Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa pridanej hodnoty (2013) 1/2
Suppliers of Information Technologies in Slovakia Ranked by Added Value (2013)

Tabuľky - Pridaná hodnota, tržby

Údaje sú konsolidované podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS. Za podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje (Figures are consolidated based on International Financial Reporting Standard
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses

Telekomunikačné podniky v SR podľa tržieb (2013) 2/2
(Telecommunication Operators Ranked by Sales Revenue (2013)

Tabuľky - Pridaná hodnota, tržby

Údaje sú konsolidované podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS. Za podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje (Figures are consolidated based on International Financial Reporting Standard
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses