Vlastné zdroje a kapitálová primeranosť 1/4
(banky so sídlom v SR, tis. eur)

Banky - tabuľky

PRAMEŇ: údaje poskytnuté jednotlivými bankami, zostavil TREND

Hospodárske výsledky a čisté výnosy z úrokov 2/4
(tis. eur)

Banky - tabuľky

PRAMEŇ: Údaje poskytnuté jednotlivými bankami, zostavil TREND

Vklady klientov 3/4

Banky - tabuľky

1 Vklady a iné zdroje od klientov, okrem Štátnej pokladnice a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity; 2 Údaje z priebežnej účtovnej závierky
PRAMEŇ: údaje poskytnuté jednotlivými bankami, zostavil TREND

Úvery a iné pohľadávky voči klientom 4/4

Banky - tabuľky

1 Netto hodnota úverov – znížená o vytvorené opravné položky; 2 Podľa úverov v brutto hodnote
PRAMEŇ: údaje poskytnuté jednotlivými bankami, zostavil TREND