Solvency II

Druhým logickým dôvodom na prehodnotenie vzorca na hľadanie Poisťovne roka bolo zavedenie pravidiel Solvency II do praxe práve od minulého roka. Poisťovne tento rok po prvýkrát oficiálne publikovali správy o svojej solventnosti, ktoré poskytujú veľmi podrobný pohľad nielen na tvorbu rezerv, ale aj na rozdelenie rizika a dlhodobých záväzkov každej poisťovne.

Potešujúcim faktom je, že pomer reálnych rezerv k požadovaným, ktorý vyjadruje solventnosť poisťovní, je v prípade všetkých poistných domov na Slovensku v násobkoch vysoko nad minimálne požadovanými sto percentami.

Poisťovňa roka: Zmenil sa vzorec, nie však víťazi

TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch

Nové pravidlá

Po konzultáciách s poisťovňami sa TREND snažil postaviť nový model tak, aby sa pozeral na poisťovne rovnako bez ohľadu na to, či sú životné, neživotné alebo zmiešané, prípadne aby nezvýhodňoval len jeden biznis model.

Podmienky na trhu zmenila smernica Solvency II aj prísna slovenská regulácia

Napríklad škodovosť a jej priebeh v čase sú zásadne odlišné pre životné a pre neživotné poisťovne, v prípade prevádzkových nákladov zasa sú vo výhode bankopoisťovne, keďže náklady na obchodnú sieť a miesta zdieľajú s materskou bankou. Nový model, ktorý podobne ako v minulosti hodnotí podnikateľsky najúspešnejšie poisťovne, zohľadňuje schopnosť rastu v porovnaní s priemerom trhu, ziskovosť a generovanie zisku z poistenia a tiež finančnú stabilitu, zosobnenú v Solvency II Ratio.

Poisťovňa roka: Zmenil sa vzorec, nie však víťazi

TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch

Rovnaké váhy

Posledný ukazovateľ nie je hlavne v prípade pobočiek úplne pod kontrolou pobočky samotnej, preto má pri hodnotení najnižšiu váhu desať percent. Ostatné kritériá si delia váhu rovným spôsobom. Stále zostáva v platnosti pravidlo, že poisťovňa musí mať pozitívny hospodársky výsledok, pre potenciálne veľký počet pobočiek začne platiť nové pravidlo: minimálny predpis poistného musí byť 10 miliónov eur, teda zhruba pol percenta celého trhu.

Začínajúce či veľmi špecializované poisťovne by totiž mohli poradie výrazne zamiešať napríklad iba preto, že nemajú v jeden rok vo svojich špecifických oblastiach veľké škody, prípadne len naberajú klientov v životnom poistení.

Rast podielu

Prvým kritériom je trhový podiel, presnejšie to, ako veľmi daná poisťovňa prevyšuje vážený priemer všetkých súťažiacich. V súčasnosti je rast trhu veľmi pomalý. Vzorec berie do úvahy zaslúžené poistné, pričom jednorazové životné poistenia sa analyzujú štandardným spôsobom, teda jednou desatinou celého objemu.

Trh je v posledných rokoch skôr zastabilizovaný, na budúci rok však výsledky ovplyvní osempercentný odvod z neživotného poistenia (ktorého vplyv sa bude TREND snažiť odfiltrovať na účely Poisťovne roka, aby nezvýhodnil neživotné poistenie proti životným). Z podobného dôvodu je pri výpočte výnosových ukazovateľov dočasne používaný hrubý zisk – časť poisťovní platí osobitný odvod a časť nie, bolo by preto nefér tie väčšie znevýhodňovať. Regulácia tak reálne zasahuje do spôsobu výpočtu výsledkov.

Poisťovňa roka: Zmenil sa vzorec, nie však víťazi

TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch

Aj po očistení poistného od jednorazovo platených poistení – významné sú napríklad v prípade Poisťovne Slovenskej sporiteľne a Poisťovne ČSOB – sa však bankopoisťovniam darilo naďalej rásť.

Výnosovosť

Druhým kritériom je návratnosť kapitálu. Pre pobočky sa namiesto vlastného imania berú do úvahy záväzky voči zriaďovateľovi, teda štandardizovaný ukazovateľ, ktorý plní ekvivalentnú úlohu k vlastnému kapitálu. Ako už bolo uvedené, netradične sa berie do úvahy hrubý zisk, ktorý zahŕňa v časti prípadov aj osobitný odvod platený do štátneho rozpočtu. Ten by umelo znižoval čistý zisk pre časť súťažiacich. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov vypadla časť súťažiacich preto, že dosiahla vlani stratu. Ide napríklad o Union, ktorý v týchto dňoch slávi štvrťstoročie existencie, Niektoré pobočky zas nezverejňujú potrebné dáta v plnom rozsahu.

