Pojem udržateľnosť alebo sustainability na nás útočí zo všetkých strán ako nový trend. Zo skúseností s našimi klientmi je možné konštatovať, že finanční riaditelia naň reflektujú s rôznym stupňom citlivosti. Stretávame sa s ekologickými nadšencami aj s pragmatikmi, ktorí túto tému chápu len ako povinnosť. No všetky skupiny si uvedomujú, že tejto téme sa už nemožno vyhnúť.

Na základe prieskumu, ktorý sme vykonali medzi našimi klientmi, viac ako 76 percent respondentov uviedlo, že sa témou ESG (environmental, social and governance) seriózne zaoberajú a vyčlenili na to časť personálnych kapacít. Väčšina spoločností zavádza opatrenia zamerané prevažne na zníženie spotreby energií, ktorých sekundárnym efektom je aj nižšia produkcia emisií CO2.

Ťažkosti spojené s ESG

Jedným z problémov, ktorým spoločnosti čelia, je nejednotnosť štandardov na vykazovanie informácií o udržateľnosti. Túto neistotu by mohli aspoň čiastočne vyriešiť nové európske štandardy (ESRS – Euro-pean Sustainability Reporting Standards). Ich pracovná verzia bola predstavená v novembri 2022. Spoločnosti by sa nimi mohli riadiť už v roku 2024 pri príprave prvých správ o udržateľnosti. Preto je už teraz dôležité venovať tejto téme čas a identifikovať dosah na vlastnú firmu.

Ďalšou dôležitou otázkou je forma zberu údajov a ich kvalita. Pri príprave správ a skupinových reportov bude nutné postupovať konzistentne a vychádzať z porovnateľných údajov za jednotlivé roky. Spoločnosti v prieskume vnímajú ako jeden zo zásadných bodov spôsob, ako nastaviť interné procesy s ohľadom na získanie relevantných údajov.

Úspora nákladov

Väčšina našich klientov považuje za najdôležitejšie najmä už spomínané opatrenia na zníženie dosahu na životné prostredie. Zníženie spotreby energií je pri ich vysokej cene želaným prínosom. Ďalšie v poradí je znižovanie množstva odpadu a jeho recyklácia a čoraz viac sa do popredia dostáva aj cirkulárna ekonomika. Menej medzi našimi klientmi rezonuje napríklad ochrana bio-diverzity. Spoločnostiam odporúčame, aby procesy v oblasti ochrany životného pro-stredia vykonávali čo najtransparentnejšie vo vzťahu k svojim investorom, obchodným partnerom, ako aj zamestnancom.

Sociálny rozmer

V súvislosti s témou ESG je dôležité uvedomiť si, že udržateľnosť spoločnosti nesúvisí len s ekologickou otázkou. Nemej dôležitou súčasťou celkového chodu firmy musia byť aj ďalšie zložky riadenia s ohľadom na sociálnu zodpovednosť a dodržiavanie právnych predpisov a etických štandardov. Tieto rozmery ESG sú však často v počiatočných fázach opomínané. Ak sa im už klienti venujú, vo väčšine prípadov majú starosti so stanovením cieľov a s monitorovaním plnenia záväzkov.

My sa snažíme inšpirovať našich klientov a delíme sa s nimi o svoje skúsenosti s aktivitami v oblasti dekarbonizácie priemyslu a podpory znevýhodnených občanov. Naša činnosť nám vytvára konkurenčnú výhodu aj pri získavaní nových zamestnancov, ktorí oceňujú, že ich zamestnávateľ sa správa zodpovedne. Klientom zároveň pomáhame nastaviť procesy a stanoviť si ciele v sociálnej oblasti, ako je napríklad sociálny dialóg, primerané ohodnotenie, podiel žien na vedúcich pozíciách, rovnaké platy bez ohľadu na pohlavie, bezpečnosť a ochrana zdravia, zamestnanecké benefity, vzdelávanie zamestnancov, ako aj vplyv spoločnosti na komunity a podpora sociálne znevýhodnených skupín.

Interné procesy

V oblasti „governance“ naši klienti potrebujú podporu najmä pri príprave procesov, ktoré im pomôžu dodržiavať všetky relevantné zákonné požiadavky. Jeden z našich produktov je medzi klientmi obzvlášť obľúbený, ide o takzvané TCMS – tax com-plaince management system. TCMS predstavuje súbor opatrení, ktoré môžu spoločnosti využiť na minimalizovanie rizík spojených s daňovými povinnosťami. V praxi TCMS predstavuje komplexný systém interných kontrol na zabezpečenie splnenia všetkých zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva a obchodného práva.

ESG ako nástroj zvýšenia hodnoty spoločnosti

Mnoho našich klientov si u nás zadáva prípravu čiastkových oblastí v rámci ESG ako napríklad TCMS, ale čoraz častejšie sa stretávame s požiadavkou na podporu aj pri formulácii a príprave celkových ESG stratégií. V úzkom spojení so stratégiou je následne potrebné správne nastaviť procesy pri zbere údajov, monitorovaní cieľov a ich vykazovaní v rámci správ o udržateľnosti. Klientom odporúčame dať si údaje obsiahnuté v správe o udržateľnosti spolu so súvisiacimi procesmi overiť nezávislým audítorom.

Oblasť ESG predstavuje veľkú výzvu, s ktorou môžu pomôcť inovácie, digitalizácia a správne nastavenie firemných procesov. Ak sa však spoločnostiam podarí túto oblasť správne uchopiť, povedie to k zvýšeniu hodnoty spoločnosti a jej dlhodobej udržateľnosti a ziskovosti.

Peter Szabó, audítor/director, LeitnerLeitner

Ďalšie dôležité správy

Tabulka long form
Neprehliadnite

Rebríček audítorov za rok 2022. Líder ostal, ale Deloitte preskočil KPMG a doťahuje sa na EY