Termín na ukončenie povinných zápisov sa blíži. V súčasnosti je zapísaných v registri partnerov verejného sektora viac ako 16 000 fyzických a právnických osôb. Sú tam nielen fyzické osoby, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, ale aj družstvá, príspevkové organizácie a dokonca aj spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. Bude zaujímavé, ako sa toto číslo 1. augusta zmení.

Kto ostane, kto vypadne?

Do 31.7.2017 sú v registri zapísané  fyzické a právnické osoby, ktoré sa zúčastňovali v minulosti súťaží verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení vypustil právnu úpravu doterajšieho registra konečných užívateľov výhod  a nová právna úprava definície konečných užívateľov výhod bola zavedená v zákone č. 315/2016 Z.z., v tzv. protischránkovom zákone.

Na základe tejto zmeny zákonov prešli zapísané osoby do registra partnerov verejného sektora. Nastáva otázka, či sú povinné zabezpečiť zmenu zápisu. Zákon jasne stanovuje, kto túto povinnosť má. Prax však ukazuje, že niektoré oprávnené osoby zahmlievajú skutočnosti, kto povinnosť nemá.  

Povinnosť zápisu alebo zmeny zápisu do registra partnerov verejného sektora nemajú napr. osoby, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, zo štátneho účelového fondu, z európskych štrukturálnych fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od zdravotnej poisťovne alebo prijímajú štátnu  alebo investičnú pomoc. Ak im nebudú jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky nad limit 100 000 eur. Ak ide o opakujúce sa plnenie, v úhrne toto nesmie presiahnuť limit 250 000 eur v kalendárnom roku. Uvedené limity sú stanovené pri jednom obchode, pri jednej zmluve. Sú vrátane dane z pridanej hodnoty. Každý limit sa posudzuje samostatne. Napr. pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa posudzuje limit u každej zdravotnej poisťovni zvlášť.

Partnerom verejného sektora nie je ani ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

Osobitné pravidlá platia pre poskytovanie finančnej podpory v poľnohospodárstve. Ak sú poskytované podľa nariadenia č. 342/2014 Z.z.,  nie sú prostriedkami zo štátneho rozpočtu ani prostriedkami niektorého z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podľa zákona o registri, získanie takýchto prostriedkov nezakladá povinnosť zápisu do registra.

Ak ide o prostriedky, ktoré sú poskytované podľa nariadenia č. 152/2013 Z.z., majúce charakter prechodnej vnútroštátnej pomoci vyplácané zo štátneho rozpočtu – tieto môžu založiť povinnosť zápisu, ak dôjde k prekročeniu limitu. Preto je dôležitá formulácia podmienok poskytovania podpory a každá zmluva sa musí posúdiť samostatne v súvislostiach. 

Partnerom verejného sektora nie je ani ten, kto pôsobí prevažne v neziskovom sektore. Musí však splniť podmienku , že nedodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje 100 000 eur.

Partnerom sa môže stať každá osoba aj dobrovoľne. Stane sa tak osobou, ktorá má povinnosti partnera verejného sektora. Čo je však dôležité pre ňu, netýkajú sa jej sankcie uvedené v paragrafe 13 zákona. Nehrozia jej žiadne pokuty, ani vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner získal, ani pokuty od 10 000 eur do 1 000 000 eur pre partnera. Nehrozia pokuty pre štatutárov od 10 000 eur do 100 000 eur , ani nie je dôvod na výmaz z registra partnerov verejného sektora.

Ako som uviedla, niektoré oprávnené osoby nerozlišujú, kto povinnosť má a kto nie. V priebehu tohto „preregistračného“ obdobia s cieľom vykonania povinných úkonov pre subjekty zapísané v registri konečných užívateľoch  zasielajú osobám preklopeným z pôvodného registra konečných užívateľov výhod ponukové listy. Stretla som sa s ponukami, ktoré hrozili povinnosťami, sankciami a výmazmi. Ponuky boli zavádzajúce, informácie v nich boli čiastočné, čo si vysvetľujem, že ide len o získanie zákazky. Podpísať dohodu, vykonať zápis...   

Mojim klientom vysvetľujem, že agresívne ponuky ( ako ich oni sami nazvali)  od právnických alebo notárskych kancelárií sa ich netýkajú, pretože podmienky na zápis partnera verejného sektora nespĺňajú. Je otázne, koľko takýchto partnerov je zapísaných v registri. Z cenových ponúk,  ktoré sa začali pohybovať bombasticky smerom nadol, vyplýva, že ide o kvantitu a nie o kvalitu. Účel sa pravdepodobne kdesi stráca.

Pre zapísané osoby bude dôležité, aké podmienky na spoluprácu sa budú obojstranne vyžadovať, aké právnické „ňuansy“ budú skryté v dohodách o plnení povinností partnera a oprávnenej osoby a napokon, koľko to bude partnera naozaj stáť.

Prax ukáže, či takéto súčasné znenie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora celkove naplní spoločenské a politické očakávania.