Sektor centier podnikových služieb (BSC) predstavuje na Slovensku významnú silu. Podľa tohtoročného prieskumu personálnej agentúry Grafton pôsobí v krajine takmer 50 centier, kde pracuje viac ako tridsaťtisíc ľudí. Ide hlavne o dcéry veľkých nadnárodných spoločností, v ktorých sústreďujú rôzne aktivity v oblastiach ako financie, reporting, IT podpora, audit, HR a mnoho iných. Cieľom je, aby tieto činnosti nevykonávala každá dcérska firma vo svojom štáte, ale boli sústredené pod jednu strechu.

Limity rastu

Pätnásť rokov od príchodu prvých firiem narazili BSC po rokoch prudkého rastu na limity. Ako pre nevýrobné podniky je totiž ich kľúčovým aktívom vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila. Jej nedostatok trápi takmer každé centrum. Medziročne pritom počet zamestnancov v segmente rastie v priemere o desať percent.

BSC čerpajú na Slovensku nových ľudí predovšetkým spomedzi absolventov stredných a vysokých škôl. Avšak školy nie sú prepojené s praxou a produkujú ľudí bez potrebných znalostí a praktických skúseností. „Keďže prijímame väčšinou absolventov z vysokých škôl, hlavne ekonomického zamerania, je pre nás dôležité začať so študentmi pracovať ešte počas ich univerzitného života. Slovenské univerzity nepotrebujú len moderné vybavenie či kvalitných vyučujúcich odborníkov, ale najmä užšiu spoluprácu s praxou a prostredím centra zdieľaných služieb,“ hovorí Ivana Latečková, manažérka ľudských zdrojov Bratislava Business Center Johnson Controls International.

Rekvalifikácia za firemné prostriedky

Ministerstvo hospodárstva vlani pripravilo Koncepciu podpory podnikových centier, ktorú v júli tohto roka schválila vláda
10 % O toľko priemerne rastie medziročne počet zamestnancov v segmente podnikových centier

Vzhľadom na veľký dopyt prijímajú BSC aj ľudí bez potrebných praktických zručností. Prácu v nich tak nachádzajú absolventi odborov, ktorí nenašli vo svojej oblasti uplatnenie, no ovládajú napríklad cudzie jazyky. Firmy ich prostredníctvom interných tréningov a školení rekvalifikujú na zručnosti, ktoré trh potrebuje.

Pokiaľ mali tunajšie centrá na starosti jednoduché činnosti, ako napríklad zaúčtovanie faktúr do systému, nebolo takéto preškoľovanie problém a dalo sa spraviť relatívne rýchlo. Lenže v posledných rokoch sa základné služby bez väčšej pridanej hodnoty presúvajú do lacnejších krajín či sa automatizujú. Centrá v SR získavajú sofistikovanejšie činnosti, kde sú potrebné špecifické zručnosti.

Na tie sa už nedajú absolventi zaškoliť, ale musia prísť s určitými vedomosťami už zo škôl. Centrá neočakávajú, že budú hneď vedieť pravidlá transferového oceňovania alebo medzinárodného zdaňovania. Na to ich dokážu už pripraviť. Lenže čím horšie pripravení absolventi prídu, tým viac času a prostriedkov do nich musia BSC investovať. Tým zároveň znižujú svoju konkurencieschopnosť.

Štát sa začal zaujímať

Kým absolventi technických škôl sú po odbornej stránke pripravení celkom dobre a najväčším problém pre centrá v oblasti IT je ich nedostatok, spoločenskovedné a ekonomické vysoké školy, kde BSC hľadajú ľudí najčastejšie, sú na tom podstatne horšie. Ich absolventom chýbajú predovšetkým mäkké zručnosti, ako je komunikácia, tímová práca, riešenie konfliktov, projektové riadenie, ale aj cudzie jazyky, manažment a finančníctvo.

Štát sa po rokoch nezáujmu o sektor BSC rozhodol konať. Ministerstvo hospodárstva vlani pripravilo Koncepciu podpory podnikových centier, ktorú v júli tohto roka schválila vláda. Tak štát dal jasne najavo, že mu na rozvoji centier podnikových služieb záleží. Okrem riešenia problému zamestnávania ľudí z tretích krajín sú kľúčovým bodom koncepcie aj zmeny vzdelávania. „Je nevyhnutné zladiť požiadavky trhu práce s ponukou a obsahom vyučovaných predmetov — klásť dôraz na výučbu cudzích jazykov, podnikateľských, digitálnych a mäkkých zručností a podporovať získavanie odborných skúseností prostredníctvom praxe počas štúdia na strednej a vysokej škole,“ píše sa v koncepcii.

