V ostatných rokoch sa stávajú čoraz populárnejším investičným nástrojom fondy kvalifikovaných investorov. Ich výhodou oproti bežným podielovým fondom je širšie spektrum investičných možností vrátane private equity, ktoré nie sú štandardne dostupné. Ponúkajú atraktívny pomer medzi výnosom a podstupovaným rizikom a sú zaujímavým nástrojom zhodnotenia majetku a diverzifikácie portfólia.

Podielové fondy sú bránou do investičného sveta. Predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, o ktoré sa stará profesionálny port-fóliový manažér. Človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy.

V ostatnom čase však rastie popularita sofistikovanejších fondov kvalifikovaných investorov. Investovať prostredníctvom nich môžu predovšetkým investiční profesionáli alebo investori, ktorí majú dostatočne silné finančné zázemie alebo odborné znalosti umožňujúce pochopiť riziká. Fondy sa teda ponúkajú iba investorom, ktorým prípadný neúspech investícií podstatne neohrozí životnú úroveň a ktorí plne chápu, do čoho investujú.

Výhodou fondov kvalifikovaných investorov je, že majú širší záber investičných možností vrátane mnohých špecifických a alternatívnych investícií vrátane private equity a venture kapitálu. Inak povedané, umožňujú rozložiť kapitál aj mimo tradičných verejne obchodovaných klasických finančných aktív ako akcie alebo dlhopisy. Vďaka voľnejším rukám a väčšej flexibilite správcov týchto fondov pri alokácii portfólia a jeho riadení je možné dosiahnuť lepšiu optimalizáciu pomeru výnosov k podstupovanému riziku v porovnaní s klasickými podielovými fondmi. Ďalšou výhodou je možnosť nižšieho zdaňovania dosiahnutých výnosov v niektorých jurisdikciách.

Čoraz rozšírenejšou formou fondov kvalifikovaných investorov je špeciálny typ akciovej spoločnosti SICAV, teda investičný fond s premenlivým základným kapitálom. Ide o právnickú osobu, kým bežný podielový fond je len súbor majetku spravovaný správcovskou spoločnosťou.

Základné imanie SICAV-u nie je tvorené súčtom menovitých hodnôt akcií, ale v každom momente zodpovedá reálnej hodnote majetku spoločnosti, teda výške čistého obchodného imania. Oproti bežnej akciovej spoločnosti sa na zvýšenie základného imania nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti a v rámci počtu akcií určeného stanovami sa priebežne vydávajú nové akcie na základe záujmu investorov. Výhodou štruktúry SICAV je to, že môže vytvárať podfondy s rôznymi investičnými stratégiami, čo je praktické najmä z byrokratického a povoľovacieho hľadiska. Fondy kvalifikovaných investorov takisto podliehajú dohľadu regulátorov.

Stanislav Pánis

Analytik J&T Banky. Po štúdiu v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte Financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval od roku 2006 v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch. V J&T Banke pôsobí od roku 2011.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora