Po zrealizovaní elektronizácie  v oblasti zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv (CRZ - začiatkom roka 2011) sa na centrálnej úrovni rezortu spravodlivosti podarilo zaviesť aj elektronickú verziu Obchodného vestníka (ďalej len „OV“). OV sa kreoval vďaka prijatiu úplne nového zákona o Obchodnom vestníku (200/2011 Z.z.), ktorý zadefinoval výlučne elektronickú verziu zverejňovania (do 1. júla 2011 sa OV zverejňoval písomne a elektronicky, pričom terajšia úprava úplne zrušila písomné vydávanie OV).

OV sa od 1.júla 2011 zverejňuje výlučne elektronickým spôsobom. Dokonca aj s plne fulltextovým vyhľadávaním. Pozorne som sledoval vývoj zverejňovania a dnes je vhodná doba na informovanie o tomto pozitívnom kroku.

Možno OV nie je v „blogosfére“ až tak zaujímavá téma a  ľuďom veľa nehovorí, avšak OV obsahuje informácie, ktoré sú podstatné pre zdravé fungovanie obchodných spoločností na trhu.  OV je dôležitý najmä kvôli včasným informáciám, ktoré sú dôležité pri zvolení spôsobu uplatňovania si práv, napríklad v prípade uplatňovania si splatenia dlhu. Zvolenie správneho právneho postupu môže šetriť náklady, čas a nervy nejedného podnikateľa. Zjednodušený príklad:

Spoločnosť A eviduje pohľadávku voči spoločnosti B. Spoločnosť B má problém. Stáva sa platobne neschopnou, ide do konkurzu (bankrot). Ak spoločnosť A nevie, že spoločnosť B išla do konkurzu, tak môže celkom zbytočne vynaložiť náklady na súd alebo na iné vymáhacie prostriedky. Tie prostriedky budú takpovediac „vyhodené do vzduchu“, pretože spoločnosť B išla do konkurzu. V takom prípade je  potrebné voliť iné formy domáhania sa svojich pohľadávok – prihlásenie pohľadávky u konkurzného správcu.

Toto bol len jeden stručný príklad využitia informácii z OV. Avšak OV prináša aj množstvo iných užitočných informácii. Napr. obsahuje záznamy ako:

  • Dražby - Dobrovoľné dražby, Exekútori, Správcovia dane
  • Obchodný register – Zbierka listín, vznik, zmeny v S.R.O,...
  • Oznámenie a výzva likvidátora
  • Účtovné závierky – Riadne účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ...
  • Valné zhromaždenia, Výročné správy
  • Zmluvy
  • Obchodné verejné súťaže
  • Štátna pomoc a iné programy podpory

Je zrejmé, že narastá počet insolventných spoločnosti, a preto sa ktorejkoľvek firme môže stať  nepríjemná skúsenosť v zmysle uvedeného príkladu.  Priťažujúcim faktom je aj skutočnosť, že v dôsledku globálnej stagnácie, sa môžu aj zdravé spoločnosti stať rizikovými. To môže mať negatívne následky pre podnikateľské prostredie, teda aj pre udržanie zamestnanosti. Preto Treba úlohu a funkciu OV vyzdvihnúť a právom ho považovať za jeden zo základných kameňov uplatňovania si práv. OV možno považovať za jeden z pilierov vymožiteľnosti spravodlivosti.

OV je robustná databáza, pričom denne sa v ňom zverejňujú stovky nových záznamov. Vestník disponuje s fulltextovým vyhľadávaním, t.z. že ktorýkoľvek návštevník elektronického OV si môže vyhľadať informácie o spoločnosti, ktorá ho zaujíma. Kritérií vyhľadávania je hneď niekoľko:

