Majetok v správe
Assets under Management
Správcovská spoločnosťMajetok v otvorených podielových fondoch – NAV (tis. eur) 1Zmena (%)Trhový podiel (%)Majetok investovaný cez IŽP (tis. eur)Podiel majetku investovanom cez IŽP na celkovom majetku (%)
Asset managerAssets in open-end mutual funds 1 (EUR ´000)Change (%)Market share (%)Assets in Unit-Linked (EUR ´000)Share Unit-Linked on NAV (%)
201520142015/14201520142015201420152014
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR (Slovak asset management companies)
1.Tatra Asset Management, a.s. 1 487 9021 866 950-20,336,438,317 15520 5100,81,1
2.VÚB Asset Management, a.s.1 300 0481 255 8153,531,825,722 20024 4211,51,9
3.Asset Management Slovenskej sporiteľne, a.s.1 027 376903 91213,725,118,5nnnn
4.IAD Investments, a.s.266 987236 36513,06,54,8nnnn
Prvá penzijná spoločosť Poštovej banky, a.s.n615 479nn12,6nnnn
Zahraničné správcovské spoločnosti, hlavný distribútor v SR (Foreign asset management companies, main distributor in Slovakia)
1.ČSOB AM CZ, KBC AM / ČSOB496 499396 89631,533,933,951 81140 88710,410,3
2.Pioneer Global AM / Pioneer Asset Management324 422230 92220,619,819,8n0n0
3.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia224 664186 86814,2161624 33718 58710,89,9
4.Erste Sparinvest / Slovenská sporitelňa203 60034 21312,92,92,9nnnn
5.AXA investiční společnost149 393136 2549,511,711,779 44167 31553,249,4
6.Generali poisťovňa, a.s. – distribútor144 865152 5479,21313nnnn
7.Cornhill Management26 63523 1681,7221371510,50,7
8.Eurizon Capital / VÚB3 5774 5700,20,40,4nnn0
9.Generali Investments Luxembourg3 5613 7220,20,30,3nnnn
1 Upravená hodnota, bez dvojitého zarátania investícií strešných fondov do iných vlastných fondov. U zahraničných správcov len majetok slovenskch podielnikov (Net value, in freign managers only asets of Slovak investors)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND
Hospodársky výsledok, rentabilita kapitálu, výnosy a náklady na poplatky a provízie
After-Tax Result, Return on Equity, Revenues and Expenses on Fees and Commissions
Správcovská spoločnosťHospodársky výsledok po zdanení (tis. eur)Zmena (%)Vlastný kapitál (tis. eur)Zmena (%)Rentabilita vlastného kapitálu (%) 2Výnosy z poplatkov a provízií (tis. eur)Zmena (%)Náklady na poplatky a provízie (tis. eur)Zmena (%)
Asset managerAfter-tax result (EUR ´000)Change (%)Equity (EUR ´000)Change (%)Return of equity 2 (%)Revenues from fees and commissions (EUR ´000)Change (%)Expenses on fees and commissions (EUR ´000)Change (%)
201520142015/14201520142015/1420152014201520142015/14201520142015/14
VÚB Asset Management6 9585 98016,416 15914 7779,447,120,115 00910 78639,210 6726 77857,5
Prvá penzijná spoločnosť Poštovej banky5 7615 845-1,47 9548 000-0,672,055,411 96311 8790,72 4402 663-8,4
Tatra Asset Management3 8344 884-21,527 27023 43616,416,414,623 10121 6136,915 75612 36427,4
Asset Management Slovenskej sporiteľne1 2851 394-7,85 2384 8797,426,319,010 5968 37526,57 0965 42830,7
IAD Investments 1177-334-153,02 4302 08216,78,5-0,96 1563 42979,53 1141 536102,7
1 Odhad, spoločnosť má odložené daňové priznanie (An estimate, the company has deferred tax statement) 2 Pomer zisku po zdanení k vlastnému imaniu na začiatku roka (Based on after-tax profit for the year and equity at the beginning of the year)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND
Najväčšie domáce fondy
Largest Slovak Mutual Funds
FondTrhový podiel (%)Ročná výkonnosť (%)Trojročná výkonnosť (%)Volatilita
FundMarket share (%)Annual performance (%)3-year performance (%)Volatility
PP – Náš prvý realitný7,83,33,70,1
VÚB AM – Fond Bankových vkladov4,30,10,40,0
TAM – Dlhopisový fond4,2-1,30,20,2
SPORO Euro Plus Fond4,10,70,50,1
VÚB AM – Active Bond fund4,02,7n0,6
TAM – Depozitný fond3,7-0,10,40,0
TAM – Realitný Fond3,50,31,90,7
SPORO Eurový dlhopisový fond3,11,72,00,2
SPORO Aktívne portfólio2,9-0,92,10,6
VÚB AM – Konzervatívne portfólio2,6-0,10,80,1
SPORO ŠIP Klasik2,5-1,4n0,5
TAM – Alfa fond2,3-3,9n0,4
TAM – SmartFund2,3-3,80,30,7
VÚB AM – Eurový fond2,30,60,60,1
TAM – MarketNeutral Fund2,2-3,5-0,60,4
VÚB AM – Active Magnifica2,0-3,80,91,2
VÚB AM – Flexible Magnifica Fund1,90,5n0,6
VÚB AM – Privátny Eurový fond1,70,30,60,0
TAM – Harmonic Fund1,6-3,70,70,7
n – nedostupný údaj / not available
PRAMEŇ: Slovenská asociácia správcovských spoločností, prepočet TREND podľa čistej hodnoty aktív v SR, údaje k 31. 12. 2015 SOURCE: Slovak Mutual Fund Association, calculated by TREND according to NAV in Slovakia
