Eva je živnostníčka, podniká dva roky. Auto Škoda Octavia má prihlásené v Malackách a má ho zaradené v majetku. V podnikaní ho používala celý minulý rok. Dátum prvej evidencie vozidla je 15. september 2013.

Na výpočet dane z motorových vozidiel použije tlačivo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - Katalóg elektronických formulárov  na webe Finančnej správy. Vyplnené tlačivo môže len vytlačiť a poslať na daňový úrad podľa miesta evidencie auta. Ak použije program spoločnosti Kros (zadarmo si ho môže stiahnuť), môže v ňom vyplniť dve priznania k dani za každý kraj. Formuláre môže exportovať do formátu PDF a uložiť v počítači. 

Príklad

Ako vyplnit tlacivo na dan z mot. vozidiel

Vyznačí, že je fyzická osoba.

Riadok 01: doplní DIČ.

Vyznačí, na riadku Druh priznania, že ide o daňové priznanie.

V ďalšom okne vyznačí o aké zdaňovacie obdobie ide. V kalendári vyberie začiatok 01. 01. 2014 a koniec 31.12. 2014.

I. ODDIEL

Riadok 03, 04, 05: zapíše svoje priezvisko, meno a titul.

Riadok 06: zapíše dodatok obchodného mena Dobré služby.

Riadok 08, 09, 10, 11, 12, 13: tu zapíše svoju adresu a telefónne číslo. Adresu prechodného bydliska nevypĺňa.

II. ODDIEL

Obsahuje údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo o štatutárnom zástupcovi. Tento oddiel nevypĺňa. Daňovému úradu však odovzdá tlačivo kompletné, teda aj nevyplnené strany.

III. ODDIEL

Riadok 01: uvedie dátum prvej evidencie vozidla. V prípade, že osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II takýto údaj neobsahuje, tento riadok nevypĺňa.

Riadok 02: dátum vzniku daňovej povinnosti vyplňuje daňovník iba vtedy, ak pri vozidle vznikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla daňová povinnosť, dátumy opakovaného vzniku daňovej povinnosti sa uvádzajú v oddiele VII (Poznámky).

Riadok 03: pre overenie správnosti kategórie a druhu vozidla, je možné použiť na nasledujúcich riadkoch rozbaľovaciu šípku, pod ktorou sa nachádza tabuľka s prehľadom kategórií a druhov vozidla.

Uvedie sa kategória vozidla - z možností vyberie M (motorové vozidlo, ktoré má najmenej štyri kolesá a používa sa na dopravu osôb).

Riadok 04: uvedie sa druh vozidla 1 (osobné vozidlo)

Riadok 05: uvedie sa evidenčné číslo vozidla podľa údajov v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II.

Riadok 06: pri osobnom automobile sa uvedie zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II.

Riadok 09: uvedie sa daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra. V našom prípade ide o ods. 1 písm. a) (ide o vlastníka vozidla zapísaného v dokladoch vozidla).

Riadok 10: uvedie sa ročná sadzba dane, ktorú určí vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení. Na tento rok sadzby kraje nemenili. Na budúci rok sú už sadzba rovnaká pre všetky kraje a odstupňovaná podľa kubatúry a veku auta.

Treba rozbaliť okno, otvoriť prehľad sadzieb, vybrať Bratislavský kraj a zapísať daň 155,36 eura pri kubatúre 1 730 cm3.

Riadok 13: uvedie sa počet dní, v ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo dani - 365.

Riadok 16: uvedie sa daň alebo pomerná časť dane za zdaňovacie obdobie - program vyplní automaticky číslo 155,36 eura.

Riadok 19: uvedie sa daň ako súčet daní - program vyplní automaticky.

Riadok 21: uvedie sa daň - program vyplní automaticky.

IV. ODDIEL

Riadok 35: uvádza sa celkový počet všetkých vozidiel uvedených v priznaní - vypĺňa sa automaticky - 1.

Riadok 36: uvádza sa celková daň za všetky vozidlá - vypĺňa sa automaticky.

Riadky 37: zapíše sa 0, keďže sa nebudú platiť preddavky.

Riadok 38: uvádza sa daň na úhradu - vypĺňa sa automaticky.

Riadok 40: zapíše predpokladanú daň v nasledujúcom zdaňovacom období. Vypočítava sa z novej prílohy zákona, ktorý platí od januára 2015. Keďže podľa novely zákona o dani z príjmov je v januári 2016 pri autách s objemom do 2 000 m3 sadzba dane 148 eur a do troch rokov od evidencie auta sa ešte znižuje o 25 percent, Eva tu zapíše sumu 111 eura.

Riadok 41: uvádza sa počet strán III. oddielu - vypĺňa sa automaticky - 1.

V. ODDIEL, VI. ODDIEL a VII. ODDIEL

V našom prípade sa nevypĺňajú. Do poslednej kolónky treba zapísať dátum vyplnenia priznania. Je možné vytlačiť jednotlivé strany daňového priznania. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel je súčasťou daňového priznania a využíva sa pri osobnom odovzdaní daňového priznania na daňovom úrade.

Na čo si dať pozor

Auto v podnikaní len časť roka

Ako by Eva vypočítala daň, ak by používala auto len časť roka, napríklad by ho kúpila v júni 2014 a v podnikaní by ho požívala 200 dní. Vypočíta si pomernú časť dane. Pomerná časť dane = (ročná sadzba dane : 365) x počet kalendárnych dní používania vozidla na podnikanie. V našom príklade bude vypočítaná pomerná časť dane nasledovne: (155,36/365 ) x 200 = 85,128 eura, po zaokrúhlení 85,12 eura.

Aké auto sa zdaňuje

Predmetom dane je len vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, bez ohľadu na to, kde sa vozidlo bude používať na podnikanie. To znamená, že vozidlá, ktoré majú pridelené evidenčné číslo v zahraničí, v zdaňovacom období 2014 už nebudú podliehať dani z motorových vozidiel (aj napriek tomu, že vozidlo bude používané na podnikanie v SR).

Kto je daňovník (§ 85)

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II a používa vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie,
  •  je ako vlastník zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II pri prenájme vozidla bez predkupného práva, a to iba v prípade poskytovania operatívneho leasingu, t.j. pri vykonávaní opakovanej, súvislej činnosti leasingovou spoločnosťou poskytujúcou práve tento druh prenájmu vozidiel,
  • používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
  • používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovník je tiež:

  • zamestnávateľ, ak zamestnancovi vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla. To neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel.

Od 1. januára 2013 sa neskúma, kto je držiteľom vozidla, ktoré zamestnanec použil na pracovnú cestu.

Zamestnávateľ je daňovníkom v prípade, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla na pracovné cesty, bez ohľadu na to, či zamestnanec je držiteľom vozidla alebo nie (držiteľom vozidla je napríklad manželka, manžel, otec, kamarát atď.).

  • stála prevádzkareň (podľa § 16 zákona č. 595/2003 Z.

Daňovníkom je teda držiteľ, vlastník a užívateľ vozidla, zamestnávateľ a stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.