Konečne funkčný elektronický Obchodný vestník SR

Zdroj: obchodny_vestnik

Taktiež je potrebné vyzdvihnúť, že z technického hľadiska, je OV čiastočne verejne spracovateľný aj z vonka (inými informačnými systémami). To znamená, že iné subjekty, napr.: neziskové organizácie si môžu slobodne spracovávať obsah OV a využiť ho v ďalšom kreatívnom spracovaní. V tomto duchu sa už nesie veľa zaujímavých projektov, ktoré spracovávajú napr.: vestník úradu pre verejné obstarávanie. Vďaka „data-miningu“ môžu vznikať zaujímavé riešenia. Ako napríklad projekt tender.sme.sk. Sprístupnenie informácii z verejných zdrojov v spracovateľnej podobe, môže stimulovať verejný záujem. Čo je v moderných krajinách s rozvinutým eGovernmentom bežná prax.

Tipy:

Aj keď tu máme predčasné voľby, verím že akákoľvek nasledujúca vláda bude pokračovať v nastúpenom tempe, a preto „dávam do pľacu“ aspoň zopár tipov, ktoré môžu byť zaujímavé pre zlepšenie podnikateľského prostredia v budúcnosti:

Úprava verejných registrov v zmysle princípu inter-operatibility

Tak ako OV prešiel výraznou zmenou a umožňuje „DATA-MINING“ (dolovanie dát), je potrebné upraviť aj ostatné registre (napr. ORSR.sk, ZRSR.sk, vlastne všetky...). Za vzor možno považovať vestník úradu pre verejné obstarávanie, ktorý sprístupňuje dáta aj celosvetovom najčastejšie využívanom formáte XML. V OV táto drobnosť chýba, ale verím, že sa to čoskoro vylepší (vrátane všetkých dát, s ktorými OV disponuje).

Obchodné spoločnosti „ležiace úhorom“

Nový OV môže napomôcť aj pri „čistení trhu“ od spoločností, ktoré si neplnia svoje povinnosti v zmysle § 68 (6) Obchodného zákonníka (513/1991 Zb.). Jednou z týchto povinností je aj ukladanie účtovnej závierky za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. Prax je taká, že veľa, naozaj veľa spoločností si túto povinnosť neplní. Súdy, ktoré by mali EX OFFO (zo zákona) „prečisťovať“ tieto spoločnosti, zatiaľ nekonajú. Možno slovenská obyčaj... (nedodržiavať zákony priamo orgánmi verejnej moci), no  pre porovnanie: v Nemecku sú zákonné povinnosti striktne dodržiavanie. Keď si nemecká spoločnosť zabudne vložiť účtovnú závierku, tak ju nemecký súd na to bez sankcie upozorní a ak ani dodatočne spoločnosť účtovnú závierku nevloží, tak súd dáva návrh na zrušenie spoločnosti, prípadne jej konkurzu. Vďaka elektronickému OV sa, na našich súdoch, dá  ľahko aplikovať. Tiež by to pomohlo k aspoň čiastočne vyčisteniu trhu od spoločností, ktoré „ležia úhorom“.

Dátové schránky

Inak definované ako úložisko všetkých podaní a prijímaní právnych úkonov elektronickou cestou medzi orgánmi a s orgánmi verejnej moci.  Viacej podrobnejších informácii tu. Tento/podobný projekt pozitívne zmenil českú verejnú správu a komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Legislatívne predpoklady v SR sú už pripravené, tak verím, že sa to podarí zrealizovať do  úspešného konca. Dátové schránky alebo ich ekvivalent môžu priniesť výrazný posun a sú najdôležitejším pilierom fungovania modernej spoločnosti. Preto treba tejto problematike venovať obzvlášť veľkú pozornosť

Dovolím si tvrdiť, že až ak budú aplikované základné elektronizačné piliere a obyvateľstvo sa s nimi stotožní, teda začne používať, až potom je možné riešiť také „čerešničky na torte“ ako sú elektronické voľby. Slovensko má svoje špecifiká, a preto treba robiť veci s rozumom a mať otvorenú myseľ pre nápady celej spoločnosti. Verím, že skôr, či neskôr bude tento príbeh úspešný a pomôže tak posunúť našu vlasť k modernej a sebavedomej spoločnosti.