V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“) je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku povinná podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ak dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich  po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790 EUR.

Žiadosť o registráciu pre DPH však môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat v stanovenej výške, t. j. spoločnosť môže požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím obratu stanoveným pre povinnú registráciu.

V súvislosti s dobrovoľnou registráciou pre DPH je potrebné predložiť správcovi dane dodatočné informácie a dokumenty. K samotnej žiadosti o registráciu pre DPH je potrebné priložiť vyplnený dotazník obsahujúci doplňujúce informácie k posúdeniu žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH (napr. dátum, kedy došlo alebo dôjde k začatiu vykonávania činnosti spoločnosti, hodnota hmotného a nehmotného majetku v čase podania žiadosti o DPH registráciu, územný rozsah plánovaných obchodov, predpokladaný obrat spoločnosti, atď.).

Súčasťou dotazníka k žiadosti o dobrovoľnú registráciu k DPH sú aj akékoľvek dokumenty potvrdzujúce zámer spoločnosti uskutočňovať v budúcnosti zdaniteľné obchody (napr. krátky podnikateľský plán spoločnosti, dodávateľské či odberateľské zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, vystavené alebo prijaté faktúry, atď.)

Potrebujete radu odborníka?

Položte otázku našim poradcom cez formulár alebo si pozrite všetky otázky v sekcii Poradna.TREND.sk

V prípade, ak správca dane akceptuje žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH, bude spoločnosť, ktorá v čase podania žiadosti uskutočňuje len prípravnú činnosť na podnikanie (t. j. spoločnosť ktorá neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu dodania tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom jej činnosti) povinná v zmysle Zákona o DPH zložiť tzv. zábezpeku na daň. Rovnako bude spoločnosť povinná zložiť zábezpeku na daň v prípade, ak ju správca dane vyhodnotí ako rizikovú osobu v zmysle §4c ods. 1 písm. a) až c)  Zákona o DPH.

Vo všeobecnosti sa za rizikové osoby považujú osoby, ktoré v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na DPH. Výška požadovanej zábezpeky je najmenej 1 000 EUR a najviac 500 000 EUR, pričom pri jej stanovení prihliadne správca dane na riziko vzniku nedoplatku na dani. Výška zábezpeky sa stanoví na základe vybraných kritérií, ktoré sú vyhodnocované prostredníctvom programovej aplikácie.

Pre úplnosť dodávame, že správca dane nemusí vyhovieť každej žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH. Každá žiadosť (a k nej prislúchajúce dodatočné informácie a dokumenty) posudzuje individuálne. Správca dane nemusí vyhovieť žiadosti o registráciu pre DPH v tom prípade, ak bude mať dôkazy o tom, že spoločnosť nemá zámer uskutočňovať v budúcnosti zdaniteľné obchody.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH
 
Ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH
 
Ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH
 
mazars-CMYK-2010
mazars-CMYK-2010