O schránkových firmách ako aj subdodávateľských štruktúrach sa toho v poslednom čase popísalo veľa. Ale vedeli ste, že Európska Únia proti zneužívaniu takýchto štruktúr bojuje aj na poli pracovného práva a vysielania pracovníkov?

Jedným zo základných pravidiel EÚ je sloboda poskytovania služieb. Čiže slovenským spoločnostiam nemôže žiadna iná krajina EÚ oficiálne brániť v ich poskytovaní na jej území. Ale poskytovanie služieb je väčšinou spojené s fyzickou prítomnosťou/vyslaním zamestnancov do krajiny klienta. A tu je nástrah veľa a vysielanie pracovníkov môže pre slovenské firmy prinášať riziká a dodatočné náklady blog.etrend.sk/radovan-ihnat/preco-sa-bat-vyslanych-zamestnancov.html, blog.etrend.sk/radovan-ihnat/preco-sa-obavat-vyslanych-zamestnancov-ii--naklady-nekoncia.html.

Načo pri vysielaní pracovníkov v rámci EÚ rozhodne nemožno zabúdať je Smernica o vysielaní pracovníkov. Podľa tejto musí zamestnávateľ vyslaným zamestnancom (t.j. zamestnancom na zahraničných pracovných cestách za účelom poskytovania služieb, zamestnancom dočasne prideleným v rámci EÚ aj zamestnancom s miestom výkonu práce v inej krajine EÚ) garantovať pracovno-právne nároky minimálne v rozsahu podľa legislatívy krajiny výkonu práce (minimálna mzda, pracovný čas, dovolenka, nediskriminácia, atď). Kamiónoví prepravcovia na území Nemecka sú dobrým príkladom; keďže Nemecko zaviedlo od roku 2015 minimálnu mzdu, všetci pracovníci vyslaní do Nemecka majú počas vyslania nárok na minimálnu nemeckú mzdu (ak ich štandardná mzda je nižšia). To, že nemecká legislatíva zrejme šla pri implementácií Smernice trochu ďaleko je otázka pre príslušné inštitúcie EÚ, ale princíp to nemení.

A situácia sa môže pre slovenských podnikateľov ďalej komplikovať. Najmä pre tých, ktorých hlavnou konkurenčnou výhodou je práve „lacná“ slovenská pracovná sila. Napríklad slovenská firma, ktorá uzatvorí montážny kontrakt so zahraničným partnerom a následne zamestná nových zamestnancov (alebo si najme externých živnostníkov/SZČO), ktorí budú tieto služby v zahraničí zabezpečovať. Alebo firma, ktorá zamestná/zakontrahuje slovenských IT špecialistov a prenajme ich inej spoločnosti v rámci skupiny. Prípadne slovenské stavebné firmy, ktoré sú subdodávateľmi na rôznych zahraničných stavebných projektoch a využívajú svojich zamestnancov alebo prenajatých SZČO...

Aj dnes platí, že títo zamestnanci vyslaní do inej krajiny EÚ (aj ak sú na Slovensku formálne SZČO v zahraničí môžu byť považovaní za vyslaných pracovníkov) musia mať v zahraničí garantovanú minimálnu mzdu a iné nároky platné podľa legislatívy danej krajiny (a podľa rozhodnutí európskeho súdu sa na nich vzťahujú aj minimálne nároky podľa relevantných kolektívnych zmlúv platných v krajine vyslania). Avšak praktická implementácia a kontrola týchto pravidiel bola v jednotlivých krajinách rozdielna a nie vždy efektívna.

Nové pravidlá pri vysielaní pracovníkov

To sa však pravdepodobne čoskoro zmení. Ešte v máji 2014 bola totiž schválená a publikovaná nová Smernica, ktorá bude zefektívňovať súčasnú Smernicu o vysielaní pracovníkov. Nová Smernica okrem iného upravuje:

