Pozitívna dynamika zdravotníckeho sektora sa začala minulý rok postupne vytrácať. Od roku 2015 prudko rástla ekonomika, čo sa prejavovalo prílivom nových peňazí aj do zdravotníctva. S blížiacimi sa voľbami sa však štát zameral viac na rozdávanie sociálnych balíčkov než na financovanie sektora. Využil historický rast platov, s čím súvisí prudký rast zdravotných odvodov. Na dofinancovanie zdravotníctva cez svojich poistencov dával čoraz menej prostriedkov. Už koncom roka sa zdravotníctvo dostalo do manka. A to ešte nikto netušil, že v nasledujúcom roku príde covid.

Neistota v zdravotníctve sa prejavila v mnohých oblastiach. Kým zdravotná starostlivosť bola zabezpečená štandardne, potenciál na tvorbu rezerv a ziskov spoločností pôsobiacich v zdravotníctve klesal. Väčšina zariadení nedokázala naplniť hospodárske výsledky z roku 2018. V minulom roku zisky sektora ako celku poklesli.

Napriek tomu, že zisky v zdravotníctve sú politicky citlivá téma a pre mnohých tabu, sú nielen základom ďalších investícií, ale aj tvorby rezerv. Rezerv aj na také nepredvídateľné situácie, ako je pandémia. Kým prvú vlnu zdravotnícke zariadenia zvládli pomerne slušne, rezervy mnohých menších hráčov sa minuli. Pri druhej vlne začínajú byť ohrození mnohí súkromníci, najmä z ambulantného sektora. Práve ambulancie sú pritom základom primárnej starostlivosti a aj bez covidu vykazovali známky nepriaznivej trajektórie súvisiacej nielen s prestarnutým personálom, ale aj s nedostatkom prichádzajúcich lekárov a najmä zdravotných sestier.

Práve v súčasnej ťažkej situácii sa štát sústreďuje na pomoc svojim nemocniciam. Tie sú, prirodzene, stále kostrou slovenského zdravotníctva, no zároveň jeho stigmou. Covid odhalil slabosť sieťového riadenia štátnych nemocníc. Problematickejšie je, že preferovanie vlastných nemocníc znižuje tlaky na ich efektívne správanie a rast úspor. Podobné obavy vyvoláva dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne na úkor ostatných poisťovní. Mnohé súkromné nemocnice pritom investujú nemalé prostriedky, aby dokázali naplniť svoje dlhodobé strategické ciele zamerané na rast kvality slovenského zdravotníctva.

Covid ukázal, aké je slovenské zdravotníctvo krehké. Ak budú problémy s jeho financovaním, so selektívnym prístupom ministerstva zdravotníctva a s bojom proti súkromnému kapitálu pokračovať, nepriaznivé trendy z roku 2020 sa môžu veľmi rýchlo preniesť do budúceho roka. Obeťou nebudú iba súkromní poskytovatelia, ale najmä kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.