Odhaduje sa, že slovenské IT firmy by vedeli ročne prijať tisícku nových zamestnancov, ktorých však nevedia zohnať. Niežeby núkali málo peňazí. Naopak, nástupné platy na ítečkové pozície sú oproti iným pracovným miestam veľmi solídne. Problém je v tom, čo ekonómovia volajú nesúlad ponuky a dopytu na trhu práce. Preložené do slovenčiny, študenti v školách „nasávajú“ kvantum informácií, ale keď prídu do praxe, zistia, že to, čo prax požaduje, im chýba.

Projekt IT Akadémia, ktorý sa rozbieha na slovenských školách, sa to pokúsi zmeniť. Hoci má v názve IT, prospešná môže byť aj pre tých žiakov a študentov, ktorí v tomto sektore svoju budúcnosť nevidia.

Príďte na to sami

Za projektom IT Akadémia stojí päť slovenských univerzít, profesijná organizácia IT Asociácia Slovenska a klaster ítečkových firiem z východu krajiny Košice IT Valley. Silná kombinácia. Ako vysvetľuje jeho spoluautor Dušan Šveda z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, cieľom je už na základných a stredných školách obrátiť myslenie žiakov, aby chceli študovať vedu a techniku.

Ako? IT Akadémia sa skladá z viacerých aktivít, ale základom sú inovované metodiky výučby. Teda to, ako sa žiaci a študenti učia. Poznatky by si nemali osvojovať pasívne tak, že si/im prečítajú poučku alebo definíciu v učebnici. Mali by k nim dospieť vlastnou poznávacou činnosťou. „Chceme žiakov a študentov vyzbrojiť bádateľskými kompetenciami, aby dokázali študovať na náročných univerzitách a uplatniť sa na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú tvorivosť,“ hovorí D. Šveda. Reč nie je len o informatike, zmeniť by sa malo aj vyučovanie tradičných prírodovedných predmetov, ako je matematika, fyzika, chémia, biológia či geografia.

Štartuje IT Akadémia. Nie je len pre budúcich ítečkárov

Zdroj: IT Akadémia

Ako má bádateľské vyučovanie (v anglických prameňoch sa označuje ako inquiry-based education) prebiehať? Líderka pracovnej skupiny pre fyziku Zuzana Ješková to ilustruje na vlastnostiach elektrických obvodov a zdrojov napätia. Hovorí, že žiakov treba najskôr motivovať praktickým príkladom: Úhor zabíja svoju korisť elektrickým prúdom tým, že sa jej dotkne koncami svojho tela. Ako je možné, že sa sám nezraní?

Chceme, aby sa mladí ľudia dokázali uplatniť tam, kde sa vyžaduje tvorivý prístup

Motivačný problém využije učiteľ k tomu, aby si o ňom žiaci sami vyhľadali informácie. V prípade úhora môžu využiť poznatky z fyziky, aj z biológie. Potom navrhnú vhodný experiment na skúmanie vlastností elektrického obvodu. Pri meraní využijú počítačové senzory, dáta zaznamenajú a analyzujú pomocou počítača. „Napokon sformulujú závery na základe vlastných experimentálnych dôkazov,“ dopĺňa Z. Ješková.

IT Akadémia

Partneri projektu:

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
• Žilinská univerzita v Žiline
• IT Asociácia Slovenska
• Košice IT Valley a Slovenská informatická spoločnosť


Celkové výdavky:
• 21 mil. €

Prijímateľ finančnej pomoci:
• CVTI SR

Štart projektu:
• september 2016

Ukončenie projektu:
• október 2020

Nové metodiky výučby teda zjavne necielia vyslovene na prípravu budúcich ítečkárov. Ako vraví D. Šveda, zmyslom je ukázať význam informačných technológií a to, že zasahujú do všetkých vedných disciplín a oblastí života.

Na ítečkové znalosti sa zameriava ďalšia časť IT Akadémie. Jej lektori pripravujú obsah pre špeciálne informatické triedy na gymnáziách. Zahŕňa osem nových predmetov, ako je programovanie mobilných zariadení, objektovo-orientované programovanie, práca s relačnými databázami, či bezpečnosť informačných systémov. Pre neítečkové gymnaziálne triedy sa zasa chystá predmet, zameraný na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike. Stredné odborné školy majú dostať predmet Internet vecí.

