Vychádzame z toho, že k fyzickému prevzatiu výherného poukazu došlo v roku 2018, avšak k jeho použitiu došlo až v roku 2019. Otázkou teda je, kedy vzniká tzv. moment vzniku príjmu. 

V súlade s §2 písm. c) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) platí, že príjmom sa  rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Súčasne platí, že v súlade s §2 písm. h) ZDP zdaniteľným príjmom sa rozumie príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený. 

Keďže sa ide o nepeňažnú výhru presahujúcu 350 eur, predmetná výhra sa považuje za zdaniteľný príjem a to z dôvodu presiahnutia predmetnej hranice na účely oslobodenia. Zákon o dani z príjmov exaktne nerieši moment vzniku príjmu. 

Na základe nám dostupného výkladu danej problematiky zo strany Finančného riaditeľstva SR by malo platiť, že príjmom sa v predmetnom prípade rozumie moment prijatia výhry, pričom momentom prevzatia výhry sa rozumie už fyzické prevzatie napr. daného poukazu. Zastávam teda názor, že vami prijatý príjem mal byť zdanený už v roku 2018.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kedy zdaniť výhernú poukážku
Kedy zdaniť výhernú poukážku
Kedy zdaniť výhernú poukážku
Kedy zdaniť výhernú poukážku