 • Presnejšiu definíciu pojmu “vyslaný pracovník";
 • Obmedzenie možnosti zneužívania inštitútu vysielania pracovníkov cez „schránkové“ firmy (spoločnosti bez reálnych ekonomických aktivít v domácej krajine) tým, že členské štáty budú skúmať rozsah aktivít vysielajúcej spoločnosti v domácej krajine (čo bude relevantné aj pre legislatívu v oblasti sociálneho poistenia);
 • Zavedenie pravidiel spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pre spoločnosti v oblasti stavebníctva, ktoré poskytujú služby v inej krajine EÚ prostredníctvom subdodávateľov;
 • Nové povinnosti pre zamestnávateľov:
  • Reportovať vyslaných pracovníkov zodpovednej inštitúcii v krajine vyslania, vrátane predpokladaného času a miesta vyslania/výkonu práce;
  • Mať k dispozícii pracovno-právnu dokumentáciu vyslaných pracovníkov (zmluvy, výplatné pásky, „time-sheety“, potvrdenia o výplate mzdy, atď);
  • Určiť osobu zodpovednú za komunikáciu so zodpovednými inštitúciami v krajine vyslania;
 • Nové povinnosti pre členské štáty:
  • Posilniť informovanosť vysielaných zamestnancov o ich právach a nárokoch v krajine vyslania a zároveň zjednodušenie procesu podávania sťažnosti vyslanými zamestnancami voči zamestnávateľom;
  • Zabezpečiť pre zamestnávateľov ľahší prístup k informáciám o povinnostiach v krajine vyslania (podľa lokálnej legislatívy aj kolektívnych zmlúv);
  • Nastavenie pravidiel výmeny informácií medzi vysielajúcou krajinou zamestnanca a krajinou jeho vyslania (v urgentných prípadoch do 24 hodín) ako aj pravidiel pre koordináciu pokút a sankcií v oboch krajinách;

Čo je ešte zaujímavé, osobitná pozornosť sa bude venovať najmä vysielaným zamestnancom v oblastiach stavebníctva a kamiónovej dopravy.

Členské štáty EÚ sú povinné implementovať túto Smernicu do 18. júna 2016. Ale pravdepodobne ju niektoré štáty implementujú oveľa skôr. Tu je jeden konkrétny príklad www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/taxnewsflash/pages/ies-flash-alerts-2014/flash-alert-2015-054.aspx

Podľa novej francúzskej vyhlášky teda každá spoločnosť vysielajúca zamestnancov do Francúzska, bez ohľadu na účel a dĺžku vyslania (teda zrejme aj krátkodobé pracovné cesty za účelom poskytovania služieb) je povinná spĺňať dosť prísne reportovacie a administratívne povinnosti. A navrhované sankcie – pokuta do výšky 150 000 eur a možnosť pozastaviť účinnosť zmluvy o poskytovaní služieb sú naozaj výrazné.

Je pravdepodobné, že aj v iných krajinách EÚ, v ktorých slovenské spoločnosti najčastejšie poskytujú služby (napríklad Rakúsko alebo Nemecko), bude implementácia novej Smernice rovnako prísna ako tá francúzska. Či sa nám to páči alebo nie, eliminácia „sociálneho dumpingu“, čo je primárny cieľ Smernice (a určite aj potrebný), môže byť zároveň veľmi účinný nástroj ako eliminovať konkurenciu z „lacnejších“ krajín EÚ ako je aj Slovensko...

Čo povedať na záver? Je nutné počkať na implementáciu Smernice v jednotlivých krajinách EÚ. Ale treba byť pripravený, že bude mať dopady na poskytovanie služieb do zahraničia. Keď sa rúbe les, lietajú triesky. Takže zrejme pri snahe zabrániť sociálnemu dumpingu (pri podnikateľoch, ktorí doteraz obchádzali platnú legislatívu EÚ) budú musieť aj tí ostatní počítať s určitým nárastom administratívy spojenej s cezhraničným poskytovaním služieb/vysielaním zamestnancov.

ENGLISH VERSION OF THE BLOG

There was a lot written about letter-box companies and subcontracting arrangements during the last weeks. But do you know that the EU also fights against the misuse of such structures on the field of labour law and cross-border assignments of employees?

One of the basic EU rules is the freedom of provision of services. Thus, the EU countries cannot officially prevent Slovak companies to provide services in their area. However, the provision of services is usually connected with a physical presence/assignment of the Slovak employees to the country of the customer. And there are various issues and risks connected with such assigned employees blog.etrend.sk/radovan-ihnat/preco-sa-bat-vyslanych-zamestnancov.html), blog.etrend.sk/radovan-ihnat/preco-sa-obavat-vyslanych-zamestnancov-ii--naklady-nekoncia.html.