Ako možné riešenia štát navrhuje zapojiť zástupcov centier do pripravovanej revízie vysokoškolských študijných programov a začleniť ich aj do pracovných skupín Akreditačnej komisie. BSC by sa mohli taktiež spolupodieľať na vytváraní špeciálnych bakalárskych programov, ktorých súčasťou by bola aj prax v centrách a vytvárať špecializované výučbové zariadenia na vysokých školách. V prípade stredných škôl by mali centrá získať od štátu pomocnú ruku, ak sa rozhodnú zapojiť do duálneho vzdelávania, a zároveň ich chce motivovať, aby posielali študentov posledných ročníkov na prax do firiem.

Napĺňanie týchto opatrení je beh na dlhé trate a musí ísť ruka v ruke s reformou celého vzdelávacieho systému. Rezort hospodárstva však k niektorým opatreniam urobil prvé kroky. „V prvom polroku 2017 plánujeme organizáciu matchmakingových stretnutí v krajských, respektíve iných univerzitných mestách, na ktoré pozveme zástupcov akademického sektora a BSC v danom regióne. Súčasťou bude prezentácia možnosti vytvoriť profesijne orientovaný bakalársky študijný program, voliteľný predmet a pod., ktorých vytvorenie je závislé od spolupráce medzi univerzitami a BSC,“ vysvetľuje hovorca ministerstva Maroš Stano. Ako dodáva, koncepcia už bola predstavená viacerým rektorom a predstaviteľom univerzít, ktorí o ňu prejavili záujem.

Centrá idú aj na vlastnú päsť

Samotné centrá však nemôžu čakať. Okolité krajiny ako Maďarsko, Poľsko alebo Česká republika trápia síce rovnaké problémy, no podobné koncepcie na podporu BSC majú vypracované už dlhšie, a tak sú aj v ich riešení ďalej. Pre slovenské firmy predstavujú spolu s lacnejšími krajinami ako Chorvátsko alebo Srbsko konkurenciu. Ak sa materské koncerny rozhodnú pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku investovať do centier v týchto krajinách, prídu slovenské pobočky o potrebné know-how, čo výrazne skomplikuje ich ďalší rozvoj. Nie je ťažké si potom predstaviť, že v čase krízy by boli ako prvé určené na odpis. Preto BSC začali nadväzovať spoluprácu s vysokými školami. Významnú úlohu v tom zohráva BSC Fórum (BSCF) pri Americkej obchodnej komore (AmCham), ktoré združuje najvýznamnejšie firmy v tomto segmente.

„AmCham a BSCF priamo podporujú viaceré akreditované predmety na vysokých školách. Môžem spomenúť American Business Culture & Ethics alebo HR in American Practice na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Všetky sú vyučované lektormi z našich členských spoločností. Veľa firiem učí svoje vlastné predmety, môžem spomenúť IBM, Lenovo, Dell a ďalšie,“ vyratúva Peter Rusiňák z AmCham.

BSC Fórum v aktuálnom zimnom semestri spustilo svoj prvý akreditovaný predmet v anglickom jazyku na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity. T-Systems Slovakia zase v spolupráci s Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity (PHF EU) organizuje Program Honoris PM, ktorý je v anglickom jazyku a zameriava sa na oblasť projektového manažmentu. Prvá pilotná skupina študentov práve absolvuje predposledný tretí semester. Na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa zase odborníci z T-Systems podieľajú na výučbe predmetu SAP, ktorý využíva väčšina centier a jeho znalosť je tak pre absolventov kľúčovou výhodou.

IBM plánuje v budúcom roku spustiť talentový program IBM Smarter University, do ktorého by sa mohli zapojiť ambiciózni študenti z rôznych vysokých škôl. „Vo všeobecnosti by sme uvítali, keby sa na vysokých školách a univerzitách zefektívnili činnosti kariérových centier ako bodov primárneho kontaktu medzi trhom práce a školou,“ hovorí Martin Martinkovič, Smarter Universities konzultant IBM Slovensko. V rámci programu Train the Trainer organizovanom AmCham zase odborníci z centier podnikových služieb vzdelávajú priamo vysokoškolských pedagógov v súčasných trendoch v oblasti mäkkých zručností. Do projektu je zapojených 25 učiteľov zo siedmich škôl na Slovensku.

