Spoločnosti Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko plánujú v priebehu budúceho roka vytvoriť spoločnú firmu. Tento krok je v súlade so  stratégiou materskej spoločnosti Deutsche Telekom, ktorá integráciu divízií fixných a mobilných služieb ohlásila už minulý rok.

Cieľom integrácie je synergia toho najlepšieho, čo majú v súčasnosti Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko k dispozícii a týka sa to všetkých oblastí pôsobenia spoločností: pozície na trhu, zákazníckeho zázemia a databáz, profesionálneho know-how, technológií či podporných systémov, zamestnancov a manažérov.   

Obidve spoločnosti získali súhlas svojich akcionárov na začatie prípravných prác na integráciu, ktorej proces bude prebiehať na základe tzv. integračnej roadmapy, ktorú vypracujú obidve spoločnosti v prípravnej fáze.

Doteraz bola vykonaná  počiatočná analýza, ktorá potvrdila realizovateľnosť  právneho zlúčenia, t.j. neboli identifikované žiadne prekážky, ktoré by bránili právnemu zlúčeniu obidvoch spoločností. 

Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekomu: „Vývoj vo svete ukazuje, že hlavnou podmienkou konkurencieschopnosti pre telekomunikačných operátorov na nasýtených trhoch je schopnosť poskytovať integrované riešenia produktov a služieb. Sme presvedčení, že integráciou obidvoch spoločností vytvoríme moderného telekomunikačného operátora, ktorý bude môcť komplexnejšie a efektívnejšie reagovať na všetky požiadavky trhu.  V neposlednom rade predpokladáme, že spojenie firiem prinesie aj úspory pri hospodárení a nové možnosti efektívnejšieho riadenia spoločnosti. Pre zamestnancov sa integrovaná firma stane prestížnym zamestnávateľom, ktorý ponúkne široké portfólio pracovných príležitostí a možností profesionálneho rastu.“ 

„Aj naďalej bude naším poslaním byť najuznávanejšou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb. Budeme môcť efektívnejšie a komplexnejšie reagovať na potreby trhu, ponúkať zákazníkom tzv. balíky služieb  využívajúce produkty a technológie ako fixnej tak mobilnej divízie spoločnosti. Chceme, aby zákazník u nás, na jednom mieste, našiel všetko čo je momentálne na telekomunikačnom trhu dostupné, t.j. mobilné a pevné hlasové, dátové a internetové služby. V konečnom dôsledku to zvýši hodnotu a prestíž firmy. Staneme sa najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku,“ povedal Milan Vašina, generálny riaditeľ spoločnosti T-Mobile Slovensko. 

Po právnej a organizačnej stránke budú obidve spoločnosti integrované k termínu, ktorý bude schválený oprávnenými orgánmi obidvoch spoločností.

Projekt integrácie je dlhodobý, pozostáva z množstva ďalších čiastkových projektov, napr. zosúladenie procesov, spojenie všetkých IT systémov umožňujúcich jednotný pohľad na zákazníka. Na základe skúseností z iných spoločností, ktoré prešli podobným procesom, obidve spoločnosti očakávajú, že by plná integrácia mala byť ukončená v horizonte 2 rokov od jej začiatku.  

Stratégiou novovytvorenej spoločností bude ponechať používanie oboch obchodných značiek, T-Mobile a T-Com. O názve novej spoločnosti, ako aj o jej sídle zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie.