Stav zamestnanosti a voľných pracovných síl ilustrujú čísla z úradov práce. Tie evidujú viac ako 43-tisíc voľných pracovných pozícií, ale pracovný portál Profesia.sk na trhu ponúka viac ako 58-tisíc voľných pracovných miest. Pritom do roku 2018 by sa malo vytvoriť približne 84-tisíc nových miest, z toho 44-tisíc v obchode a službách. Ak sa ich nepodarí obsadiť, môžu sa firmy presunúť do iných krajín.

Podľa zástupcov podnikateľov je jedným z možných riešení prijímanie zamestnancov z krajín, ktoré zatiaľ nie sú členmi Európskej únie, pripravujú sa však na vstup a sú Slovensku kultúrne blízke. Týka sa to najmä Ukrajiny, Srbska, Bosny a Hercegoviny či Macedónska.

Robia, čo môžu

„Zamestnávatelia hľadajú rôzne spôsoby na prilákanie pracovnej sily na domácom trhu práce. Investujú do pracovných veľtrhov, rozvíjajú spoluprácu so školami a študentmi počas ich štúdia, zapájajú sa do duálneho vzdelávania, robia osobitné nábory v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Efektivita týchto nástrojov je však výrazne nižšia ako v minulosti,“ konštatujú v štúdii jej autori Peter Kremský a Jaroslav Juriga. Mnohé firmy už vyčerpali rezervy, ako sú reorganizácie s existujúcimi externými a dočasnými zamestnancami, využívanie nadčasov a pod.

Napriek stále relatívne vysokej miere nezamestnanosti začínajú pociťovať reálny nedostatok pracovnej sily napríklad aj v automobilke Kia. „Zároveň totiž na pracovnom trhu prevažuje pracovná sila s nízkou úrovňou kvalifikácie a so zručnosťami z iných oblastí, aké sú potrebné v automobilovom sektore. Pomerne často sa stretávame aj s uchádzačmi, ktorí nemajú záujem o dlhodobé zamestnanie,“ opisuje situáciu Jozef Bačé, hovorca Kia Motors Slovakia.

Potvrdil, že ťažšie sa im obsadzujú najmä odborné pozície operátorov na obsluhu CNC strojov a robotov, strojných inžinierov, elektrotechnikov na údržbu strojov a zariadení, lakovníkov, nástrojárov či operátorov lisu. V poslednom období je čoraz náročnejšie obsadzovať i menej kvalifikované pozície, ako sú napríklad operátori na montážnej linke a lakovni.

„Potenciálnych zamestnancov vyberáme aj z radov študentov, ktorí u nás vykonávali odbornú prax alebo sa zapojili do štipendijného programu a dosiahli vynikajúce výsledky. V školskom roku 2016/2017 sa naša spoločnosť zapája do systému duálneho vzdelávania. Celkovo 22 talentovaných stredoškolských študentov absolvuje štúdium v odboroch mechanik špecialista automobilovej výroby a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,“ dopĺňa J. Bačé.

Pri nábore a výbere nových zamestnancov fabrika spolupracuje s úradom práce na projekte Repas, ktorý je zameraný na obnovovanie pracovných návykov či získanie nových zručností. Už v minulosti skúšali operátorov CNC obrábacích strojov, teraz rozbiehajú obdobný projekt pre montážnych pracovníkov.

Cudzinci na našom trhu

Podniky avizujú, že dopyt je najmä po pracovníkoch z Českej republiky, Maďarska a Poľska, v poslednom čase aj z Chorvátska, Rumunska, Bulharska či zo Srbska a Ukrajiny. Podľa štatistík ústredia práce je najviac cudzincov pracujúcich v SR z Rumunska (6279), nasleduje Česko (3300), Poľsko (3062), Maďarsko (2957), Srbsko (2147) a Ukrajina (1575).

Najviac pracovníkov zo zahraničia je podľa štúdie v Bratislavskom kraji – vyše tretina všetkých zamestnaných cudzincov na Slovensku. Ďalším silným regiónom je Trnavský kraj, nasleduje Nitriansky a Žilinský. Do veľkej miery ide o vzdelaných ľudí minimálne s maturitou, štvrtina z nich má aj vysokoškolské vzdelanie. Nepotvrdzuje sa teda predpoklad, že do krajiny prichádzajú najmä manuálni pracovníci, ktorí sú schopní vykonávať iba jednoduché práce.

Zo štruktúry profesií možno vidieť, že ide hlavne o povolania, ktoré sú na slovenskom trhu práce dlhodobo nedostatkové. Sú to výkonné technické profesie, uplatniteľné najmä v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom priemysle, ktoré tvoria chrbticu slovenskej ekonomiky. Zaujímavé sú však aj počty štyritisíc špecialistov (IT priemysel a centrá služieb) a dvetisíc riadiacich pracovníkov. Pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov je len zhruba štyritisíc.

V spoločnosti Kia Motors Slovakia je prioritou zamestnávanie domácich, slovenských pracovníkov. „V súčasnosti sa zameriavame prednostne na zamestnávanie ľudí zo žilinského regiónu, v rámci ktorého pre nich máme zabezpečenú autobusovú dopravu. V prípade potreby sme však do budúcnosti pripravení rozšíriť náborové aktivity aj do ďalších regiónov. Keďže sa v poslednom období situácia na pracovnom trhu mení naozaj veľmi dynamicky, priebežne monitorujeme aj iné alternatívy,“ dodáva J. Bačé.

Komplikovaná legislatíva

Dodržiavanie všetkých postupov, povinností a zákonných lehôt pri prijímaní pracovníkov z krajín mimo EÚ je pre zamestnávateľov náročné. Autori štúdie navrhujú uľahčiť režim krátkodobého a dlhodobého zamestnávania občanov z nečlenských krajín EÚ a najmä tých, ktoré kandidujú na vstup do EÚ.

Špeciálny režim by sa mal vytvoriť pre prioritné odvetvia, ako sú IT sektor, priemyselná výroba, zdravotníctvo či sociálne služby. Uľahčiť situáciu na trhu by podľa podnikateľov mali aj dočasné a sezónne zamestnania. Skrátiť by sa mal aj čas potrebný na overenie, či sa dá pracovné miesto obsadiť uchádzačom z databázy nezamestnaných.

Ako zamestnať cudzinca

  • Cudzinec musí mať povolený prechodný pobyt na účel zamestnania. Povolenie udeľuje policajný útvar zvyčajne najviac na jeden rok.
  • Potrebuje povolenie na zamestnanie od úradu práce. Musí oň požiadať ešte pred príchodom na Slovensko – vo vlastnom mene alebo prostredníctvom budúceho zamestnávateľa.
  • Povolenie na zamestnanie môže úrad práce udeliť cudzincovi (na jeden rok alebo pol roka na sezónne práce) vtedy, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť iným uchádzačom v evidencii nezamestnaných.
  • Zamestnávanie cudzincov je jednoduchšie v prípade vedcov, výskumných a vývojových pracovníkov, ale aj zahraničných konateľov obchodných spoločností či v prípade krátkodobých stáží mladých ľudí do 26 rokov.
  • Vysokokvalifikovaný pracovník z EÚ sa môže zamestnať u nás, ak má modrú kartu. Zamestnávateľ musí najskôr nahlásiť príslušné voľné pracovné miesto a preukázať pracovnou zmluvou, že mu poskytne minimálne jednoročný kontrakt s mesačnou mzdou prevyšujúcou 1,5-násobok mzdy v odvetví. Pracovník musí mať uznaný doklad o vzdelaní.