Súťaž o najlepšieho finančného riaditeľa CFO roka vznikla pred trinástimi rokmi ako reakcia na finančnú a hospodársku krízu. Cieľom bolo oceniť šikovnosť, kompetentnosť a zodpovednosť šéfov financií v náročných časoch. Aj vlaňajšok bol z pohľadu firiem zlomový. Ocenenie CFO roka 2020 tak so sebou nesie punc výnimočnosti.

TREND vyspovedal Zuzanu Slovincovú, výkonnú riaditeľku CFO Clubu, ktorý je spolu s TRENDOM vyhlasovateľom ankety, a zástupkyňu tohtoročného odborného garanta – Moniku Smižanskú, riaditeľku spoločnosti PwC Slovakia.

Cena CFO roka vznikla v čase krízy v roku 2008. Dnes tu máme krízu opäť. Hoci iný typ. Ak by vznikla cena tento rok, aký aspekt finančného riadenia by zdôraznila teraz?

Zuzana Slovincová: V CFO Clube sme absolútne presvedčení, že taký rok ako minulý si zaslúži ocenenie aj pre ľudí z oblasti finančného riadenia. Uznanie si zaslúžia všetci tí, ktorí preukázali jedinečnú adaptabilitu a pripravenosť na krízový scenár, efektívnu zmenu manažmentu firmy, schopnosť pohotovo reagovať a získať výhodné dodatočné zdroje financovania. A určite aj tí, ktorí demonštrovali pripravenosť a efektívnu automatizáciu a digitalizáciu procesov naprieč celou firmou, ponúkali dáta na rýchle rozhodovanie a dokázali sa flexibilne prispôsobiť inej dynamike spoločnosti. 

Monika Smižanská: Firmy sa prispôsobujú a pokiaľ donedávna riešili otázku, aké kroky podniknúť na zvládnutie pandémie covid-19, následne riešia, ako sa posunúť ďalej. Mnohé spoločnosti zisťujú, že kvalifikácia pracovnej sily nezodpovedá dostatočne súčasným potrebám trhu a je potrebné investovať do kompetencií, ktoré vytvárajú hodnotu. 

Daniel Bekeš, víťaz ankety CFO roka 2019
Neprehliadnite

CFO roka 2020: Hlasovanie o najlepšieho finančného riaditeľa štartuje, súťaží sedem kandidátov

Finanční riaditelia plnia množstvo úloh, niektorí sú zodpovední aj za biznisdevelopment či digitalizáciu. Čo je za tým?

ZS: Finančný riaditeľ vystupuje nielen ako hlavný zodpovedný za celú oblasť financií či obstarávania, ale niekedy aj za HR, IT, risk management, logistiku alebo operations. Väčšinou je hlavne nositeľom inovácií, iniciátorom automatizácie a digitalizácie, manažérom akvizícií a najmä hlavným partnerom generálneho riaditeľa, s ktorým sa spolu snažia o zvýšenie hodnoty firmy a prínosu pre spoločnosť.

MS: Globálne prieskumy za posledné roky ukazujú postupne rozširujúcu sa agendu finančných riaditeľov o témy ako digitálna transformácia, digitalizácia zákazníckej skúsenosti a funkcií backofficeu. S digitalizáciou finančných a účtovných procesov súvisí potreba rozvíjať zamestnancov v oblasti pokročilých dátových analýz a prediktívneho modelovania.

Okrem toho ide o udržateľnosť firemnej kultúry počas hybridného spôsobu práce a hľadanie spôsobov, ako udržať a rozvíjať dôležité prvky kultúry, ak sa vytrácajú pri práci z domu. Finanční riaditelia hľadajú inovačné príležitosti a ďalšie možnosti automatizácie, implementujú kroky pre zníženie fluktuácie a cudzia im nie je ani téma udržateľnosti a environment, social a governance. Relevantnosť týchto tém potvrdzujú aj odpovede finalistov ankety, kde väčšina finančných riaditeľov čoraz viac času venuje práve týmto oblastiam.

Monika Smižanská
Zdroj: archív M. Smižanskej
Monika Smižanská

Komisia ankety CFO roka posudzuje kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele kandidátov predtým, než vyberie finálne nominácie. Ktoré kvantitatívne kritérium je najdôležitejšie a prečo?

MS: Za najdôležitejšie kvantitatívne ukazovatele považujeme rentabilitu nákladov a pohotovú likviditu. Rentabilita odráža, ako efektívne spoločnosť transformačnou činnosťou či výrobou nastavila svoje procesy a aká je jej schopnosť reagovať na situácie v meniacich sa makroekonomických a vnútorných podmienkach. Ukazovateľ je všeobecné akceptovateľný pre porovnanie spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach.

Pohotová likvidita odráža schopnosť manažmentu hospodáriť s pracovným kapitálom. Tento ukazovateľ vyžaduje práve v kríze zvýšenú pozornosť. V čase rýchlo sa meniacich podmienok trhu treba mať na zreteli štruktúru majetku a záväzkov, aby sa predišlo podkapitalizácii podniku a problémov s financovaním.

