Podnikateľov by potešili zmeny v legislatíve týkajúce sa možnosti jednostrannej úpravy ceny na základe zmien v inej cene alebo zloženom ukazovateli cien, hovorí pre TREND Lucia Menke, advokátka a partnerka advokátskej kancelárie Menke Legal. Kancelária je aj tento rok partnerom kategórie TREND Firma roka 2022 v rámci prestížnych cien TREND TOP.

S čím sa na vás dnes najčastejšie obracajú malé a stredné firmy?

Keďže sa špecializujeme najmä na právo duševného vlastníctva, verejné obstarávania a právo informačných technológií, najčastejšie sa na nás obracajú klienti v rámci týchto kľúčových špecializácií. Okrem toho nás klienti denne oslovujú s množstvom otázok týkajúcich sa obchodného práva, práva obchodných spoločností, plnenia zo zmlúv, ako aj s prípravou či revíziou rôznych typov zmlúv.

V poslednom čase sme sa venovali vo väčšom rozsahu aj otázkam z oblasti mediálneho práva, ochrany osobnosti či ochrany dobrej povesti právnickej osoby. Zároveň pomáhame denne klientom s ich IT projektmi či so zadaniami vo verejnom obstarávaní a pri dohodovaní náročných zmlúv.

JUDr. Lucia Menke, LLM
Neprehliadnite

Digitalizáciu procesov medzi štátom a podnikateľmi treba zlepšiť

Je rozdiel v tom, čo riešia firmy dnes a čo riešili najčastejšie v minulosti?

Právne poradenstvo pred pandémiou počas nej a po nej sa v zásade neodlišuje. Klienti sa snažili podnikať v čo najväčšom rozsahu aj v časoch najtvrdších obmedzení, preto mám pocit, že káuz nebolo menej, ale práve naopak.

Do otázok týkajúcich sa bežného chodu obchodných spoločností však počas pandémie pribudli problémy, ako riešiť home office zamestnancov, dochádzku do práce, oprávnenosť kontroly testov na covid, vakcinácie a covid passov.

Ako sa vyvíja agenda súdnych sporov? Čo sú najčastejšie témy?

Najčastejšou témou súdnych sporov je vymáhanie pohľadávok. V poslednom čase však vzhľadom na enormný rast cien v stavebníctve a energetike zastupujeme klientov aj v sporoch v oblasti stavebníctva a ďalších oblastiach, ktorých sa rast cien dotkol. Sporovou témou bola možnosť čiastočného prenesenia nákladov za zvýšené ceny energií na zákazníka, keďže tento rast mohol spôsobiť likvidačné dosahy na jeho podnikanie.

JUDr. Lucia Menke, LLM
Zdroj: MATEJ KALINA
JUDr. Lucia Menke, LLM

Ako sú firmy na Slovensku pripravené na postupnú digitalizáciu procesov a komunikácie so štátom?

Od roku 2016, keď nastala povinná aktivácia elektronických schránok u právnických osôb, sa pohol vývoj v oblasti elektronizácie štátu a verejnej moci míľovými krokmi.

Na začiatku sa nám stávalo, že klienti mali problémy s elektronickým podpisovaním a celkovo fungovaním v elektronickom priestore, postupným rozvojom štátnych informačných systémov, ako aj zlepšením povedomia o jeho fungovaní je však dnes elektronická komunikácia so štátom bežnou súčasťou života podnikateľov, bez ktorej už nie je možné efektívne pôsobiť na trhu.

JUDr. Lucia Menke, LLM

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Titul LLM získala na Nottingham Trent University. Advokátkou je od roku 2007. V roku 2015 si založila vlastnú advokátsku kanceláriu Menke Legal. Je členkou Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory.

Ako hodnotíte zmeny v biznisovom prostredí prijaté v uplynulých rokoch?

Pozitívne hodnotím digitalizáciu procesov, ktorá odbúrava administratívne a časovo náročné činnosti. Podnikateľom pomáhajú aj antibyrokratické zákony, ktoré nachádzajú svoje miesto v každej sfére podnikateľského života.

