Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA) pravidelne monitoruje vývoj na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu (SVZ) a posudzuje aj úroveň koncentrácie na trhu a činnosť výborov pre audit. 

Na účely monitorovania úrad využíva aj verejne dostupné informácie zo správ o transparentnosti tých audítorských spoločností a štatutárnych audítorov, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjektoch verejného záujmu. Na základe tržieb uvedených v správach o transparentnosti zverejnených v roku 2022 za účtovné obdobia končiace sa v roku 2021 úrad pripravil rebríček audítorských spoločností na trhu poskytovania služieb štatutárneho auditu subjektom verejného záujmu. Poradie v rebríčku bolo určené na základe tržieb za štatutárny audit ročných a konsolidovaných účtovných závierok SVZ a subjektov patriacich do skupiny podnikov, ktorých materským podnikom je SVZ.

Úrad ako národný regulátor má viaceré významné kompetencie, medzi ktoré patrí aj dohľad nad subjektmi verejného záujmu v rozsahu plnenia povinností ustanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Povinnosti subjektov

Medzi základné povinnosti subjektu verejného záujmu v súvislosti so štatutárnym auditom patrí povinnosť mať zriadený a funkčný výbor pre audit, byť schopný na požiadanie preukázať úradu, že výberové konanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti prebehlo spravodlivým spôsobom, ako aj povinnosť písomne informovať úrad o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu, a to do mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania, a vysvetliť dôvod odstúpenia alebo odvolania.

Právne predpisy v oblasti štatutárneho auditu zdôrazňujú okrem iného dôležitosť úlohy výborov pre audit (VPA). Poslaním výborov je posilniť nezávislý dohľad nad procesom zostavovania účtovnej závierky, vnútornou kontrolou, systémom riadenia rizík a nad procesom vykonávania štatutárneho auditu v účtovných jednotkách. Výbory pre audit sú zároveň zodpovedné za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, čím môžu významnou mierou prispieť k zvýšeniu kvality štatutárneho auditu.

V roku 2021 úrad zrealizoval prieskum zameraný na činnosť výborov pre audit, a to formou dotazníka adresovaného subjektom verejného záujmu a obchodným spoločnostiam podľa § 2 ods. 15 písm. f) zákona o štatutárnom audite. Cieľom bolo zistiť, ako výbory pre audit fungujú, s akými problémami a ťažkosťami sa stretávajú v rôznych oblastiach – od spôsobu ich zriadenia a personálneho obsadenia cez plnenie úloh a zákonných kompetencií pri spravovaní spoločnosti, ich úlohu pri výbere štatutárneho audítora, sledovanie priebehu auditu, komunikácie s audítorom a sledovanie jeho nezávislosti až po informovanie riadiaceho alebo dozorného orgánu o výsledkoch štatutárneho auditu. Výsledky prieskumu boli spracované do správy z prieskumu, ktorú úrad zverejnil na www.udva.sk.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa