Druhý pilier bol v minulosti otvorený už 4-krát, naposledy od 15. 3. 2015 do 15. 6. 2015. V súčasnosti však už nie je možné z II. piliera vystúpiť. Vaše nasporené prostriedky budú aj naďalej vedené na vašom osobnom dôchodkovom účte a to až do dňa, keď splníte podmienky na výplatu a požiadate o dôchodok z II. piliera, respektíve do vašej smrti, keď budú peniaze z vášho dôchodkového účtu vyplatené oprávneným osobám určeným v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, respektíve sa stanú predmetom dedenia.

V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS máte právo určiť oprávnenú osobu alebo viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade vašej smrti. Ak si neurčíte oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v DSS. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal, keďže takýto sporiteľ je stále vo fáze sporenia.

Dnes platí, že vo výplatnej fáze pri vyplácaní doživotného dôchodku sa poskytuje 7-ročná garancia. Ak ako poberateľ dôchodku zomriete počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú ste určili v zmluve s poisťovňou.

Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. Ak podpíšete zmluvu s poisťovňou, ale zomriete skôr, ako vám vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú ste si tento dôchodok zakúpili, je predmetom dedenia.

Ministerstvo práce v tomto čase pripravuje zmeny v druhom pilieri. Pilier by sa ale otvárať nemal. Možnosť programového výberu, teda možnosť dostať sa k nasporeným peniazom aj inak ako vo forme doživotného dôchodku, sa rozšíri na omnoho viac sporiteľov.

Dnes to funguje tak, že si dôchodca do životnej poisťovne prevedie časť peňazí, za ktoré si kúpi doživotný dôchodok. Ten však po zrátaní dôchodku z prvého aj druhého piliera musí dnes dosiahnuť sumu aspoň 550 eur. Zvyšné peniaze mu dôchodková spoločnosť vyplatí buď v splátkach alebo jednorazovo.

Po novom by si sporitelia nemuseli vôbec kupovať doživotný dôchodok od životných poisťovní. Stačilo by, ak by z prvého piliera dosiahli dôchodok v určitej výške. Takže, k nasporeným peniazom v II. pilieri by ste sa mali dostať bez toho, aby ste čerpali doživotný dôchodok.