Ak to neurobia, mali by ste to u správcu alebo spoločenstva reklamovať. Ak sa vám rozpočítanie nákladov nezdá, musíte sa obrátiť v prvom rade opäť na správcu či spoločenstvo.

Čo hovorí zákon

Vyúčtovanie musí byť prehľadné a zrozumiteľné. Hovorí o tom zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, avšak nestanovuje, ako presne má vyúčtovanie vyzerať. Čo musí obsahovať vyúčtovanie spotreby tepla a teplej vody, zase hovorí vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR č. 630/2005 Z.z. Vyúčtovanie musí obsahovať údaje o rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody, zvlášť za objekt rozpočítania, ktorým je zvyčajne bytový dom, a zvlášť pre vlastníka bytu.

Obyčajne sú tieto údaje uvedené v tabuľke. Z nej by malo byť jasné, aká je výška nákladov, spôsob ich určenia a rozpočítavania, údaje o zálohových platbách, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie a množstvo tepla na prípravu teplej vody.

Vo svojich vyúčtovaniach by mali vlastníci bytov nájsť aj grafy. Tie majú porovnávať spotrebu tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody so spotrebou v predchádzajúcom roku. Výstupom tabuľky by mala byť suma preplatku či nedoplatku za spotrebované teplo a teplú vodu.

Zmluva nie je zdrap papiera

Predseda spoločenstva vlastníkov bytov v bratislavskom bytovom dome s tridsiatimi bytmi nedodržiava zmluvu s vlastníkmi bytov. Vypracoval vyúčtovanie, ktoré nie je zrozumiteľné. Čo majú v tejto situácii robiť majitelia bytov?

Predseda musí dodržiavať zmluvu o spoločenstve. Ak teplo a teplú vodu do domu dodáva kotolňa pre viacero domov, náklady na teplo sa musia rozpočítavať podľa vyhlášky Regulačného úradu číslo 630/2005 Z. z. v znení podľa poslednej novely. Vlastníci bytov sa však môžu dohodnúť aj na inom rozpočítavaní nákladov. Ak by v dome bola vlastná kotolňa, potom sa rozpočítavanie musí riadiť zmluvou o spoločenstve a závisí od vlastníkov. Tí sa môžu dohodnúť (najmenej štvrtina) a takto donútiť predsedu spoločenstva, aby dodržiaval zmluvu.

Inštitúciou, ktorá vám môže pomôcť pri kontrole vyúčtovania, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tá však nemôže kontrolovať všetko, iné môže preveriť u správcov bytov a iné u spoločenstiev.

U spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže kontrolovať vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody. „Dodržiavanie povinností spoločenstva, vyplývajúcich zo zákona o vlastníctve bytov, kontrolovať nemôžeme. Vlastníci sa môžu obrátiť na radu, ktorá je dozorným orgánom spoločenstva. V prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie sa môžu vlastníci obrátiť na príslušný súd,“ vysvetľuje hovorkyňa SOI Danuša Krkošová.

SOI nemôže správcovi skontrolovať účtovníctvo, hospodárenie s fondom prevádzky, údržby a opráv, ani určovať a kontrolovať zálohové platby. Tie sa tvoria dohodou medzi správcom a vlastníkom bytu.

„SOI môže preveriť u správcov úhrady za spotrebu studenej vody, spotrebu studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody, tepla na prípravu teplej vody a tepla na vykurovanie, elektrinu v spoločných priestoroch, náklady za upratovanie domu, užívanie výťahov, náklady za odvoz smetí,“ dodala D. Krkošová. Pri kontrole preveruje správnosť započítaných údajov z faktúr, použitých údajov z bytových meradiel, fakturovaných cien a dodržiavanie dohodnutého spôsobu rozúčtovania.

Vlani inšpekcia dostala 438 podnetov od vlastníkov bytov, z nich prešetrila 276 a pri 65 z nich zistila nedostatky. Išlo napríklad o to, že správca nevyhotovil písomnú zmluvu o výkone správy či nevypracoval ročný plán opráv, alebo nepredložil správu o svojej činnosti za predchádzajúc rok. Niektorí správcovia nepredložili vyúčtovanie pre vlastníkov bytov do 31. mája. Iní zase neviedli prostriedky oddelene od účtov v banke, nedoručili zmluvy o výkone správy vlastníkom bytov nebytových priestorov či nesprávne uvádzali informácie v doklade vyúčtovania.

Najvyššie pokuty správcom bytov podľa krajov
Kraj Správca Suma v eurách
Žilinský Okresné stavebné bytové družstvo Čadca 750
Nitriansky 800
Banskobystrický Realbyt Plus, Daniel Honek – Jeltec 1650
Prešovský Spravbytkomfort 35000
Košický SBD III Košice 1200
Trnavský General Invest D.S. Dunajská streda 4000
Trenčiansky Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza 1000
Prameň: SOI