexové fondy, ktoré doručili zhodnotenie na úrovni 5,3 percenta. Tieto fondy ale vznikli až v roku 2012.

Dôchodkový systém a dvanásť návrhov NBS

NBS zosumarizovala svoje návrhy k ústavnému zákonu o dôchodkovom zabezpečení do dvanástich bodov:

 1. Reakcia na demografický vývoj
 2. Automatický korekčný mechanizmus
 3. Ochrana pred infláciou
 4. Pevné miesto pre druhý pilier
 5. Základné nastavenia v prospech sporiteľov
 6. Princíp dlhodobého a dobre diverzifikovaného investovania
 7. Cenovo dostupná pasívna investičná stratégia
 8. Zohľadnenie životného cyklu
 9. Dôraz na doživotné zabezpečenie
 10. Ochrana súkromného majetku
 11. Nárok na komplexné informácie
 12. Obmedzenie počtu špeciálnych systémov