• výnosy zo slovenských podielových fondov, dlhopisov (nie štátnych) a HZL sa zdania zrážkovou daňou 19 % automaticky, zdravotným odvodom nepodliehajú
  • ak ide o výnosy z investícií ešte spred roka 2003, tie sú od dane oslobodené a zrazenú daň si možno celú cez priznanie vypýtať späť
  • ak v danom roku investor vrátil (redemoval) podielové listy viacerých fondov, pričom v niektorých vykázal stratu, v iných zisk, tiež môže cez priznanie ich zrátaním žiadať späť časť dane
  • výnosy zo slovenských štátnych dlhopisov sa daňovo vyrovnajú cez daňové priznanie (od 1. 1. 2013)
  • výnosy zo zahraničných podielových fondov a iných cenných papierov, či už dosiahnuté v čase splatnosti alebo pri ich predaji tretej strane, treba zdaniť cez daňové priznanie (výnosy – rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou – z prevodu cenných papierov sú do 500 eur podľa zákona o dani z príjmov oslobodené, ak hranicu presiahnu, zdaňujú sa od oslobodenej sumy)
  • na tieto výnosy sa vzťahujú aj zdravotné odvody so sadzbou 14 %, maximálny vymeriavací základ u fyzickej osoby s príjmom z kapitálového majetku a z ostatných príjmov (napr. výhry, príležitostné príjmy) je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy (na rok 2013 je to 47 160 eur), nad túto sumu sa už odvody neplatia
  • pri dividendách zo ziskov dosiahnutých za roky 2011 a 2012 je odvod 10 % najviac z vymeriavacieho základu 47 160 eur, no platia sa až od sumy 393 eur, dividendy zo zisku 2013 sa zodvodia už sadzbou 14 %, pričom už nemajú minimálny vymeriavací základ, maximálny stúpol na 94 320 eur

PRAMEŇ: zákon o dani z príjmov, Dôvera ZP