Prečo sa zmenil názov agentúry?

Novým názvom sa chceme jasne identifikovať, že sme tu na podporu podnikania. A to vo vzťahu k našim podnikateľom, ale aj voči zahraničiu. Zastávam pozíciu vyslanca pre malé a stredné podniky pred Európskou komisiou a tu nebolo jasné, akú krajinu vlastne zastupujem. Nemeníme však len názov, ale chceme zásadne zmeniť celú koncepciu podpory malého a stredného podnikania. Lebo systematická podpora na Slovensku neexistuje, je poddimenzovaná a podfinancovaná. Nemáme jednu inštitúciu, ktorá by podporu koordinovala.

Nemá byť tou inštitúciou ministerstvo hospodárstva?

V roku 2013 bola pod patronátom ministerstva hospodárstva založená pracovná skupina pre problematiku zákona o malých a stredných podnikoch. Predsedám jej a jej členmi sú zástupcovia deviatich ministerstiev. Snažíme sa prepájať a koordinovať aktivity ministerstiev, pripravujeme opatrenia, rokujeme o odporúčaniach EÚ. Budeme spolupracovať s univerzitami či s vedecko--technickými parkami. Žiada sa prepojiť aktivity súkromného, verejného a akademického sektora.

Sledujete situáciu aj v iných krajinách?

Pomoc v iných krajinách je komplexnejšia a účinnejšia. Na stretnutiach vyslancov pre malé a stredné podnikanie si vymieňame skúsenosti. Diskutujeme napríklad o tom, aby firmy dostali po krachu druhú šancu. Rozoberáme aj to, akým spôsobom zlepšiť podnikateľské zručnosti. Veľmi sa tlačí na rozvíjanie mentorských služieb.

Slovensko sa nemôže pochváliť priaznivým podnikateľským prostredím.

Agentúra sa bude snažiť prispieť k tvorbe podnikateľského prostredia. Podnety na jeho zlepšenie vieme dostať aj do Bruselu. Stáva sa napríklad, že pri implementácii európskej legislatívy sme na Slovensku až príliš horliví a naše zákony sú nad štandardom smerníc. Podnikateľov potom znevýhodňujú, robia ich menej konkurencieschopnými oproti iným štátom, kde dajú do zákonov len to, čo podľa smernice musia. Chceme zlepšovať zákony, prinášať alternatívne návrhy pre ministerstvo hospodárstva. Ani samotní začínajúci podnikatelia však nie sú na podnikanie pripravení, chýbajú im základné podnikateľské zručnosti. Majú problémy pripraviť vlastné biznis plány a začať ich realizovať. Preto si myslíme, že vzdelávanie je dôležitou súčasťou podnikania. Nielen v školách. Zo štatistík vyplýva, že najviac pracovných miest vytvoria práve nové firmy. V Európskej únii v nich vznikne ročne vyše štyroch miliónov pracovných miest. Takýto nárast nedokážu zabezpečiť ani veľké firmy. Preto sa im musíme venovať. Aj na Slovensku vzniká veľa firiem, no veľké percento z nich do dvoch rokov zaniká. Chceme byť prvou voľbou nielen pre začínajúce spoločnosti, ale aj pre podniky, ktoré hľadajú spôsoby, ako ďalej svoj biznis rozvíjať. Základným motívom zmeny je poskytovať služby komplexnejším a účinnejším spôsobom, a to v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Čo musí riešiť podnik, aby bol úspešný?

Okrem platobnej schopnosti je dôležité pre rozvoj firmy, aby sa dostala na medzinárodné trhy. V tom im chceme pomáhať. Žiaľ, výrazne rastie počet mikrofiriem – na úkor firiem stredných. Je to dôsledok globálnej krízy. Firmy sa stiahli z medzinárodného trhu, prepustili ľudí a stali sa z nich malé firmy, ktoré fungujú na lokálnom trhu. To nie je dobré.

Čo môže pripravovaný zákon reálne dať malým a stredným podnikom?

Súčasťou novej filozofie podpory malého a stredného podnikania je vytvoriť jasný legislatívny rámec, pomenovať spôsoby a aktérov podpory a uviesť do praxe nástroje, prostredníctvom ktorých sa bude agentúra snažiť zlepšovať podnikateľské prostredie ako celok. Pôjde napríklad o zavedenie testu, teda identifikovanie a odstraňovanie bariér pre podnikanie malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria 99,9 percenta podnikov na Slovensku. Sme jedinou krajinou z V4, ktorá takýto zákon ešte nemá. Zákon, to sú základy, na ktorých môžeme postaviť koncepciu našej agentúry – ako One-Stop-Shop centra, kde budú tieto nástroje pod jednou strechou.

Aké teda budú kompetencie centra a možnosti pomáhať podnikateľom?

Chceme byť prvé miesto pre podnikateľa – od začínajúcich firiem až po tie už zabehnuté. Pracujeme na rozvoji nefinančných programov, kde chceme podnikateľom pomáhať cez akceleračný, stážový, inkubačný, rastový, Enterprise Europe Network program, prostredníctvom pilotných projektov na otváranie tém Small Business Act a SBA Academy. Ďalším pilierom sú finančné programy – úverové produkty, rizikový kapitál a hybridné produkty.

A konkrétnejšie?

Chceme, aby agentúra bola centrom stretávania sa podnikateľov a firiem na klubovej platforme. Žiadne školenia, ale výmena skúseností a vzdelávanie zamerané na zdokonaľovanie podnikateľských zručností. Vytvoríme priestor aj pre odborníkov zo zahraničia. Nemáme kapitálový trh, podnikatelia nemajú skúsenosti s tým, čo to znamená pustiť si niekoho do firmy ako finančného partnera, ktorý so sebou prinesie aj skúsenosti a otvára nové trhy. Chceme tiež inak nastaviť mikropôžičky. Je to úspešný a pre podnikateľa relatívne dostupný produkt. Ideme vytvárať aj hybridné produkty pre začínajúcich podnikateľov, ktorí si tak zlepšia podnikateľské zručnosti. S podnikateľom bude pracovať mentor, ktorý ho bude viesť podľa biznis plánu.

Kedy bude agentúra fungovať po novom?

Na realizácii koncepcie pracujeme od začiatku môjho pôsobenia v agentúre, teda od roku 2012. Úlohou agentúry je spájať sa s ministerstvami a byť prierezovou agentúrou. Chceli by sme, aby sa koncepcia naplnila do roka.

Branislav Šafárik (35)

Branislav Šafárik: Chceme byť prvou voľbou pre naše podniky

Od novembra 2012 je generálny riaditeľ Slovak Business Agency (SBA). Zastáva aj funkciu SME Envoy pri Európskej komisii, kde ako vyslanec Slovenskej republiky presadzuje záujmy malého a stredného podnikania. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po jej skončení odišiel do USA. Keď sa vrátil, začal sa venovať problematike finančných nástrojov pre malé a stredné podnikania v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Ako riaditeľ SBA chce dosiahnuť komplexnú a efektívnu podporu malých a stredných podnikov.