Cloud – pred pár rokmi veľká neznáma, dnes užitočný pomocník, o pár rokov nevyhnutnosť. Kým pre mnohé firmy predstavujú cloudové služby už dávno spoľahlivé, bezpečné a jednoduché riešenie, ako efektívnejšie zvládnuť digitalizáciu procesov, pre viaceré je cloud stále len výzva.

Podnikanie je aj schopnosť rýchlo reagovať na výzvy

Z užitočného pomocníka pre firmy sa stáva čoraz viac nevyhnutnosť. Riadiť spoločnosť bez zbytočných problémov a ešte pritom ušetriť čas či dokonca peniaze, to je sen každého podnikateľa.

Pandémia vyhnala mnohých ľudí z kancelárií domov. Home office priniesol pre organizácie nový štandard, s ktorým možno doteraz nepočítali. Nehovoriac o tom, že každá firma sa v súčasnosti snaží optimalizovať náklady a zvyšovať produktivitu práce. Ak sa firma nestará o svoje IT, skôr či neskôr ju to dobehne.

Fráza „zostaňte doma“ otvorila firmám oči

Súčasná situácia núti manažérov hľadať spôsoby, ako zvládnuť riadenie firmy a poradiť si s novými požiadavkami a so situáciami, ktoré so sebou prináša neľahká doba. Pandémia nám jasne ukázala, prečo je dôležité vedieť sa rýchlo prispôsobiť zmenám, ale aj to, aké dôležité je veci zbytočne nekomplikovať, a tak náročné obdobia preklenúť s ľahkosťou.

Presne tak funguje cloud. V tichosti poskytuje určitú slobodu, aby firma prostredníctvom IT systémov fungovala, ako fungovať má, umožňuje ľuďom, aby boli produktívni, vytvárali hodnoty a zároveň môže podporiť podnikanie.

Strach z cloudu bez dôvodu

„Na Slovensku stále pretrváva názor, že počítačové systémy firmy s ich dátami musí mať firma vo vlastnej serverovni a do cloudu nepatria. Bezpečnostné štandardy definované pre cloud sú pritom niekoľkokrát vyššie, ako môže firma dosiahnuť vo vlastnej réžii. Dáta v cloude pri správnom nastavení môžu byť oveľa lepšie chránené. Napríklad cloud spoločnosti IBM umožňuje naviac oproti iným cloudovým poskytovateľom zakomponovať riešenia, ktoré zabránia prístupu k dátam samotným zamestnancom poskytovateľa služby až na technickej úrovni,"  vysvetľuje Rudolf Bohuš, ktorý sa v spoločnosti eGroup Solutions, a. s., venuje riešeniam prevádzky IT.

Keď firmy prekonajú strach, že niekto zneužije ich dáta v cloude, často prichádzajú ďalšie starosti. Mnohí nevedia, ako postupovať. Prevláda názor, že ak niečo musia niekam presunúť, stratia nad tým kontrolu. Pravda však je, že „cloud je schopnosť“, nie miesto. Je to schopnosť flexibilne prevádzkovať IT systémy, ktoré podporujú biznisové procesy, bez ohľadu na to, či je to vo fyzickej infraštruktúre vo vlastnej serverovni alebo u cloudového poskytovateľa.

Hybrid je zatiaľ realita

Väčšina organizácií sa „nenarodila“ v cloude a ich aplikácie sú schopné fungovať iba v existujúcej fyzickej infraštruktúre. Niektoré toho nebudú schopné ani v budúcnosti – z dôvodu technologických či ekonomických obmedzení. Do cloudu patria predovšetkým aplikácie, ktoré sú základom podnikania  a ich dostupnosť je rozhodujúca pre zákazníkov spoločnosti. Aj keď sa organizácia rozhodne využívať výhody prevádzky IT prostredia v cloude, neuskutoční to cez noc. Chvíľu potrvá, kým vedľa seba bude využívať fyzickú a cloudovú infraštruktúru.

Najčastejším scenárom bude teda hybridný cloud. Cloudová a fyzická infraštruktúra budú existovať súčasne. Preto je pre organizáciu kľúčové vytvoriť také technologické a organizačné predpoklady, aby v budúcnosti umožnila plnohodnotne využiť tieto kompetencie pri prevádzke IT systémov v cloude. Príkladom vhodného prechodu firmy do cloudu môže byť počiatočné využitie nízkonákladového cloudu pre vývojové alebo testovacie prostredia a postupne presúvať vybrané produkčné systémy a služby do cloudového prostredia.

Zložitú súčasnosť treba využiť na lepšiu budúcnosť

Cieľom cloudového riešenia je, aby bolo ušité klientovi priamo na mieru. Na to slúži analýza, čo firma prevádzkuje a ako prebudovať prevádzku IT, aby bola schopná prevádzky v hybridnom móde. Podstatné je, aby si firma preverila, kto nesie zodpovednosť za prevádzku IT infraštruktúry a dostupnosť služieb. Kvalitná služba si totiž pýta kvalitnú servisnú podporu, a tá je pri cloudových riešeniach nevyhnutná.

