Do zoznamu sa už dostane každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá daniarom dlhuje najmenej 170 eur.

Podľa nových pravidiel schválených v novele zákona o správe daní Finančná správa už bude zverejňovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca mesiaca, pričom prvý zoznam za máj zverejní Finančná správa do 30. júna. Dnes sú v zozname fyzické osoby s dlhom najmenej 17-tisíc eur a firmy najmenej 170-tisíc eur.

Kým teraz je v zozname dlžníkov 5 233 daňovníkov, po novom to bude približne 85-tisíc.

„Keďže zoznam budeme aktualizovať každý mesiac, daňovníci ktorí si svoje dlhy vyrovnajú a nevznikne im ďalší daňový nedoplatok vo výške nad 170 eur, nebudú v zozname, ktorý bude zverejnený v ďalšom mesiaci,“ vysvetlila mechanizmus aktualizácie databázy daňových dlžníkov hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.  

Zoznam daňových dlžníkov sa zverejňoval raz ročne – v prvom polroku roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Zmeny aj v pokutách

Finančná správa zmenila aj pravidlá daňových pokút. Hlavnou zmenou je, že podnikatelia, ktorí sa sami priznajú k daňovým prehreškom, môžu dostať nižšiu pokutu ako keby problém odhalila daňová kontrola. Výška pokuty závisí aj od toho, po akom čase daňový úrad previnenie odhalí. Čím na to príde neskôr, tým bude pokuta vyššia.

V prípade, že na previnenie príde daňová kontrola v budúcom roku, podnikateľ zaplatí pokutu vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB, najmenej však 10 percent z dorubenej dane. Ak na chybu príde po troch rokoch, vyšplhá sa na 30 percent a po piatich rokoch dosiahne 50 percent z dodatočne vyrubenej dane.

Ak firma podá dodatočné daňové priznanie pred začatím daňovej kontroly, sadzba pre určenie pokuty je vo výške základnej úrokovej sadzby ECB ročne, najmenej však 3 percentá ročne.

Ak firma podá dodatočné daňové priznanie v 15-dňovej lehote po začatí daňovej kontroly, v ktorom chybu opraví, sadzba pre určenie pokuty je vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB ročne, najmenej však 7 percent ročne. 

Napríklad, ak by kontrola zistila, že podnikateľ nedal do daňového priznania príjem 3-tisíc eur, musel by doplatiť daň 570 eur. Zároveň by mu daňový úrad dal pokutu 57 eur (10 percent). Ak by živnostník do 15 dní od začatia kontroly podal dodatočné daňové priznanie, dostal by pokutu len 39,90 eura. Ak by podal dodatočné priznanie pred kontrolou, dostal by pokutu 17,10 eura.

Dodatočné daňové priznanie je možné podať aj do uplynutia lehoty 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.

Novinkou je aj úhrnná pokuta za všetky daňové delikty, ktoré zistia daniari pri jednej kontrole. Tá by mala byť nižšia ako súčet jednotlivých pokút. Ak napríklad kontrola podnikateľovi zistí dva nedostatky, pričom za prvý je minimálna pokuta 30 eur a za druhý 60 eur, tak mu musí dať pokutu aspoň 60 eur, predtým to bolo spolu najmenej 90 eur.