Anketa: Čo by najviac pomohlo investovaniu na Slovensku?

Gabriel Szabó

výkonný generálny riaditeľ, Slovnaft

„Slovensko by sa malo naďalej usilovať, aby sa eurozóna nerozpadla. Spoločná mena poskytuje Slovensku voči ostatným krajinám jasnú investičnú prednosť. Rovnako by mali vládnuce elity jasne deklarovať a podporovať naše ukotvenie v rámci NATO a EÚ. Súčasne je nevyhnutné, aby legislatívne a regulatívne podmienky pre podnikateľov boli dostatočne predvídateľné. Pre priemysel by sa mali znížiť ceny elektrickej energie a odstrániť selektivita pri investičných vládnych dotáciách. Namiesto nich by sa mali radšej znížiť plošne odvodové i daňové povinnosti podnikateľom. Je tiež potrebná zásadná zmena smerovania školstva vrátane redukcie neefektívnych škôl či univerzít. Privítali by sme tiež väčšiu elektronizáciu v štátnej správe a menej byrokratických štruktúr a procesov.“

Anketa: Čo by najviac pomohlo investovaniu na Slovensku?

Milan Ďaďo

generálny riaditeľ, Oravská vodárenská spoločnosť

„Procesy prípravy, schvaľovania a realizácie projektov sú nezdravo ovplyvňované lobistickými vplyvmi. Keby sa manažovali s cieľom vytvárať zdravé podmienky na rýchle a kvalitné budovanie stavebných diel, podstatne by sa skrátil čas od otvorenia balíka finančnej podpory projektov po reálne využívanie týchto diel. V stavebných činnostiach, ktoré sú nám najbližšie, je potrebné vrátiť do procesov odborné riadenie a rozhodovanie. Treba zastaviť upadajúce technické školstvo, skoncovať s výmenou úradníkov spracovávajúcich agendu na úradoch pri zmenách politických garnitúr. Žiada sa spracovať, zaktualizovať a prijať kvalitnú legislatívu – najmä stavebný zákon a zákon o verejnom obstarávaní, ale hlavne opäť sa naučiť hrať férovo, s vedomím osobnej zodpovednosti za rozhodnutia, za ktoré berieme svoj plat.“

Anketa: Čo by najviac pomohlo investovaniu na Slovensku?

Martin Erdössy

generálny riaditeľ, ŽSR

„Privítali by sme novú podobu stavebného zákona, ktorý by zjednodušil územné a stavebné konanie tak, aby len jeden stavebný úrad vydával stavebné povolenie pre celú stavbu. Zrušením dokumentácie stavebného zámeru a využitím dokumentácie pre územné rozhodnutie by sa zasa výrazne urýchlil celý proces spracovania projektovej dokumentácie. Modernizáciu železničných tratí, ktorou sa má zrýchliť a skvalitniť vlaková doprava, často komplikujú neoprávnené nároky obcí a samospráv na investície, ktoré nesúvisia priamo s modernizáciou železničných tratí. Ako jeden z najväčších problémov vnímame zdĺhavý proces verejného obstarávania pri veľkých zákazkách. Napríklad verejné obstarávanie na modernizáciu tratí trvá niekedy až 12 mesiacov. ŽSR by pomohlo aj zjednodušenie procesu majetkovoprávneho doriešenia nehnuteľností, najmä medzi štátnymi organizáciami.“

Anketa: Čo by najviac pomohlo investovaniu na Slovensku?

Jens Kellerbach

člen predstavenstva Volkswagen Slovakia

„Najväčšími výzvami je pre nás aktuálne nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj chýbajúca infraštruktúra či byrokratické povinnosti spojené s dlhými lehotami.“

Anketa: Čo by najviac pomohlo investovaniu na Slovensku?

Patrik Horný

podpredseda predstavenstva, ZSSK

„Investovanie je najefektívnejšie, keď sa deje v synergii v takzvaných klastroch. Je potrebné prepojiť lídrov a nápady. Preto ZSSK uvažuje o vytvorení klastra Mobility, kde by sa investície na základe spoločnej filozofie nás, automobilových spoločností či správcov infraštruktúry sústredili na využitie potenciálov slovenského prostredia. Potrebovali by sme tiež uvoľniť ruky pri investovaní do inovácií formou rizikového kapitálu, aby sme neostali odrezaní od možností, ktoré sa nám ponúkajú. Dnes je pre nás skúška novej technológie z externého prostredia z legislatívneho pohľadu verejného obstarávania takmer nemožná.“

Anketa: Čo by najviac pomohlo investovaniu na Slovensku?

Dietmar Weigt

člen predstavenstva, ZF Slovakia

„Hlavnú prekážku vidíme v dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily. Súčasné možnosti rozšírenia úlohy Slovenska ako jednej z najväčších automobilových dielní v Európe sú obmedzené, keď sa status „best cost“ krajiny dostáva pod tlak. Slovenské subjekty by sa mali snažiť zaujať vedúcu úlohu v rámci výrobnej siete získavaním rozhodovacích kompetencií v oblasti výrobných technológií, vytváraním pracovných skupín expertov a ich nasadzovaním po celom svete a spravovaním globálnych investičných rozpočtov pre stroje a zariadenia. Veľké výrobné závody by tiež mali byť schopné prilákať funkcie v oblasti výskumu a vývoja. To všetko by pridalo do portfólia Slovenska faktor silnej lokality a viedlo ho preč od jednoduchej súťaže s východoeurópskymi susedmi v nákladoch na prácu. Avšak je slovenský systém vzdelávania pripravený zabezpečiť strojných inžinierov a technikov na požadovanej úrovni, aby sa tunajší priemysel pohol týmto smerom?“