Bratislavský župan Juraj Droba ocenil prácu v oblasti sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Na slávnostnom vyhlásení bolo odovzdaných trinásť ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018. Podujatie sa konalo vo vzdelávaco-rehabilitačnom Centre BIVIO v Bratislave a zúčastnil sa ho aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel. O sprievodný program sa postarali študenti bratislavského Konzervatória na Tolstého ulici.

„Považujem za veľmi dôležité aj takýmto spôsobom si uctiť a vyzdvihnúť prácu tých, ktorí významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality života iných. Sú to ľudia s veľkým srdcom a vedia ho ponúknuť tým, ktorí to potrebujú. Svojou prácou a svojimi činmi  si rozhodne zaslúžia uznanie. Zároveň vzdávam hold všetkým zamestnancom zariadení sociálnych služieb. Práca v sociálnej sfére je veľmi náročná a všetky tieto zariadenia poskytujú rovnako dôležité služby,” vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba. 

Cieľom už 6. ročníka udelenia ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja je oceniť poskytovateľa, prijímateľa, zamestnanca sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského kraja a inú fyzickú alebo právnickú osobu v oblasti dobrovoľníctva a filantropie, ktorí vykonali významný čin/skutok/aktivitu v oblasti sociálnych služieb; dlhodobý/celoživotný prínos v sociálnej oblasti; vynikajú používaním inovatívnych terapií a metód práce s prijímateľmi sociálnych služieb; významne sa zaslúžili o spoločenský, kultúrny, športový, umelecký rozvoj v oblasti sociálnych služieb; venujú sa dobrovoľníckym alebo filantropickým aktivitám v prospech prijímateľov a zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti bratislavskej župy.

Trinásť ocenení v sociálnej oblasti

Zdroj: BSK

Nominovaní boli ocenení v 4. kategóriách:

Kategória: prijímateľ/prijímateľka sociálnej služby

Mário Križan, Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých
Mária Bizubová, Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni.

Kategória: zamestnanec/zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb

Ing. Mária Vráblová, bývalá riaditeľka Domova sociálnych služieb v Báhoni  (dostane darčekový kôš)
Mgr. Eva Klučovská,  pracuje v Domove sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava
Mgr. Eva Picková, pracuje v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA, Bratislava
Judita Zolnianska, pracuje v Domove sociálnych služieb profesora Karola Matulay pre deti a dospelých
Mgr. Gabriela Slezáková, pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave
Mária Lachkovičová, pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave
Magdaléna Hehejíková, pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave.

Kategória: zariadenie sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých,
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO v Bratislave.

Kategória: dobrovoľníctvo a filantropia

Mgr. Kristína Balúchová Timková
Nadácia Poštovej banky