Procesy zjednodušuje aj odbúranie administratívnej záťaže pri zápise korporátnych zmien do obchodného registra, a to v podobe odľahčenia dokladovania rozličných podkladov, ktoré sú uložené vo verejne dostupných registroch.

Okrem elektronizácie verejnej správy vnímam pozitívne aj snahy štátu o efektívnejšie postupovanie vo verejných obstarávaniach, a to napríklad zavedením inštitútu zjavne nedôvodnej námietky, keďže podávanie irelevantných námietok často vedie k nedôvodným prieťahom vo verejných obstarávaniach.

Aké iné zmeny by ste uvítali, aby sa firmám lepšie podnikalo?

Podnikateľov by potešili zmeny v legislatíve týkajúce sa možnosti jednostrannej úpravy ceny na základe zmien v inej cene alebo zloženom ukazovateli cien.

Inšpiráciou by mohla byť česká úprava, ktorá obsahuje ustanovenie, ktoré v prípade podstatnej zmeny okolností postihnutej strane umožňuje jednostranne zmeniť podmienky zmluvy vrátane zníženia či zvýšenia ceny – takzvaná hardship clause.

Úprava by uľahčila život množstvu podnikateľov v prípade opomenutia ustanovenia o indexácii cien, ktoré však my klientom dopĺňame do zmlúv pre nedostatky našej právnej úpravy.

Stretávate sa dnes s krachom firiem či akvizíciami ako reakciou na krízy?

Ani nie, naši klienti majú drive a nedajú sa odradiť. Máme šťastie, že sme obklopení samými inšpiratívnymi, pracovitými a vytrvalými ľuďmi, ktorí neustále hľadajú nové inovácie a možnosti a sú schopní na trhu dominovať vďaka kvalitným službám, ktoré poskytujú. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou ich úspechov.

JUDr. Lucia Menke, LLM
Zdroj: MATEJ KALINA
JUDr. Lucia Menke, LLM

Vo vašej kancelárii dominujú ženy. Majú v advokácii na Slovensku ženy rovnaké podmienky a možnosti?

Mám pocit, že v súčasnosti, keď sú ženy viac emancipované, sa v pracovnej rovine čoraz viac stierajú rozdiely medzi mužmi a ženami a táto spoločnosť im umožňuje ukázať, čo v nich je. Ja osobne rada podporujem cieľavedomé ženy, ktoré majú vôľu napredovať a rozvíjať sa.

O to viac ma teší náš „dámsky tím“, pretože z vlastnej skúsenosti viem, že nie je jednoduché presadiť sa vo sférach kde donedávna dominovali muži. Zároveň však z môjho okolia pozorujem, že ženy sú aj v náročných profesiách veľkým prínosom, keďže dokážu veci vnímať odlišne a na problémy sa pozrieť inou, dovolím si povedať, často empatickejšou optikou.

Čo vás viedlo k podpore TREND TOP?

Je nám cťou, že môžeme byť dlhodobým partnerom TREND TOP. Je veľmi dôležité oceniť šikovných ľudí a odborníkov v každej oblasti. 

Firma roka 2022
Nominácie v kategórii Firma roka 2022 vybral TREND na základe hospodárskych výsledkov všetkých firiem na Slovensku podľa Finstatu. Do širšieho výberu zaradil spoločnosti, ktoré mali tržby vyššie než 50 miliónov eur, medziročne im rástli tržby, čistý zisk aj EBITDA. Hodnotil aj rentabilitu vlastného kapitálu a EBITDA maržu. Zo širšieho výberu vybral päť spoločností, aby boli z rôznych segmentov podnikania aj častí krajiny. Niektoré pôvodne oslovené firmy nomináciu neprijali. Víťaza kategórie vyberie redakcia TRENDU hlasovaním na základe príbehu spoločnosti, rozsahu jej aktivít a inšpirácie, ktorú zanecháva v podnikateľskom prostredí. Víťaznú firmu TREND ocení na galavečere TREND TOP, ktorý sa bude konať 22. novembra v SND v Bratislave. (psch)