Výdavky až po ich zaplatení

Daňovými výdavkami až po ich zaplatení sú tie, ktoré sa týkajú poradenských a právnych služieb. Patrí sem finančný audit, kontrola účtov, zostavovanie účtovnej závierky, účtovná evidencia, mzdové služby, ostatné účtovné služby, poradenstvo a príprava v oblasti daní právnických osôb, príprava a plánovanie v oblasti daní fyzických osôb, platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo. Eseročky a živnostníci, ktorí si výdavky na takéto poradenstvo chcú dať do účtovníctva ešte do konca tohto roku to len ťažko môžu stihnúť.

Výdavky na marketingové a iné štúdie a výdavky na prieskum trhu už tiež patria k nákladom, ktoré sa zahrnujú do základu dane až po zaplatení. Sprostredkovateľská provízia je súčasťou výdavkov až po zaplatení ak ide o podnikateľa ale aj o firmu. Platí pritom limit pre jej výšku – najviac 20 percent z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Náklady na normy a certifikáty si už podnikateľ môže započítať až po ich zaplatení. Pravidlo ako na to však nie je nastavené jednoducho. Je treba zohľadňovať ich obstarávaciu cenu. Ak nie je vyššia ako 2 400 eur, zahrnú sa do základu dane jednorazovo v tom zdaňovacom období, v ktorom budú zaplatené. Platí to aj v prípade ak za normu alebo certifikát zaplatí podnikateľ až potom čo skončí ich platnosť.

Ak ich obstarávacia cena túto hranicu presiahne, podnikateľ ich dá do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov. Začne mesiacom, v ktorom ich zaplatí.

Cestovné náhrady

Cestovná náhrada zamestnancovi nad rámec zákona o cestovných náhradách je daňovým výdavkom zamestnávateľa vtedy, ak ide o zdaniteľný príjem zamestnanca.

Výdavky na nájomné

Výdavky na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku sú od 1. januára 2015 súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom budú zaplatené. Ak sú tieto výdavky zaplatené podnikateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo v prípade hnuteľných vecí aj nepodnikateľovi, daňovo uznaný výdavok je najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Platí to aj vtedy, ak príjemcom platby za nájomné je právnická osoba.

Podnikateľ musí testovať výšku odpisov voči časovo rozlíšenej sume príjmov z prenájmu v príslušnom zdaňovacom období. Ak sa prenajíma len časť majetku alebo len časť zdaňovacieho obdobia, voči príjmom z prenájmu sa bude testovať len časť daňového odpisu.

Inak sa vypočítavajú daňové odpisy po skončení doby prenájmu hmotného majetku, ak neboli uplatnené úplne. Ich výška sa vypočíta rovnomerne ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania pre odpisovú skupinu. Platí to aj vtedy, ak sa hmotný majetok odpisoval zrýchlene.

Čo ak sa podnikateľ rozhodne po skončení odpisovania auta, že ho bude ďalej prenajímať? Daňový odpis sa uplatní najviac do výšky príjmov z prenájmu. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku.

Zostatková cena pri vyradení auta za majetku po jeho predaji sa zahrnie do základu dane do výšky príjmov z predaja. Daňová zostatková cena je často iná ako reálna zostatková cena. Uplatnením pomernej časti ročného odpisu sa možno k reálnej zostatkovej cene priblížiť. Podnikateľ si tak zníži daň z príjmov. Pomerná časť ročného odpisu sa už zaokrúhli na celé eurá nahor.

Opravná položka inak

Opravnú položku je možné vytvoriť aj k príslušenstvu pohľadávky a tak znížiť základ dane a daň z príjmov. Aj tu však musia byť splnené viaceré podmienky. Jednou z nich je riziko, že úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Toto príslušenstvo pohľadávky pritom musí byť zahrnuté do zdaniteľných príjmov.

Poslednou podmienkou je, že od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Opravnú položku bude možné vytvoriť do výšky 100 percent hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti.

Čo vám daniari už neuznajú

Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úroky z omeškania už nie sú súčasťou základu dane u dlžníka ani po ich zaplatení. Týka sa to aj úrokov z omeškania z úverov platených bankám a úrokov z nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte.