Poskytovatelia hlasových služieb (2013) Voice Service Providers (2013) 1/4

Tabuľky - Telekomunikácie

1 Aktívny klient je taký, ktorý v posledných troch mesiacoch vykonal aspoň jednu aktívnu operáciu (Active client is the one who made at least one call in the three months), 2 Počet zákazníkov sa skladá 1,915 milióna mobilných a 673-tisíc fixných klientov,
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements

Poskytovatelia internetových služieb (2013) Internet Service Providers (2013) 2/4

Tabuľky - Telekomunikácie

n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements

Poskytovatelia dátových služieb (2013) Data Service Providers (2013) 3/4

Tabuľky - Telekomunikácie

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data disclosed by companies

Poskytovatelia veľkoobchodných telekomunikačných služieb (2013) Wholesale Telecommunications Service Providers (2013) 4/

Tabuľky - Telekomunikácie

Pozn.: Z veľkých telekomunikačných veľkoobchodníkov chýba v tabuľke Orange Slovensko a Železničné telekomunikácie, z menších napríklad Sitel (From among the bigger telecom wholesalers Orange and Railways Telecom are missing, from the smaller ones Sitel)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data disclosed by companies