Podľa spoločnosti Gartner až 80 percent všetkých výpadkov v IT prevádzke zapríčiňujú zmeny. K tomu pridajme ešte potrebu nasadenia aplikácií vo viacerých cloudových a fyzických prostrediach, nehovoríme o triviálnej IT prevádzke. Vyžaduje si to veľa skúseností a premyslený návrh. Najdôležitejšie sú však biznisové požiadavky, aký cieľ sa snažíme dosiahnuť, či vieme riešenie škálovať, ako rýchlo bude možné akúkoľvek zmenu realizovať.

Nikto nemôže byť expert na všetko. Ak sa o IT niekto „v zákulisí“ dobre stará, firme ostáva energia na to najdôležitejšie – produktívne aktivity a rast. A tie sú dôležité aj v súčasnosti. Len firmy, ktoré sa teraz dobre pripravia na rýchle zmeny, zvládnu nové výzvy v podnikaní oveľa lepšie.

Prečo by sa mala firma, ktorá plánuje prechod do cloudu, spojiť s externým dodávateľom?

Firma sa rozhoduje pre cloud len raz. Viac sa s týmto procesom nezaoberá. Téme cloudu sa v spoločnosti eGroup Solutions intenzívne venujú už niekoľko rokov a neustále hľadajú nové cesty, ako vylepšovať a zdokonaľovať tento proces tak, aby zákazník nebol závislý od jedného poskytovateľa cloudových služieb.

Veľkým spoločnostiam odporúčajú hybridné cloudové riešenia a služby, ktoré vyhovujú ich obchodným, regulačným a legislatívnym požiadavkám. Hybridný cloud sa stáva dominantnou silou poháňajúcou zmeny v priemysle. Okrem hybridného cloudu je silným trendom aj multicloud. Na rôzne typy workloadov sú vhodné rôzné cloudy. Ak už spoločnosť prevádzkuje svoje IT prostredie v AWS, alebo Azure, v eGroup Solutions jej vedia tieto riešenia zoptimalizovať, prípadne manažovať multicloudové hybridné prostredia pomocou nástrojov od spoločnosti IBM, akým je napríklad IBM Cloud Satellite, ktorý bol celosvetovo ohlásený pred pár dňami.

Všetky IT prostredia, ktoré eGroup Solutions prevádzkuje, a to nielen tie, ktoré sú v cloude, sú vždy pod kontrolou ich nástroja – Zero Downtime Centra. Môžeme si ho predstaviť ako používateľské rozhranie s viacerými modulmi, ktoré slúži IT manažérovi ako nástroj na riadenie, kooperáciu tímov a kontrolu IT. Zero Downtime Center využíva na zabezpečenie svojich kľúčových funkcií niekoľko open-source technológií a softvérové komponenty IBM, ktoré sú vďaka špeciálnej forme licencovania zabudované priamo v tomto riešení.  Nástroj poskytuje zrozumiteľné a relevantné informácie na podporu rozhodovania, veľmi dôležitého pri digitálnej transformácii firiem.

Výhody partnerstva eGroup Solutions, a. s., pre prevádzku IT
 • zvýšenie úžitku IT pre vašu hlavnú činnosť
 • prenesenie zodpovednosti na nás
 • podpora a vybudovanie hybridnej prevádzky cloud a on-premise
 • podpora cloud riešení a technológií (DRaaS, DevOps...)
 • riadené náklady na IT
 • rýchla reakcia na vzniknuté problémy a udalosti ohrozujúce prevádzku IT
 • IT nezávislé od personálneho zabezpečenia
 • podpora silnými technologickými partnermi (IBM, HPE, DELL EMC...)
 • okamžité prístupy k novým technológiám a trendom v IT
 • pravidelné reportovanie stavu IT
 • jednotný kontakt pre koordináciu riešenia vašich požiadaviek
 • IT prostredie pod kontrolou – zdokumentované, zmonitorované
 • presne definovaný rozsah činností a zodpovedností
 • minimalizácia kontraktov na podporu IT prostredia
eGroup Solutions
Zdroj: eGroup Solutions
Spoločnosť eGroup Solutions, a. s.

už viac ako 11 rokov buduje a prevádzkuje spoľahlivú, produktívnu a bezpečnú IT infraštruktúru, je renomovaným dodávateľom technologicky orientovaných riešení a komplexných služieb IT, zameriava sa na realizáciu IT projektov a podporu prevádzky IT. Zero Downtime je nosným konceptom eGroup Solutions, a. s. Jeho úlohou je zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť všetkých IT systémov klienta, pretože iba s nulovým výpadkom je možné naplno sa venovať hlavným úlohám.