S digitalizáciou finančných a účtovných procesov veľmi úzko súvisí potreba rozvíjať zamestnancov
 

A ktoré kvalitatívne kritérium považujete za kľúčové?

MS: Nie je možné určiť jediné kritérium, je potrebné prihliadať na rôznorodosť spoločností, v ktorých finalisti pôsobia, ich veľkosť, vlastnícku štruktúru, odvetvie, konkurenčné prostredie, aktuálnu fázu rozvoja a podobne. Vyšší dôraz sme kládli najmä na úlohu CFO v manažmente spoločnosti, zodpovednosť za získavanie finančných zdrojov a implementáciu inovatívnych prístupov vo finančnom riadení, digitalizáciu procesov, optimalizáciu pracovných postupov a iné významné projekty a rozhodnutia.

Prečo je váha kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov v pomere 35 : 65?

MS: Prostredníctvom kvantitatívnych ukazovateľov zoraďujeme spoločnosti podľa dosiahnutých finančných výsledkov. Tie nie vždy odzrkadľujú činnosť CFO a úsilie vynaložené na dosiahnutie aktuálnych výsledkov. Posudzované podniky pôsobia v rozličných odvetviach s rozdielnymi podmienkami z pohľadu výrobných procesov, financovania a ochotou prijímať rozhodnutia. Tieto procesy sú často akcelerované práve z pozície CFO a nemusia byť reflektované v danom roku v kvantitatívnych ukazovateľoch. 

Britský kouč Mike Shreeve
Neprehliadnite

Britský kouč: Práca v korporácii môže byť frustrujúca, keď cudzí jazyk bráni ukázať osobnosť

Tento rok nominovala komisia prekvapivo až sedem, nie päť CFO. Koľko finančných riaditeľov a riaditeliek sa tento rok prihlásilo do súťaže a prečo je napokon až sedem nominovaných?

ZS: V trinástom ročníku ankety bolo 22 prihlásených a výsledok jednotlivých kôl a hodnotení potvrdil, že máme veľa silných kandidátov, ktorých hodnotenia sa niekedy líšili len v desatinách bodov. Odborná komisia je presvedčená, že ocenenie by si zaslúžil každý CFO, ktorý úspešne riadi firemné financie aj v náročnej situácii, a preto sa rozhodla zviditeľniť úspechy viacerých finalistov práve preto, že sa im podarili v krízovom roku.

Zuzana Slovincová
Zdroj: archív Z. Slovincovej
Zuzana Slovincová

Nahliadnuc do členskej základne CFO Clubu vidno, že v pozíciách finančných riaditeľov dominujú muži. Ženy tvoria zhruba 25 percent. Ako je to celkovo na Slovensku?

ZS: V členskej základni CFO Clubu je väčšina mužov a aj keď tento pomer kolíše v rámci rokov, je pomerne stabilný. Hoci medzi nominovanými bolo výrazne väčšie zastúpenie žien, ako je vo finálovej zostave, stále pretrváva trend, že žien je na pozíciách CFO, ale aj celkovo v manažmente menej ako mužov.

Prečo je to tak?

ZS: Medzi hlavné dôvody patrí časová náročnosť tejto pozície, a teda náročné skĺbenie pracovného a rodinného života, vyššie nároky žien na svoje výsledky, ale niekedy aj menšia potreba na ich zviditeľňovanie. Myslím si, že táto téma úzko súvisí aj s hlboko zakorenenou skromnosťou a pochybnosťou vo vlastné schopnosti po dlhotrvajúcom období mužskej prevahy. Hoci si niektoré prekážky ženy vytvárajú nevedome samy, najmä častý perfekcionizmus a potreba dokázať, že ženy zvládnu všetko, spôsobuje niekedy nereálne očakávania. Sklenený strop je možné poraziť len vtedy, keď sa niečoho aspoň na istý čas vzdáme, a to ženy robia veľmi ťažko.

Najdôležitejšie kvantitatívne ukazovatele boli rentabilita nákladov a pohotová likvidita
 

Jednou z aktivít CFO Clubu na Slovensku je aj vzdelávanie, ktoré zahŕňa školenia, tréningy či diskusné fóra. V akom režime boli realizované aktivity klubu počas pandémie?

ZS: Keďže v CFO Clube organizujeme aktivity rôzneho druhu, niektoré sa bez problémov preniesli do online sveta, a tak sme robili odborné diskusné fóra, školenia či členskú schôdzu a hlasovanie o novom predsedníctve. Nový normál nám priniesol aj nové formáty a niekedy aj vzácnych hostí, ktorých účasť bola online niekedy jednoduchšia než fyzická. Tešíme sa obľube nových už pravidelných menej formálnych online klubových večerov na vopred zvolené témy, kde si naši finanční riaditelia navzájom radia a vymieňajú skúsenosti. Tieto umožnili aj intenzívnejšie zapojenie kolegov z rôznych lokalít, čo je naším cieľom do budúcnosti. 

Odborná komisia CFO roka 2020
Zdroj: Trend