V poslednom štvrťroku 2021 bola schválená novela daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorej väčšina ustanovení nadobudla účinnosť 1. 1. 2022.

Prvou očakávanou  zmenou bolo pristúpenie k transparentnému hodnoteniu daňovníkov. Dlho utajovaný index daňovej spoľahlivosti bude zverejnený na portáli finančnej správy a podnikatelia dostanú nielen informáciu, do ktorej kategórie ich zaradili, ale aj zdôvodnenie. Voči zaradeniu bude zároveň možné podať opravný prostriedok vo forme námietky.

Zverejnené boli aj konkrétne kritériá indexu daňovej spoľahlivosti, teda podávanie daňových priznaní a hlásení, platenie daní a preddavkov v zákonom stanovenej lehote či ekonomické ukazovatele daňovníka. V závislosti od zaradenia do danej kategórie budú mať vysoko spoľahlivé subjekty nové benefity, pre nespoľahlivé sa zavádzajú malusy.

Nové benefity

Medzi najdôležitejšie nové benefity patrí zníženie poplatkov za záväzné stanoviská a žiadosť o odsúhlasenie konkrétnej metódy ocenenia s daňovým úradom (APA), a to na polovicu štandardného poplatku.

Znamená to, že za žiadosť o unilaterálne odsúhlasenie metódy ocenenia zaplatí vysoko spoľahlivá firma namiesto desaťtisíc eur iba päťtisíc, v prípade bilaterálneho odsúhlasenia namiesto 30-tisíc eur iba 15-tisíc. Oznámenia o zaradení do indexu daňovej spoľahlivosti v novom režime za rok 2021 by finančná správa mala zaslať do 30. 6. 2022.

V rámci boja za zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane limitovania zneužívania konceptu bielych koní zaviedla novela možnosť vylúčiť rozhodnutím konkrétne fyzické osoby z pôsobnosti v štatutárnych orgánoch. Takúto právomoc mali doteraz len súdy. Ďalšou pozitívnou zmenou v zákone o správe daní je zjednotenie a zníženie poplatku za záväzné stanoviská na tisíc eur, pre vysoko spoľahlivých daňovníkov na päťsto eur.

Efektívna komunikácia

Azda najočakávanejším krokom je spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie finančnej správy s daňovníkmi vo vzťahu k všetkým druhom daní od 1. 1. 2022. Hlavným cieľom je zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu medzi finančnou správou a daňovými subjektmi, no očakáva sa aj zníženie prevádzkových finančných nákladov a pozitívny vplyv na životné prostredie.

Doručovanie úradného dokumentu daňovému subjektu priamo do jeho elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy urýchli a zjednoduší celý proces, pretože úradné dokumenty nebude potrebné preberať na pošte. Zo strany finančnej správy prebieha táto komunikácia prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk), takže je potrebné, aby si daňovníci aktivovali schránky na tomto portáli.

Zahraničné subjekty, ktoré nemajú elektronickú schránku na ústrednom portáli, budú dostávať dokumenty priamo do schránky na finančnej správe alebo v papierovej podobe. Na základe skúseností z prvých týždňov roka 2022 funguje projekt bez väčších problémov. Prezidentovi finančnej správy Jiřímu Žežulkovi patrí za tento krok k digitalizácii uznanie.

Digitálne projekty

V novembri 2021 spustila finančná správa nový portál OpenData. Na jednom mieste sprístupňuje verejnosti rôzne údaje, grafy a štatistiky súvisiace s daňovou problematikou – koľko štát vybral za jednotlivé roky podľa druhov daní, informácie o počte daňových kontrol, exekúcií a veľa ďalších informácií. Na úvod bolo na portáli celkovo 144 datasetov a pribúdajú ďalšie.

Proklientskym projektom a dôležitým krokom v digitalizácii finančnej správy je aj projekt Saldokonto spustený v roku 2021. Ide o osobný účet daňového subjektu, ktorého cieľom je podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností.

Daňovník má cez saldokonto možnosť kontroly údajov na svojom  osobnom účte na portáli finančnej správy bez nevyhnutnosti osobnej či písomnej komunikácie s ňou. Môžu ho využívať všetky daňové subjekty, ktoré s finančnou správou komunikujú elektronicky.

Na osobnom účte daňového subjektu je možné nájsť informácie o neuhradených predpisoch, nevrátených preplatkoch, nevrátených nadmerných odpočtoch, nepriradených platbách, uhradených predpisoch a predpisoch uhradených po lehote splatnosti.

Údaje sa aktualizujú denne. Celkovo možno skonštatovať, že daňová správa postupne mení svoj imidž a stáva sa modernou, digitalizovanou inštitúciou s proklientskym prístupom a službami.