Vyberte si

Nové metodiky a predmety vyzerajú nádejne, ale samé o sebe ešte neznamenajú, že na slovenských školách sa spôsob vyučovania aj skutočne zmení a rozšíri. Záleží na tom, ako sa k IT Akadémii postavia samotné školy. Prvé náznaky sú však povzbudivé.

Najprv treba poznamenať, že do IT Akadémie sa zapojiť nemôžu vysoké, stredné a základné školy v Bratislavskom kraji, lebo ide o eurofondový projekt. Štát a ministerstvo školstva doň nedokázali (najmä finančne) vstúpiť tak, aby z neho mohol profitovať aj papierovo silný región. Zatiaľ nie je jasné ani to, či napríklad vytvorené metodiky bude možné využiť v bratislavských školách až po skončení projektu IT Akadémia po piatich rokoch, ako to požadujú technokratické pravidlá EÚ. (Dôležitá poznámka: Nie je to chyba EÚ, skôr ukážka, ako sa my Slováci dokážeme chopiť pomocnej ruky z vyspelejšej západnej časti kontinentu.)

A teraz k záujmu škôl. Ako vraví D. Šveda, do projektu vstupujú na dobrovoľnej báze. IT Akadémia im ponúkne vypracované metodiky, ktoré môžu, no nemusia využiť a zapracovať do svojich vzdelávacích programov. Priebežný stav: Aktuálne je do IT Akadémie zapojených dvesto základných a dvesto stredných škôl. „Očakávame, že to porastie, keď školy uvidia benefity,“ mieni D. Šveda. „Nič im nenútime, môžu si z nášho portfólia vybrať to, čo chcú, a o čom si myslia, že im pomôže,“ dodáva.

Mimochodom, dobrovoľnosť je oproti bežnej praxi pomerne netradičný prvok. Zvyčajne sa školám niečo ponúkne a ony to musia akceptovať. Napríklad internetové pripojenie, ktoré ministerstvo školy nakupuje centrálne pre všetky školy bez ohľadu na to, že si ho vyriešili, aj výhodnejšie, po vlastnej osi.

V rámci IT Akadémie sa tiež ráta s tým, že učitelia, ktorí majú jej metodiky používať, sa budú podieľať na ich dolaďovaní. „Chceme od učiteľov spätnú väzbu, na základe ktorých metodiky upravíme,“ vysvetľuje D. Šveda. S bádateľským vyučovaním sa začína v tomto školskom roku (2017/2018), nové predmety by sa mali rozbehnúť o rok neskôr.

Štartuje IT Akadémia. Nie je len pre budúcich ítečkárov

Zdroj: IT Akadémia

Ako motivovať

Motiváciu škôl by mohlo podporiť to, že IT Akadémia myslí aj na prípravu učiteľov, ktorí majú inovované alebo nové predmety vyučovať. Rozpočet projektu umožní vyškoliť viac než dvetisíc učiteľov. Špeciálny dôraz sa má klásť na riaditeľov škôl. „Pokiaľ na tento smer nenabehne celá škola, úspech sa nedostaví,“ mieni D. Šveda. Riaditeľom chcú preto ukázať, čo znamená bádateľské vyučovanie a ako svojich učiteľov podporovať a hodnotiť.

Vzbudiť záujem o informatiku, techniku a prírodné vedy je potrebné už na základnej škole

Časť finančných zdrojov IT Akadémie je určených na nákup techniky. Tabletov, tlačiarní, robotických stavebníc, senzorov CO2, meteostaníc, digitálnych váh či digitálnych mikroskopov. Ráta sa s tým, že na 60 základných školách, 24 gymnáziách a šiestich stredných odborných školách vznikne IT ScienceLab.

A práca IT Akadémie sa nekončí ani zvukom školského zvončeka. Jej autori pre žiakov a študentov plánujú mimoškolské aktivity. „Nestačí len učiť, treba aj motivovať,“ vysvetľuje D. Šveda. Už toto leto prebehlo viacero denných letných táborov, ktoré sa zamerali na základy programovania, tvorbu webstránok, robotiku či 3D modelovanie. Pre stredoškolákov je zasa určená platforma IT čajovňa. Má ísť o prednáškovo-diskusný event, na ktorom sa dospelí budú snažiť presvedčiť tínedžerov o význame matematiky či informatiky pre ich ďalšie štúdium a život ako taký.