Aké slovenské hry majú potenciál osloviť zahraničné divadlá? Zaujímajú cudzincov témy reflektujúce našu postsocialistickú dobu alebo skôr univerzálne zrozumiteľné témy?

Na úvod treba zdôrazniť, že slovenská dráma sa v Európe nachádza v mierne znevýhodnenom postavení, keďže vzniká v menšinovom jazyku. K zahraničným režisérom či dramaturgom sa dostáva až vďaka prekladom. Ak chceme hovoriť o jej potenciáli v zahraničí, musíme predovšetkým hovoriť o úsilí, ktoré treba vyvíjať v smere jej prekladu. Tým sa zvýši aj jej šanca uvádzania na svetových javiskách. Pokiaľ ide o komunikatívnosť či nekomunikatívnosť tém, to je od krajiny ku krajine rôzne. Ak je téma hry úzko prepojená na slovenské reálie, je menšia šanca, že ju dôkladne pochopia v zahraničí. Na druhej strane, ani úplne všeobecné témy nemusia byť zárukou oslovenia čitateľa či diváka. Šance sú niekde uprostred.

Jednou z platforiem prezentácie slovenského divadla a hier je aj festival Nová dráma/New Drama, ktorý organizuje Divadelný ústav už dvanásť rokov. Navštevujú ho zahraniční kritici, tvorcovia aj organizátori festivalov. Ako prispieva k vývozu našich dramatikov?

Festival je len jedným z kanálov šírenia slovenskej drámy a divadla do zahraničia. Na Slovensku, žiaľ, neexistuje agentúra, ktorá by nielen zastupovala autorov, ale sa starala aj o ich prezentáciu či koordinovala prekladateľské aktivity. A to bol aj jeden z hlavných dôvodov založenia festivalu Nová dráma/New Drama. Každý ročník zaujme zahraničných pozorovateľov natoľko, že z približne desiatich inscenácií hlavného programu sa do zahraničia dostane aspoň polovica z nich.

Aké ďalšie aktivity v tejto oblasti vyvíja Divadelný ústav?

Určite by som spomenula knižnú edíciu Slovenská dráma v preklade či projekt Focus Slovakia, v rámci ktorého predstavujeme slovenskú drámu a divadlo na zahraničných festivaloch. Doteraz sa nám podarilo prezentovať dramatikov v minimálne desiatke európskych štátov, navyše aj v Rusku, USA, Južnej Kórei či Indii. Existuje aj online projekt Slovak Drama in Translation, kde sa nachádza množstvo prekladov slovenských hier. Dramatikov zapájame tiež do medzinárodných sietí či rezidenčných pobytov. V zahraničí vznikajú aj antológie slovenskej drámy.

Vy sama ste dramatička, ktorá má úzke prepojenie na rodné Srbsko. Vaše hry reflektujú unikátnu skúsenosť — určitej kozmopolitnosti, ako aj konfrontácie kultúr. Akú máte skúsenosť s uvádzaním vašich hier?

Moje hry sú úzko špecializované. Je to v istom zmysle ich výhoda, ale aj nevýhoda, keďže téma balkánskeho konfliktu a následných migrácií nemusí každého zaujímať. Napríklad na Slovensku moje hry zatiaľ neuvádzalo žiadne divadlo, ale susedné Česko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko či Slovinsko záujem prejavili. Jedným z prvých krokov, ako sa oboznámiť s nejakou divadelnou hrou, je jej inscenované čítanie. Je to forma, ktorá u nás nie je veľmi zaužívaná, lebo nemá podporu u návštevníkov, ale existujú krajiny, kde inscenované čítania zapĺňajú celé divadlo. Či sa nejaký dramatik napokon ujme, je však lotéria. Niekedy stačí veľmi málo a občas nepostačí ani päť prekladov hry do rôznych jazykov. 

Divadelný slovník

Hra: text autora, na ktorého základe vznikne inscenácia
Inscenácia: výsledný tvar hry, ktorý vidia diváci na javisku
Predstavenie: konkrétna repríza inscenácie