Ostrovy pozitívnej deviácie

Napriek týmto aktivitám ide stále len o malé ostrovčeky „pozitívnej deviácie“. Centrá však chcú na konkrétnych projektoch ukázať, aké zmeny v oblasti vzdelávania od štátu očakávajú a že sú pripravené zapojiť sa. BSCF v spolupráci s AmCham preto navrhuje zmeniť akreditačné kritériá pre vysoké školy tak, aby väčšiu váhu dostala ich spolupráca s firmami. Lepšie hodnotenie by tak dostala škola s vyšším počtom kurzov, ktoré sú vedené a garantované ľuďmi z praxe. Na to je potrebné zmeniť podmienky pre akademických zamestnancov vysokých škôl tak, aby mohli na univerzitách vyučovať aj ľudia z biznisu. Zároveň chcú umožniť, aby sa aj oni mohli stať garantmi niektorých vyučovaných predmetov. Upustiť by sa malo aj od spôsobu financovania škôl, kde dôležité kritériom je počet študentov. Väčšiu váhu by mala dostať uplatniteľnosť absolventov v praxi a spolupráca s firmami.

Zdá sa, že na ministerstve školstva týmto požiadavkám načúvajú. Návrh reformy Učiace sa Slovensko rieši práve spomínané nedostatky. „Prioritne sa bude podporovať rozširovanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Okrem toho väčšina študijných programov bude obsahovať možnosť získavať kredity za prax a stáže vo firmách, extra kurikulárne aktivity či dobrovoľnícku činnosť súvisiacu s reálnym výkonom práce,“ píše sa v návrhu reformy. Poskytovanie takýchto programov zo strany škôl má následne výraznejšie zohľadňovať aj systém financovania.

Reforma ráta aj s odstránením prekážok pre pôsobenie odborníkov z praxe na vysokých školách. Má sa tiež zaviesť systém mapovania uplatnenia absolventov škôl na trhu práce, ktorý bude poskytovať relevantné dáta pre tvorbu vzdelávacej politiky a spätnú väzbu pre vysoké školy. Pre firmy sústredí informácie o ponuke práce, o jej dostupnosti a kvalite. Ministerstvo školstva má nastaviť indikatívne očakávania pre vysoké školy, ktoré bude finančne podporovať.  

Centrá zdieľaných služieb na Slovensku
SpoločnosťNázov centraPočet pracovníkov na konci rokaNáplň činnosti
20152014
1.IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava 1International Services Centre5 1004 900administratíva kontraktov počas poskytovania IT riešení; podpora pri plánovaní rozpočtov, finančných reportoch, strategickom outsourcingu a komplexnom kontrolingu; účtovné služby podľa amerických účtovných štandardov pre zahraničné pobočky IBM v Európe, účtovanie vnútrofiremných služieb v rámci IBM po celom svete a ďalšie činnosti
2.T-Systems Slovakia, s.r.o., KošiceGlobal Nearshore Centre3 6673 227služby globálnym korporátnym zákazníkom koncernu Deutsche Telekom v oblasti outsourcingu info-komunikačných systémov a riešení, ako aj outsourcingu podnikových finančných procesov
3.AT&T Global Network Services Slovakia, BratislavaService Delivery Shared Service Center3 0263 078zákaznícka podpora a sieťový inžiniering pre klientov v regióne EMEA a ostatných častí sveta
4.Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., BratislavaHewlett-Packard SC1 7971 700služby a podpora zákazníkov HP na regionálnej a globálnej úrovni
5.Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava 2Bratislava Business Center1 7001 530kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, predaj a program manažment
6.Dell, s.r.o., BratislavaGlobal Business Center1 6671 718podpora zákazníkov v regióne EMEA, interné služby pre materskú korporáciu
7.Henkel Slovensko, s.r.o., BratislavaShared Service Center Bratislava1 4001 280poskytovanie finančných, IT, HR služieb a nákupu, marketing & obchod
8.Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., BratislavaDelivery Center for IT860833systémová integrácia, vývoj a údržba softvérových riešení pre zákazníkov z Európy, najmä z nemecky hovoriacich krajín, ako aj lokálnych klientov
9.Siemens, s.r.o., Bratislava 3758696vývoj softvéru a riadiacich systémov, interné služby
10.Accenture, s.r.o., Bratislava / Accenture Services, s.r.o., BratislavaDelivery Center for Accenture Operations717651outsourcing podnikových procesov (obstarávanie, financie, účtovníctvo a starostlivosť o zákazníkov) pre klientov z Európy
11.Lenovo (Slovakia), s.r.o., BratislavaLenovo Slovakia707603poskytovanie servisu pre zákazníkov z regiónu EMEA
12.Amazon /Slovakia/, s.r.o., BratislavaAmazon European Support Center650576podpora európskych tímov Amazonu a obchodných partnerov v regióne EMEA, správa online katalógu produktov
13.First Data Slovakia, s.r.o., BratislavaFirst Data Slovakia461452služby prevádzky platobných systémov prostredníctvom platobných kariet, ATM a POS terminálov pre zákazníkov v regióne EMEA
14.Swiss Re Business Services (Slovakia), s.r.o., BratislavaSwiss Re Business Services (Slovakia)435333vedenie účtovníctva, poradenstvo, IT a ostatné služby
15.Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., BratislavaDT Shared Services408381financie a účtovníctvo, operatívny nákup a súvisiace činnosti, ERP hub pre firmy skupiny Deutsche Telekom
16.Holcim Business Services, s.r.o., KošiceLafargeHolcim European Business Services35094finančné transakcie, účtovníctvo, fakturácia, zákaznícka podpora, správa dát, personálna a mzdová administratíva
17.Soitron, a.s., BratislavaDohľadové centrum330230vzdialená správa serverovej a sieťovej infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a CRM systémov pre slovenských a zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a nákup úzko súvisiaci s IT infraštruktúrou
18.Orange Business Services Slovakia, s.r.o., BratislavaCompetency & Support Center320287podpora v oblasti technického dizajnu, obchodných aktivít, produktového a komerčného manažmentu pre medzinárodných zákazníkov
19.InsData, s.r.o., NitraCross Border Service297282administratívna správa poistného kmeňa komerčných poisťovní v Uniqa Group
20.Osram, a.s., Nové ZámkyGlobal Shared Services EMEA294187služby v odborných oblastiach ako účtovníctvo, financie, zákaznícky servis, nákup, data manažment, IT a marketing pre európske závody a pobočky Osram
21.Mondelez European Business Services Centre, s.r.o., BratislavaMondelez European Business Services Centre258507vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, prieskum trhu, doprava, logistika
22.ING Bank N.V., pobočka BratislavaING Global Services and Operations250126pomocné služby v bankovníctve
23.Competence Call Center Bratislava, s.r.o.Competence Call Center250250outsourcing služieb outbound, inbound, direct marketingu; písomná korešpondencia
24.Kone SSC, s.r.o., BratislavaKone SSC213211poskytovanie finančných služieb spoločnostiam v skupine Kone Corporation
25.Allianz Business Services, s.r.o., BratislavaAllianz Business Services156178poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, automatizované spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo, záznam a archivácia dát, nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti na CD-ROM
26.PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services, s.r.o., BratislavaPwC SSC Bratislava6864finančné účtovníctvo, podpora finančných systémov, analýzy, rozpočet, dane, správa kmeňových dát, podpora zákazníckej fakturácie
27.Datalan, a.s., BratislavaServisné stredisko6867IT outsourcing, autorizovaný servis IT produktov, implementácia a podpora IKT riešení, call centrum
28.PSA Services Centre Europe, s.r.o., BratislavaPSA Services Centre Europe5680ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
29.Achilles Information Slovakia, s.r.o., BratislavaAchilles Information Slovakia4055činnosť organizačných a ekonomických poradcov, podnikateľské poradenstvo
30.Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová VesEmbraco Global Business Support Košice270poskytovanie finančných a HR služieb pre závody spoločnosti Embraco v regiónoch Európa, Amerika a Ázia
1 Odhad TRENDU 2 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti vylečnila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti 3 V septembri roku 2015 sa zo spoločnosti vyčlenila divízia Healthcare do novej novej spoločnosti Siemens Healthcare, s.r.o., Bratislava, do ktorej prešlo 244 zamestnancov
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses