Predchádzať strate dát je dôležité z viacerých dôvodov. Napríklad v prípade prírodnej katastrofy sa nebudete môcť dostať do sídla spoločnosti, čím stratíte fyzický prístup k svojim systémom a ich dátam. Nedostupnosť informačných systémov má dosah na vaše podnikové procesy a chýbajúce informácie priamo ohrozia vašu schopnosť zabezpečiť fungovanie spoločnosti.

V takomto prípade sa popri otázke, kedy budú dostupné podnikové systémy, dostáva do popredia iná kľúčová otázka: Mám dostatočne chránené svoje dáta a budú po obnove k dispozícii bez straty? Túto otázku si musia položiť všetky podniky nielen z dôvodu zabezpečenia fungovania kľúčových informačných systémov, ale aj z dôvodu povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek na ochranu dát. Preto je dôležité pre všetky spoločnosti mať plán B.

Ochrana dát a v prípade potreby aj ich obnova je neodmysliteľnou súčasťou podnikových procesov v každej spoločnosti či organizácii. Obzvlášť dôležitou je v sektoroch, v ktorých by akékoľvek pochybenie viedlo k vážnym dôsledkom. Aby firmy prežili, musia sa pripraviť na mimoriadne situácie a prijať opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu následkov katastrof. Určite je najlepšie mať plán pripravenosti na núdzové situácie skôr, ako ku katastrofe dôjde.

TREND TOP 2022. Víťazi kategórií.
Neprehliadnite

Ceny TREND TOP 2022 získali Ivana Molnárová, Slovenská sporiteľňa aj Tatranská mliekareň

Toto je plán B

Plán B musí zabezpečiť, aby bol v prípade katastrofy podnik schopný v čo najkratšom čase obnoviť svoje podnikové systémy s minimálnym dosahom na fungovanie spoločnosti. Možno ste už počuli o službe disaster recovery as a service (DRaaS). Reč je o manažovanej službe, keď si kupujete takpovediac istotu, že o svoje dáta neprídete ani vtedy, keď zasiahne vyššia moc.

A počuli ste už o cloud disaster recovery? Je to kombinácia stratégií a služieb určených na zálohovanie dát a aplikácií vo verejnom cloude alebo u špecializovaných poskytovateľov služieb. Keď dôjde k havárii, postihnuté dáta a aplikácie sa môžu obnoviť u poskytovateľa cloudu a sprístupniť tak informačné systémy pre normálnu prevádzku podniku. Pomocou tejto služby dostáva plán B reálne kontúry, a to aj s ustrážením nákladov, čo ocenia najmä ostražití finanční riaditelia. Je to poistka bezpečnosti a ako každé poistenie naberá význam vtedy, keď sa niečo stane.

Marián Benko, predseda predstavenstva, eGroup Solutions
Zdroj: ROBO HUBAČ
Marián Benko, predseda predstavenstva, eGroup Solutions

Reálna skúsenosť

Klientom bola významná energetická spoločnosť, ktorá pri preskúmaní svojich pohavarijných scenárov identifikovala nedostatky v súčasnom disaster recovery riešení s využitím existujúcej záložnej infraštruktúry. Táto nie je umiestnená v optimálnej lokalite a v prípade živelnej katastrofy by mohlo dôjsť k obmedzeniu prístupu do záložného centra.

V takom prípade by bola obnova dát nemožná, a preto bolo nevyhnutné nájsť riešenie pre takúto situáciu, hovorí Ing. Marián Benko, predseda Predstavenstva eGroup Solutions, a. s. „Nie nadarmo podľa všeobecných odporúčaní pre všetky sektory hospodárstva by mali byť dátové centrá od seba geograficky oddelené minimálne 30 až 50 kilometrov na elimináciu viacerých rizík, s ktorými sa spoločnosti môžu stretnúť.“

Spoločnosť eGroup Solutions stála pred otázkou, ako zabezpečiť ekonomicky najvýhodnejšie riešenie. Jednou z ciest bolo vybudovanie úplne novej dátovej sály alebo využiť prenájom sály v komerčnom dátovom centre v dostatočnej vzdialenosti od primárneho zdroja. Podľa výpočtov by stálo vybudovanie takejto infraštruktúry spolu s prevádzkou na štyri roky asi 200-tisíc eur a viac, podľa výberu variantu, prezrádza Ing. Martin Slovák, presales konzultant eGroup Solutions.

Riešenie, ktoré ušetrilo

„Prišli sme s úplne inou alternatívou, kde hlavnú úlohu hral cloud,“ hovorí Ing. Ján Szuda PhD., technický riaditeľ eGroup Solutions. Kľúčovým bolo zabezpečiť, aby dáta boli chránené a pripravené na okamžitú obnovu informačných systémov tak, aby bolo možné všetky informačné systémy sprístupniť aspoň v minimálnej konfigurácii v prostredí cloudu.

Ján Szuda, technický riaditeľ eGroup Solutions
Zdroj: ROBO HUBAČ
Ján Szuda, technický riaditeľ eGroup Solutions

Spoločnosť eGroup Solutions vychádzala z toho, že informácie zo zálohovacieho systému sa budú kopírovať do cloudu priebežne. Zálohovacie systémy musia bežať v zásade stále. Samotné informačné systémy či aplikácie však nemusia byť v prevádzke nepretržite. V prípade havárie je e­Grou­p Solutions schopná okamžite posilniť zdroje na záložnej strane, rádovo v desiatkach hodín.

Takéto riešenie ušetrí nemalé finančné prostriedky, lebo klient platí len za zdroje, ktoré spotrebuje, čo umožňujú iba najväčší hráči v poskytovaní cloudových služieb. Ako optimálne riešenie vybrala eGroup Solutions pre klienta IBM Cloud, ktorý poskytuje systémové zdroje aj na IBM Power architektúre, aj pre garantovanú škálovateľnosť v požadovanom časovom okne a bez technologických obmedzení vzhľadom na existujúcu infraštruktúru v primárnej lokalite.

Bezpečnosť je prvoradá

„Každá spoločnosť má pre rôzne procesy k dispozícii mnohé informačné systémy, pričom každý z nich zálohuje dáta v rôznom čase a s inou frekvenciou,“ hovorí J. Szuda. Zálohovanie aplikačných a obchodných dát sa realizovalo cez zálohovací systém IBM Spectrum Protect. V cloudovom prostredí bola teda vybudovaná sekundárna inštancia IBM Spectrum Protect, ktorá umožňuje rýchlo sprístupniť zálohované dáta.

Informačné systémy sa obnovili formou postupnej obnovy na predpripravenú záložnú infraštruktúru, ktorej kapacita umožnila prevádzku informačného systému bez prevádzkových a funkčných obmedzení. Kompletný proces implementácie u energetického klienta trval zhruba pol roka. Spoločnosť eGroup Solutions začala analýzou prostredia, pokračovala návrhom detailov cloudového priestoru, implementáciou a proces ukončila testovaním, ktoré trvalo mesiac. Súčasťou bolo aj vypracovanie riadiacej dokumentácie.

„Cloudové prostredie umožnilo klientovi vytvoriť testovacie prostredie len na nevyhnutný čas testovania a po ukončení testov opäť platil minimálne prevádzkové náklady. Súčasťou sú testy obnovy, ktoré sa realizujú niekoľkokrát do roka na krátke obdobie preukázania funkčnosti. Dokonale sa využil model, v ktorom klient platí len to, čo spotrebuje,“ hovorí M. Benko.

Martin Slovák, presales konzultant eGroup Solutions
Zdroj: ROBO HUBAČ
Martin Slovák, presales konzultant eGroup Solutions

„Bezpečnosť dát v prostredí cloudovej infraštruktúry je prvoradá,“ zdôrazňuje J. Szuda a dodáva, že zabezpečená je na viacerých úrovniach. Sieťová komunikácia medzi dátovým centrom a cloudovou infraštruktúrou je šifrovaná rovnako ako komunikácia medzi koncovým používateľom a cloudovým prostredím. Cloudová infraštruktúra každého zákazníka je komunikačne oddelená od prostredí ostatných klientov. Šifrovaný je aj obsah a autentifikácia je viacfaktorová.

Ďalšie cloudové služby

Cloud nie je miesto, ale schopnosť. Schopnosť nájsť riešenie, ktoré umožní čo najlepšie využiť technológie a zdroje na vytvorenie hybridného prostredia ako kombinácie vlastnej dátovej sály a cloudového riešenia. Žiada si to dôkladnú analýzu, spoznať architektúru informačných systémov, až potom sa dajú nájsť riešenia. Ak chce mať klient komfort a venovať sa jadru svojho biznisu, môže využiť aj pokročilejšie cloudové služby ako operation as a service (OaaS) – prevádzka ako služba, alebo IT as a service (ITaaS) – IT ako najmodernejšia forma outsourcingu.

Ďalšie dôležité správy

JUDr. Lucia Menke, LLM
Neprehliadnite

Ľudia sa súdia pre rast cien v stavebníctve. Indexáciu dajte do zmluvy, radí firmám advokátka