Rizikovo vážený kapitál

Do budúcnosti by mal tento ukazovateľ nahradiť pre poisťovne špecifickejší RoRAC, teda návratnosť rizikovo upraveného kapitálu, ktorý okrem výnosovosti zohľadňuje aj finančnú stabilitu. Nepodarilo sa ho však zatiaľ získať od pobočiek poisťovní. Pohľad na to, ako dokážu poisťovne premieňať poistné na zisk, prináša zas návratnosť poistného. Ide o jeden z ukazovateľov, ktorý ostal v hodnotení z minulého vzorca. Keďže na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa už neberú do úvahy ukazovatele aj spred dvoch rokov, znamená to, že jeden stratový rok nebude automaticky značiť vylúčenie na dva či viac rokov. Rebríček tak bude flexibilnejší a otvorenejší novým hráčom, ak dokážu rýchlo rásť. Jeden z cieľov je okrem iného aj lepšie zmapovať poistný trh na Slovensku, pretože pobočky či poisťovne fungujúce cez európsky pas na ňom zohrávajú čoraz väčšiu, hoci zatiaľ len ťažko kvantifikovateľnú úlohu.

Poisťovňa roka: Zmenil sa vzorec, nie však víťazi

TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch

Stabilita

Štvrtým ukazovateľom je Solvency II Ratio. Keďže pobočky nemajú samostatnú právnu subjektivitu, berie sa do úvahy pomer jej matky, lebo ten bude podstatný v prípade, keď poisťovňa bude musieť riešiť uspokojovanie klientov. Z toho istého dôvodu je váha tohto kritéria len desaťpercentná. Slovenská pobočka totiž má len veľmi malý vplyv na to, aký pomer Solvency II má jej nemecká, írska (prípadne iná) matka.

Podľa skúseností z tohto skúšobného nultého ročníka sa budú jednotlivé kritériá ďalej dolaďovať s tým, že základný princíp – hodnotenie stability, podnikateľského úspechu a schopnosti dlhodobo rásť – ostane zachovaný. Otvorený je zároveň každej pobočke, ktorá má záujem podeliť sa s TRENDOM o svoje individuálne výsledky.

Kontinuita

Podľa prepočtov tohto nultého kola zostáva zachovaná kontinuita z minulého roka. Trojkou sa stáva trhový obor Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorý za rok 2016 opäť dosiahol väčšinu zisku celého sektora. Tento rok podľa čiastkových výsledkov bude omnoho skromnejší. Na druhom mieste sa umiestnila ČSOB Poisťovňa a jednotkou sa stala Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

Obe pritom už nemajú výhodu dobrých prevádzkových nákladov (tie predchádzajúci vzorec oceňoval) a jednorazové poistenia sú v ich prípade okresané na desatinu. Napriek tomu sa im darí úspešne rásť, hoci tohtoročná jednotka chvíľu pred vyhlásením výsledkov náhle vymenila šéfa. Je tu však predpoklad, že poradie do budúcich rokov zamiešajú práve pobočky, mnoho z nich je na Slovensku veľmi silných. Napríklad aj preto, že dlhé roky pôsobili ako akciové spoločnosti, než im zmena pravidiel po vstupe do Európskej únie ponúkla možnosť zmeny na pobočku. Hlavným obdobím transformácie potom bolo pokrízové obdobie, keď tlak na kapitál rástol, no biznis sa zhoršoval. Možnosť trvalej zásadnej úspory na kapitáli zmenil na pobočky viacero dlhoročných slovenských hráčov. Do budúcnosti aj pre kvalitu rebríčka Poisťovňa roka ostáva dúfať, že ďalších hráčov nevytlačí prísna slovenská legislatíva. 

Poisťovňa roka: Zmenil sa vzorec, nie však víťazi

Zdroj: Cenu zhotovil Mgr. art. Oliver Leššo

Výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky
(TREND’s Annual Prize for Outstanding Business Results)
Poisťovňa roka 2017 (Insurance Company of the Year 2017)
1. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
2. ČSOB Poisťovňa
3. Allianz – Slovenská poisťovňa
Poisťovňa roka 2016 (Insurance Company of the Year 2016)
1. ČSOB Poisťovňa
1. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
3. Allianz – Slovenská poisťovňa
Poisťovňa roka 2015 (Insurance Company of the Year 2015)
1. ČSOB Poisťovňa, a.s., Bratislava
2. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Vienna Insurance Group
3. MetLife, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poisťovňa roka 2014 (Insurance Company of the Year 2014)
1. ČSOB Poisťovňa, a.s., Bratislava
2. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Vienna Insurance Group
3. Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group