Ak ste sa ako vlastníci bytov na upratovaní spoločných priestorov dohodli a odsúhlasili cenník, správca bytového domu na uvedenom základe podpísal zmluvu s dodávateľskou firmou. Samotnú zmluvu správca nie je povinný konzultovať s vlastníkmi bytov. Správca bytového domu podľa ustanovení Zákona o vlastníctve bytov je povinný pri správe domu povinný hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy, dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými, vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

Zákon o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z., ako aj zákon o správcoch č. 8/2005 Z. z. predpokladá, že správu bytového domu vykonáva osoba , ktorá má dostatočné vedomosti prípadne aj prostredníctvom právnika alebo advokátskej kancelárie, na to, aby posúdili samotný obsah zmluvy, práv a povinností z nej vyplývajúcich pre účastníkov zmluvy. Je potrebné brať do úvahy aj to, ako máte koncipovanú samotnú zmluvu o výkone správy.

Dôvody nespokojnosti

Pokiaľ nie ste ako vlastníci bytov spokojní s výkonom prác upratovacej spoločnosti, predpokladáme, že zmluva obsahuje ustanovenia, ako sa postupuje v týchto prípadoch. Vy ako vlastníčka bytu nie ste oprávnená zmluvu vypovedať keďže nie ste zmluvnou stranou zmluvy. 

Otázkou je, ako je koncipovaná zmluva.

V otázke neuvádzate dôvod nespokojnosti s činnosťou upratovacej spoločnosti. Je potrebné preto svoje pripomienky k vykonávanej činnosti predložiť správcovi bytového domu a ten musí uplatniť svoje oprávnenia voči upratovacej spoločnosti v zmysle zmluvy.

Ak by ste chceli, aby správca bytového domu zmluvu vypovedal, správca bude od vás ako od vlastníkov bytov vyžadovať schválenie ukončenia činnosti upratovacej spoločnosti výpoveďou. Z povahy veci vyplýva, že tak ako sa prijalo spoločného rozhodnutie na uzavretie zmluvy aj v prípade skončenia zmluvy je potrebné, aby o tom rozhodli vlastníci a správca na základe toho konal. 

Schôdza je nutná

Podľa ust. § 14 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov platí v tomto prípade, že schôdza je uznášaniaschopná , ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Súčasne podľa cit. ust. § 14 je daná aj možnosť písomného hlasovania, ktoré môže vyhlásiť predseda, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým.

Bude teda potrebné zvolať schôdzu bytového domu a postupovať podľa cit. ust. § 14 zákona o vlastníctve bytov. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ako vypovedať zmluvu na upratovanie spoločných priestorov
Ako vypovedať zmluvu na upratovanie spoločných priestorov
Ako vypovedať zmluvu na upratovanie spoločných priestorov

Ako vypovedať zmluvu na upratovanie spoločných priestorov