Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania viacero daňových zákonov. Tvrdí, že väčšina z noviel vychádza zo záväzkov vlády v programovom vyhlásení. Viaceré zmeny, ktoré sľubovala firmám a živnostníkom, však v novelách nenájdete.

Nižšia daň pre firmy

V rámci novely zákona o dani z príjmov navrhuje rezort zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 percent. Pre štát to bude znamenať na budúci rok mínus 132 miliónov eur v rozpočte. Dôležité však je to, že ani na budúci rok sa nedopracujeme k takej výške dane pre firmy, ktorú sme mali v roku 2011. V roku 2012 Ficova vláda zvýšila daň pre právnické osoby z 19 na 23 percent. Keď zaviedla od roku 2015 daňové licencie, klesla podniková daň na 22 percent.

Aj po znížení dane na 21 percent bude mať Slovensko najvyššiu daň z príjmov právnických osôb spomedzi krajín V4. V Maďarsku je len 10 percent, v Českej republike a v Poľsku 19 percent.

Ešte väčším problémom ako podniková daň sú však vysoké náklady práce. S tým však vláda zatiaľ robiť nič nechce.

Zdanenie dividend a zrušenie odvodov

V novele prichádza rezort s „inovatívnym“ riešením, ktoré prinesie dodatočné zdroje do rozpočtu – ruší síce platenie zdravotných odvodov z dividend, zároveň ale zavádza zdanenie dividend fyzických osôb vo výške 15 percent. Pritom dnes sa z dividend platia zdravotné odvody 14 percent. Existuje tu však strop na vymeriavací základ. Maximálny vymeriavací základ je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V tomto roku je toto maximum 51 480 eur. Dane sa však budú platiť z celej výšky.

Daň z dividend firiem

Nová daň sa bude vzťahovať napríklad aj na podiely na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu či na podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Podiely zo zisku chce vláda zdaniť právnickým osobám sadzbou 35 percent. A to v prípade, ak budú vyplatené tuzemskej firme z nezmluvného štátu, alebo právnickej osobe z nezmluvného štátu. Podľa ministerstva financií ide o opatrenie zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam. Malo by sa to týkať dividend vyplácaných po 1. januári 2018. Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo tieto krajiny nie sú signatármi multilaterálnej dohody upravujúcej medzinárodnú výmenu informácií na daňové účely.

Zmeny v daňovom poriadku

Upraviť by sa mal inštitút predbežného opatrenia, vytýkacieho konania, dochádza aj k zmene  ustanovenia o námietke zaujatosti a zjednodušujú sa podmienky na povolenie odkladu a splátok. Zavádza sa inštitút skráteného vyrubovacieho konania (vyrubovací rozkaz), ako nový pružnejší spôsob vyrubenia dane.

Spotrebné dane porastú

K zmenám dôjde od budúceho roka aj v zdaňovaní tabakových výrobkov. Ministerstvo pripravilo návrh na zvýšenie spotrebnej dane z týchto výrobkov od januára ako aj plán na ďalšie roky. Zvyšovať by sa mala postupne až do roku 2019. Dnes je minimálna sadzba dane z cigariet 91 eur na tisíc kusov. Od roku 2019 by už mala byť 100 eur na tisíc kusov. 

Cena balíčka cigariet za 3 eurá by mala ísť hore približne o 6 centov. Lacnejšíe cigarety by mali stáť viac až o 13 centov.

Rezort takto chce „stabilizovať daňové príjmy s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov.“ Peniaze zo zvýšenej dane však na prevenciu a ochranu zdravia nepôjdu. A pritom len na budúci rok novela zvýši príjmy rozpočtu o vyše 32 miliónov a do konca roku 2020 prilepší o takmer 200 miliónov eur.

Novela zákona o DPH

Novelou zákona o DPH sa navrhuje vyplácanie náhrady za zadržiavanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. A súčasne sa nastavuje účinnosť pre priznávanie dane pri dovoze tovaru z tretích štátov v daňovom priznaní (samozdanenie dovozu tovaru platiteľom DPH) na obdobie, kedy bude dlh verejnej správy mimo sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Záťah na regulované firmy

Novelou zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach ministerstvo dostane na budúci rok dodatočných 76 miliónov, ktoré zaplatia firmy v regulovanom odvetví. Ide o podniky v energetike, poisťovníctve, verejnom zdravotnom poistení, elektronických komunikáciách, poštových službách či letectve. Vláda navrhla zdvojnásobenie (zo súčasných 0,00363 na 0,00726) odvodu a predĺženie obdobia jeho platenia. V praxi toto opatrenie môže znamenať, že tieto regulované firmy si budú zvýšený odvod kompenzovať zdražením svojich služieb.

Dnes by tieto firmy mali platiť štátu mimoriadny odvod naposledy za rok 2016. Po novom sa má uplatňovať aj po tomto termíne bez ďalšieho časového obmedzenia.

Čo medzi novelami nenájdete

Medzi priority si vláda dala v programovom vyhlásení zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie možnosti ďalšieho znižovania, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018, zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov. V pripravených návrhoch však zrušenie licencií nenájdete a vyzerá to tak, že aj na zmeny limitu paušálnych výdavkov si budú musieť živnostníci ešte počkať.

Dokedy, to dnes ešte jasné nie je. „Problematika zvýšenia limitu paušálnych výdavkov pre FO-živnostníkov je v súčasnosti predmetom analýzy. Po jej ukončení bude prijaté definitívne riešenie a pripravená legislatívna úprava,“ odpovedala na otázku hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová.