Kvalita vzdelávania je kľúčová pre lepší život všetkých ľudí. Spoločnosť LYNX kladie na vzdelávanie najväčší dôraz v rámci svojich aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Kristína Lukáčová, vedúca marketingového oddelenia hovorí, že existuje veľa oblastí, ktoré ovplyvňujú našu budúcnosť a je len na nás, ako sa im budeme venovať.

Kvalitné vzdelávanie, lepšia ostražitosť v živote

Kvalita vzdelávania je kľúčová pre spoločnosť LYNX, a to nielen smerom do vnútra, ale aj navonok. Rozsah činností v oblasti vzdelávania je najväčší spomedzi všetkých aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti (CSR), ktorým sa firma venuje.

Vzdelanie je pre spoločnosť LYNX dokonca natoľko dôležité, že mu venuje v rámci svojich CSR aktivít výnimočné miesto. Nejde pritom len o odborné vzdelanie. Zameriavajú sa aj na aktívnu podporu hodnôt a budovania občianskej spoločnosti.

„Veríme, že naša snaha a úsilie, ktoré dnes investujeme do vzdelávania, nám v budúcnosti prinesú ovocie v podobe mladých šikovných ľudí s profesionálnym prístupom k práci,“ spresňuje K. Lukáčová s tým, že v konečnom dôsledku to bude mať vplyv aj na zvýšenie kvality života na Slovensku.

V rámci vzdelávania sa v LYNXe snažia dostávať do popredia aj oblasti priamej činnosti, napríklad vzdelávanie v problematike kybernetickej bezpečnosti. „Naše aktivity sa tiež uberajú smerom k zvyšovaniu popularity IT sektora a jeho možností medzi ženami, aby sa v budúcnosti čoraz viac zvyšoval počet žien, ktoré študujú či pracujú v IT. Vnímame, že aj v tejto oblasti je nutné posúvať zaužívané stereotypy smerom k lepšiemu,“ vysvetľuje marketingová manažérka.

Ochotu rásť a učiť sa chápeme ako neustály proces, ktorý sa nekončí záverom určitého stupňa štúdia. Musí pokračovať aj po skončení strednej či vysokej školy.
Kristína Lukáčová, LYNX

Základom kvalitného vzdelávania sú pevné piliere

Kvalitné vzdelávanie by malo byť spojením profesionálneho prístupu, ochoty neustále rásť a schopnosti kriticky selektovať prijaté informácie. Profesionálny prístup k vzdelávaniu v LYNXe očakávajú od vyučujúcich aj od študentov. „Ochotu rásť a učiť sa chápeme ako neustály proces, ktorý sa nekončí záverom určitého stupňa štúdia. Musí pokračovať aj po skončení strednej či vysokej školy,“ hovorí K. Lukáčová.

Dôležitým aspektom je kritické myslenie. Ľudia sú podľa K. Lukáčovej v súčasnosti obklopení množstvom informácii a musia sa ich naučiť rozdeľovať na tie dôležité a menej podstatné. „Vzdelávanie chápeme ako zložitý proces, v ktorom musia byť základné piliere doplnené množstvom pomocných aktivít,“ spresňuje.

Spolupráca so školami je o partnerstve s pridanou hodnotou

O významne vzdelávania pre spoločnosť LYNX svedčí aj fakt, že nadviazala partnerstvá so slovenskými školami. Spolupracuje už s viacerými partnermi zo stredných a vysokých škôl aj s rôznymi vzdelávacími inštitúciami. „V rámci najdlhších spoluprác spomeniem Gymnázium Poštová v Košiciach, ktoré dlhodobo patrí k najlepším gymnáziám na Slovensku,“ hovorí K. Lukáčová.

Spoločnosť LYNX svojim partnerom poskytuje kvalitné odborné prednášky, workshopy a špeciálne zamerané projekty. „Neustále sa snažíme študentov vzdelávať v oblasti IT a zároveň sme presvedčení, že ak sú mladí ľudia od detstva oboznamovaní s témou kybernetickej bezpečnosti, sú obozretnejší a viac dbajú na bezpečnosť v online priestore,“ dodáva.

In,The,Classroom,Multi,Ethnic,Students,Listening,To,A,Lecturer
Zdroj: Shutterstock

Rozsah činností spoločnosti LYNX je v rámci spolupráce so školami širokospektrálny. „ Čo sa týka stáží a pracovných miest pre študentov v LYNX Junior Programe, šancu dostávajú vybraní talentovaní ľudia, ktorí sa zoznamujú s IT prostredím už počas strednej či vysokej školy. Pracujú na webových aplikáciách, nových dizajnoch alebo výkonových optimalizáciách. Za krátky čas vidíme ako dozrievajú a získavajú prvotný rešpekt od skúsenejších kolegov. Títo študenti sú motivovaní učiť sa a pracovať na sebe, takže tam vidíme veľký záujem o osobnostný aj kariérny rast,“ vysvetľuje K. Lukáčová.

O prednášky, workshopy či prezentácie je medzi študentmi mimoriadny záujem. Dopyt je obrovský. „Dopyt je vyšší ako sme kapacitne schopní zastrešiť. Funguje to preto skôr tak, že my si vyberáme, s ktorými školami a v akom rozsahu budeme spolupracovať. Už spomínaný LYNX Junior Program je v školách veľmi obľúbený a školy nás proaktívne kontaktujú s tým, že u nich študujú talentovaní mladí ľudia, ktorí by si zaslúžili byť súčasťou nášho programu. Školy si túto aktivitu veľmi pochvaľujú, keďže im pomáhame pripravovať študentov na trh práce,“ hovorí.

CSR aktivity pre lepšiu budúcnosť, v merítku je environmentalistika

Spoločnosť LYNX sa okrem vzdelávania venuje aj ďalším CSR aktivitám. Všetky spája spoločný cieľ – lepšia budúcnosť pre všetkých. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa venujú aj regionálnemu rozvoju, ekonomike, medicíne či kultúre a športu. Okrem unikátneho konceptu LYNX podporuje talenty sa firma snaží podporovať charitatívnu oblasť, zdravotne a sociálne slabších.

Na CSR aktivitách neustále pracujú a hľadajú nové možnosti, ako k rozbehnutým aktivitám pridať niečo naviac. V súčasnosti vytvárajú koncepciu environmentálnej výchovy. „Radi by sme ju videli ako samostatný školský predmet,“ avizuje cieľ nových aktivít K. Lukáčová.

Ekológia je podľa nej otázkou budúcnosti a je potrebné sa jej už dnes naplno venovať. „Napríklad aj nami vyvinutý systém MIDS stelesňuje to, ako dokážu moderné technológie napomáhať k šetreniu životného prostredia prostredníctvom efektívneho riadenia. V prípade MIDS-u sa efektivita odráža vo výrazne nižšej spotrebe pre významných odberateľov elektriny, akými napríklad sú dátové centrá,“ spresňuje.

Dnes je priam povinnosť každej firmy venovať sa oblastiam, ktoré formujú spoločnosť, a tak prispieť aj svojimi aktivitami k lepšiemu životu v našej krajine.
Kristína Lukáčová, LYNX

Profesionalita, dôvera a talent

LYNX má v rámci svojho hodnotového zamerania tri hlavné piliere: profesionalitu, dôveru a talent. „Každý pilier má výnimočné postavenie aj v rámci nášho prístupu k otázkam širšej spoločenskej zodpovednosti. Dnes je priam povinnosť každej firmy venovať sa oblastiam, ktoré formujú spoločnosť, a tak prispieť aj svojimi aktivitami k lepšiemu životu v našej krajine,“ vysvetľuje K. Lukáčová s tým, že existuje množstvo oblastí, ktoré ovplyvňujú našu budúcnosť a je len na nás, v akom rozsahu sa im budeme venovať.

O spoločnosti LYNX
LYNX je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností. Na trhu informačných technológií pôsobí od roku 1991. Odvtedy upevnila svoje postavenie na trhu a vyprofilovala sa ako spoločnosť, ktorá poskytuje špičkové služby pre klientov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, projektovania, výstavby a prevádzkovania informačných systémov, networkingu, komplexnej bezpečnosti organizácií či tvorby špeciálnych aplikácií. Poslaním spoločnosti je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v oblasti bezpečnosti informačných systémov, budovania ICT infraštruktúry, technologických aplikácií a komplexnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami. Spoločnosť LYNX presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti a transparentnosti.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku označuje za prínosný pre čitateľa.