Počty podielnikov a fondov
Number of Investors and Funds
Správcovské spoločnostiPočet podielnikovZmena (%)Majetok na podielnika (tis. eur)Podiel retailu (%)Počet fondov
Asset management companyNumber of InvestorsChange (%)NAV per single investor (000´EUR)Share of retail (%)Number of funds
201520142015/142014/13201520142015201420152014
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR (Slovak asset management companies)
1.Asset Management Slovenskej sporiteľne155 390114 33935,9316,67,9nn1716
2.VÚB Asset Management148 498117 23126,721,510,310,784,095,31111
3.Tatra Asset Management120 403124 438-3,21,117,015,072,079,52425
Prvá penzijná Poštovej bankyn143 922nnn4,3nn1110
Zahraničné správcovské spoločnosti, hlavný distribútor v SR (Foreign asset management companies, main distributor in Slovakia)
1.Generali poisťovňa (distribútor)107 656111 433-3,4n1,31,4nn7982
2.AXA investiční společnost51 50645 36313,57,6n3,0n99,6109
3.ČSOB AM CZ, KBC AM / ČSOB35 44731 78711,55,71412,59797,1250216
4.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia13 5085 811132,5-12,516,64,087,799,319417
5.Cornhill Management5 26711 055-52,468,2516,999,574,717150
6.Erste Sparinvest / Slovenská sporitelňa3 4013 644-6,7-6,759,99,4nn2116
7.Generali Investments Luxembourg671676-0,7n5,35,5100,0n44
8.Eurizon Capital / VÚB432502-13,9-13,48,39,199,399,345
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND
Najlepší pomer výkonnosti a rizika za rok 2015
Best performance to risk ratio 2015
KategóriaFondVýnos (%)Nadvýnos (%)Sharpov pomer
CategoryFundPerformance (%)Overperformance (%)Sharpe ratio
Fond krátkodobých investíciíGenerali – Prémiový konzervativný fond1,41,01,5
Dlhopisový fondGenerali – Fond korporátnych dlhopisov6,56,22,8
Akciový fond globálnyFranklin Global Small – Mid Growth Fund (USD)21,421,11,4
Akciový fondKBC – Equity Fund Flanders34,634,32,0
Zmiešaný fondParvest – Multi-strategy Medium (USD)14,714,41,2
PRAMEŇ: Fincentrum Investícia roka / SOURCE: Fincentrum Investment of the Year
Napredávanejšie fondy (2015)
Bestselling Funds (2015)
KategóriaFondČisté predaje (tis. eur)Ročný výkon (%)3-ročný výkon (%)Volatilita
CategoryFundNet Sales (EUR ths)Annual Performance (%)3-Year Performance (%)Volatility
Peňažné fondy 1 / MoneyPrvá penzijná – Krátkodobý dlhopisový Koruna5 2403,52,50,5
Dlhopisové fondy / BondsVÚB AM – Active Bond fund111 5362,7n0,6
Akciové fondy / SharesPioneer Funds – Global Select08,714,92,5
Zmiešané a štrukturované fondy / MixedSPORO ŠIP Klasik13 927-1,4n0,5
Realitné a alternatívne fondy / Realty and alternativePrvá penzijná – J&T Bond eur zmiešaný122 6104,8n0,1
1 vrátane fondov krátkodobých investícií (including short-term investment funds)
PRAMEŇ: Top Fond, Slovenská asociácia sprácovských spoločností / SOURCE: Top Fond, Slovak Mutual Fund Association
Najlepší pomer výkonnosti a rizika
Best Return to Risk Ratio
KategóriaFondČisté predaje (tis. eur)Ročný výkon (%)3-ročný výkon (%)Volatilita
CategoryFundNet Sales (EUR ths)Annual Performance (%)3-Year Performance (%)Volatility
Eurové peňažné fondy 1 / euro moneyIAD – Depozitné konto-1580,60,80,0
Eurové dlhopisové fondy / euro bondsSPORO Eurový dlhopisový fond-37 2851,72,00,2
Akciové fondy / sharesPioneer Funds – U.S. Fundamental Growth6 5855,114,82,0
Zmiešané fondy / mixedTAM – Zaistený fond-11 6770,22,00,1
1 Vrátane fondov krátkodobých investícií (including short-term investment funds)
PRAMEŇ: Top Fond, Slovenská asociácia sprácovských spoločností / SOURCE: Top Fond, Slovak Mutual Fund Association
Výkonnosť podľa kategórií (%)
Performance by type of fund (%)
KategóriaMediánový výkonNajhorší výkonNajlepší výkonMediánový výkonNajhorší výkonNajlepší výkon
CategoryMedian PerformanceWorst PerformingBest PerformingMedian PerformanceWorst PerformingBest Performing
Fondy peňažného trhu-0,1-0,80,1-0,2-0,60,3
Fondy krátkodobých investícií0,1-2,44,40,5-0,32,5
Dlhopisové fondy0,1-13,16,11,4-10,38,0
Akciové fondy0,7-57,235,49,0-39,927,2
Zmiešané fondy-2,2-55,97,51,0-37,210,1
Štruktúrované fondy-0,4-6,13,71,0-0,56,9
Realitné fondy0,5-2,68,02,8-2,08,6
Fondy alternatívnych investícií-3,1-34,18,2-7,4-18,32,7
PRAMEŇ: Slovenská asociácia sprácovských spoločností, prepočet TREND / SOURCE: Slovak Mutual Fund Association, calculated by TREND

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa