Každodenne počúvame vyhlásenia medzinárodných organizácií, vlád a finančných inštitúcií o tom, koľko sa bude investovať do obnovy ekonomiky po pandémii Covid-19. Pomoc ekonomikám sa počíta v miliónoch a miliardách eur a ovplyvní našu budúcnosť na ďalšie desaťročie.

Tento rok svet čaká podľa odhadu Medzinárodného menového fondu pokles hrubého domáceho produktu o 4,9 percenta. Národná banka Slovenska zase predpokladá 10,3-percentný prepad našej ekonomiky.

Na druhej strane sa veľa hovorí o klimatických zmenách, biodiverzite a degradácii životného prostredia. Prijímajú sa medzinárodné dohody, strategické dokumenty a akčné plány na zmiernenie zhoršenia kvality životného prostredia a nadmerného využívania prírodných zdrojov. Otázky zachovania trvalo udržateľného rastu a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo sa stávajú mantrou dneška.

Využijeme túto šancu na obnovu zelenej ekonomiky na Slovensku? Máme jedinečnú príležitosť nasmerovať investície a hospodárske politiky tak, aby sme podporili zelený rast, štrukturálne zmeny potrebné na obnovu ekonomiky, konkurenčné schopnosti a tvorbu nových pracovných miest. Vytvorením vhodného prostredia, podporou inovácií a infra-štruktúry môže vláda pomôcť podnikom s rozvojom nových technológií a hodnotového reťazca napojeného na zelené sektory.

Lídri európskej únie hľadali v júli viac ako štyri dni riešenie, ako rozdeliť peniaze z Fondu obnovy.
Neprehliadnite

Miliardy eur výmenou za reformy. S akými návrhmi môžeme ísť do Bruselu?

Štátna pomoc by mala nadväzovať  na prísnejšie sociálne a environmentálne podmienky. Z doteraz poskytnutej pomoci na zmiernenie následkov krízy smerovalo na rozvoj zeleného rastu minimum. Najväčší finančný balík v histórii s názvom EÚ budúcej generácie v predpokladanej hodnote 10 miliárd eur získa Slovensko na podporu ekonomiky z EÚ. Podľa Európskej komisie to bude nadstavba k rozpočtu EÚ na obdobie 2021 — 2027.

Finančná pomoc z novovzniknutého fondu by mala byť poskytovaná členským štátom formou dotácie a pôžičky. Uvažuje sa o zavedení nových zdrojov financovania tohto fondu, ako je zavedenie digitálnej dane, uhlíkového cla a dane vybranej na základe spoločného konsolidovaného základu dane právnických osôb. Ďalšie stovky miliónov nás čakajú z fondu spravodlivej transformácie. Ten má v Trenčianskom a Košickom regióne podporiť najmä zamestnanosť a inovatívne technológie po útlme ťažby uhlia, ako aj premenu uhlíkovo náročných priemyselných odvetví.

Je nevyhnutné, aby sa tieto finančné prostriedky využili na zelené investície. Predovšetkým na obnovu energetickej hospodárnosti budov, zdokonalenie cirkulárnej aj vodíkovej ekonomiky, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, budovanie infraštruktúry pre elektrické autá a rozvoj železničnej dopravy v súlade s Európskou zelenou dohodou. Máme možnosť vybrať si novú, trvalo udržateľnú cestu, nepremrhajme šancu zelenej obnovy.