What needs to be primarily considered when assigning employees within the EU is the Directive on Posting of workers. Based on this, the employer assigning employees to another EU country (to provide services, to be temporary assigned to a foreign employer or to have a place of work abroad) must guarantee to the assigned employees certain working conditions (minimum salary, working time, number of vacation days, non-discrimination, etc) at least at the level guaranteed by the relevant host country legislation. The lorry drivers in Germany are a very good example. After Germany introduced the minimum salary since 2015, all employees assigned to Germany are entitled, during the assignment period, for the minimum German salary (if their standard salary is lower). The fact that German legislation maybe went bit far when implementing the Directive (as regards a definition of the assigned employee in the case of transiting lorry drivers and the amount of related administration) is a question for the relevant EU Authorities, however, it does not change the basic principle.

And the situation for the Slovak entrepreneurs may become even more complicated... Especially for those whose main competitive advantage is the “cheap” Slovak labour force. For example Slovak company which concludes a construction/assembly project with a foreign customer and subsequently hires new employees (or external entrepreneurs) who will deliver these services abroad. Or a company employing/contracting Slovak IT specialists and hiring them out to another company from the group. Or a Slovak company acting as a subcontractor at a foreign construction project (using its employees or contracted entrepreneurs)...

In general, already based on the current EU legislation the employees (also contracted entrepreneurs assigned abroad can be regarded as posted workers) assigned by the companies to another EU Member States must have granted the minimal wage and other work conditions valid based on the host country legislation (or by the Collective Agreements for particular economy sector in the host countries). However, the practical implementation and control of the respective rules was different in various EU countries and not always effective.

New rules for assignment of employees

This will, however, be changed rather soon. In May 2014 there has been approved and published a new EU Directive which clarifies certain aspects of the current Directive and makes its implementation more organized and effective. The new Directive will amend also:

 • Clarification of the term “assigned worker”;
 • Elimination of the abuse of assignments via „letter box“ companies (companies without actual economic activity in the home country) so that the EU Member States will consider the scope of activities of the assigning company in the home country (very relevant also for the EU social security rules);
 • Introduction of the joint & several liability rules for companies in the constructions sector providing services abroad and using the subcontractors;
 • New obligations for the companies:
  • To report assigned employees to the dedicated host country Authority, including the anticipated duration and place of their work/assignment;
  • To have available copies of certain employment documents of the assigned employees (contracts, payslips, time-sheets, proofs of payments…);
  • To have a designated person to represent the company in front of the relevant host country institutions;  
 • New obligations for the Member States
  • To improve the access of the assigned employees to the information regarding their rights and entitlements in the host country; and the simplification of the process of lodging complaints against their employers;
  • To provide an easy access for the employers regarding their labour-law obligations in the host country (based on the local legislation and applicable Collective Agreements);
  • To set-up the process of the cooperation and exchange of information between home and host country authorities (up to 24 hours response time in urgent cases) and of the rules for coordination of fines and sanctions in both countries.

Please note that a special attention will be focused on assigned employees in the sectors of international transport of goods and construction.

EU Member States are obliged to implement the Directive by 18 June 2016 at the latest. However, some of them will likely do it much sooner. This is an example

www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/taxnewsflash/pages/ies-flash-alerts-2014/flash-alert-2015-054.aspx

Based on the recent French instruction, each company assigning employees to France, irrespective of the purpose and/or length of the assignment (so likely applicable also in the case of short-term business trips for provision of services) is obliged to meet rather strict reporting and administrative duties. And proposed sanctions – a fine up to EUR 150,000 and a right to terminate the contract on delivery of services seem to be really significant.

It is likely that other EU countries in which the Slovak companies provide services, such as Austria or Germany will be also rather strict when implementing the new Directive. Whether we like it or not, the elimination of “social dumping”, which is the primary (and for sure also necessary) aim of the Directive can be used also as an effective tool for the elimination of the competitors from the “cheaper” EU countries like Slovakia.

What to say at the end? Let’s wait for the implementation of the Directive in the EU countries relevant for your business. But be aware that it may impact provision of services in these countries. In order to avoid “social dumping” (to capture companies currently not following the valid law) also other companies will have to accept some additional administrative burden related to the provision of services/assigning employees.