Počas rokov rozvoja globalizácie sa vytváral paralelný svet, v ktorom sa niektoré spoločnosti cestou agresívneho daňového plánovania snažili optimalizovať dosahované zisky napríklad ich presunom do zahraničia. Na tento trend museli štáty vrátane Slovenska začať reagovať.

Významnými iniciatívami, ktoré majú za cieľ tieto javy eliminovať, sú Akčný plán proti znižovaniu základu dane a presunu ziskov (skrátene BEPS) a naň nadväzujúce smernice Európskej únie (EÚ) ATAD a ATAD II. Je potrebné dodať, že aj keď sú spomínané iniciatívy zamerané najmä na spoločnosti, ktoré využívajú agresívne daňové štruktúry, tak nimi zavedené pravidlá ovplyvňujú aj poctivé holdingové štruktúry.

Okrem vybraných aktuálnych daňových trendov a pohľadu na ich možný vývoj existujú ďalšie, ktoré sa môžu daňovníkov týkať. Spoločnosť Moore BDR odporúča, aby dané témy daňové subjekty konzultovali s daňovými poradcami.

Prísnejšie pravidlá

Ako reakcia na smernice ATAD a ATAD II sa do slovenského zákona o dani z príjmov doplnili nové ustanovenia, napríklad zdaňovanie pri odchode (exit tax), obmedzenie podnikových kombinácií v pôvodných cenách, pravidlá týkajúce sa ovládaných zahraničných spoločností pre právnické osoby (CFC pravidlá), hybridné nesúlady, ako i pravidlá pre reverzné hybridné nesúlady v platnosti len od tohto roka.

Nad rámec implementácie smerníc ATAD a ATAD II Slovensko zavádza od roku 2022 pravidlá pre zahraničné kontrolované spoločnosti pre fyzické osoby, čo môže pre niektorých slovenských daňovníkov znamenať zahrňovanie ziskov ich zahraničných spoločností do základu dane, a to aj v prípade, ak nedošlo k ich reálnej výplate.

V budúcnosti možno očakávať zmenu v oblasti obmedzenia zahrnutia úrokov do daňových výdavkov (aktuálne známe ako pravidlá nízkej kapitalizácie v § 21a zákona o dani z príjmov). Po novom by sa limitácia nemala vzťahovať len na úroky v skupine, ale na všetkých daňovníkov. Nové pravidlá možno očakávať najneskôr v roku 2024.

Tlak na holdingy

Daňové správy čoraz viac tlačia na preukazovanie ekonomickej aktivity takzvanej „substancie“ holdingovej spoločnosti.

V praxi to znamená, že ak chce spoločnosť využívať určité daňové výhody (v podmienkach Slovenska napríklad oslobodenie pri predaji obchodného podielu a akcií podľa § 13c zákona o dani z príjmov), mala by vedieť preukázať svoju aktívnu činnosť aj personálne a materiálne vybavenie potrebné na jej výkon.

Pretože existujúce smernice EÚ priamo neriešia problematiku neaktívnych spoločností, Európska komisia predložila v decembri 2021 návrh smernice, ktorý má zamedziť zneužívaniu schránkových firiem v EÚ. Prezentované opatrenia navrhujú posudzovanie troch indikátorov.

Sú to výnosy z inej ako podnikateľskej činnosti viac ako 75 percent celkových výnosov, významné zapojenie do cezhraničných transakcií a outsourcing manažmentu. No ak ich aj spoločnosť splní, bude musieť vykazovať ďalšie informácie na preukázanie svojej aktivity.

Ak tak nespraví alebo jej preukázanie bude nedostatočné, „schránková firma“ stratí na existujúce daňové výhody nárok. Opatrenia majú nadobudnúť účinnosť v roku 2024.

Zladenie pravidiel

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila v rámci programu BEPS 15 akciu s názvom Mnohostranný dohovor (Multilateral Instrument), ktorá pre Slovensko nadobudla účinnosť v januári 2019.

Táto akcia zjednocuje medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia zavedením opatrení, ktoré majú okrem iného zabraňovať zneužívaniu výhod zo zmlúv. K dnešnému dňu dohovor pokrýva viac ako 90 štátov a v podmienkach Slovenska sa implementoval v podobe samostatných doplnení už existujúcich zmlúv.

Harmonizácia sa v budúcnosti nemusí týkať iba medzinárodných pravidiel, ale aj jednotnej sadzby dane. Ako reakciu na Pillar II OECD/G20 Inclusive Framework EK prezentovala v decembri minulého roka návrh minimálnej efektívnej dane pre veľké nadnárodné skupiny vo výške 15 percent, musia ho však schváliť všetky členské štáty.

Do popredia sa dostáva aj legislatíva zameraná na dosiahnutie vyššej transparentnosti medzinárodných štruktúr. Daňovník musí rešpektovať viaceré oznamovacie povinnosti.