Pokiaľ je SPF skutočne vašim spoluvlastníkom, patrí i jemu predkupné právo. Potom je potrebné dodržať postup podľa § 605 OZ a ponúknuť podiel na predaj druhému so spoluvlastníkov. 

Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom 22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom. 22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy 22b) okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, 22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. 22b). 

Slovenský pozemkový fond potom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spoluvlastníkom pozemku, ale len správcom majetku SR alebo neznámych spoluvlastníkov. Ponuková povinnosť podľa uvedeného § 605 OZ voči SPF sa uplatní len v prípade, ak SPF vystupuje ako správca majetku SR.

Nedodržanie predkupného práva pri scudení spoluvlastníckeho podielu činí takúto kúpnu zmluvu tzv. relatívne neplatnou. Uvedené znamená, že zmluva je platná, pokiaľ sa v lehote 3 rokov neplatnosti nedovolá osoba, dotknutá nedodržaním predkupného práva na svojich právach (spoluvlastník).

Z pohľadu terminológie nám dovoľte uviesť, že ako 50-percentný spoluvlastník nemôžete „predať ornú pôdu", ale len svoj spoluvlastnícky podiel na pozemku, ktorý je ornou pôdou.

Záverom upozorňujeme, že od 1. 6. 2014 bude pravdepodobne potrebné dodržať aj postup stanovený medzičasom prijatým, ale ku dňu vypracovania tohto vyjadrenia ešte neuverejneným Zákonom o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Autor je advokát Proiuris advokáti Bratislava.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Má pozemkový fond predkupné právo?
Má pozemkový fond predkupné právo?
Má pozemkový fond predkupné právo?
Má pozemkový fond predkupné právo?