Pod označením Smart city si možno predstaviť využitie modrných technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil. Niektoré mestá preto napríklad riešia odpadové hospodárstvo, dopravu, osvetlenie, úsporu energií či dokonca zlepšenie komunikácie medzi vedením a obyvateľmi. Medzi veľmi časté problémy, ktoré sa tiež riešia implementáciou smart riešení, patrí aj parkovanie.

Ktorékoľvek smart riešenie musí byť v prvom rade užitočné pre občanov. To je merítko nazerania sa na to, či riešenie poskytuje alebo neposkytuje výhody. Spýtali sme sa niektorých predstaviteľov slovenských miest, ako sa k zavádzaniu moderných technológií vo svojich mestách stavajú a ktoré z riešení aktuálne využívajú. 

1. Aká je vaša stratégia v oblasti zavádzania moderných technológií vo vašom meste?

2. Ktoré smart riešenia v súčasnosti využívate?

Ján Ferenčák, primátor Kežmarku

1. Pri využívaní moderných technológií v meste je pre nás dôležité, aby predovšetkým priniesli úžitok ľuďom – aby sa cítili komfortne a mali všetko, čo potrebujú pre plnohodnotný život seba i svojich rodín. Naším cieľom je, aby sme všetky oblasti života v Kežmarku zosúladili do smart, teda do inteligentného celku, ktorý bude obyvateľom zjednodušovať život s dôrazom na využitie najnovších technológií. Nerobíme len opatrenia zo dňa na deň, ale pracujeme v širšom rozsahu rokov a vieme, kam chceme mesto v budúcnosti posunúť.

2. Kežmarok sa v predchádzajúcich rokoch vydal na cestu inteligentného mesta. Zaviedli sme napríklad jednotnú ekonomiku organizácií mesta, pripravili energetický audit, spustili optický internet a prepojili všetky organizácie patriacie pod mesto. Z množstva aktivít by som rád vyzdvihol aj projekt Cyklochodník okolo mesta, ktorého hlavným cieľom je podpora nemotorovej dopravy, zvýšenie atraktivity cyklistiky a zníženie znečistenia ovzdušia.

Súčasťou sú smart lavičky rozmiestnené po meste, pripájanie na Wi-Fi hotspoty alebo elektronabíjačky či elektrické auto pre mestskú políciu. Mesto tiež uskutočnilo efektívne protipovodňové opatrenia na miestnych vodných tokoch a vypracovalo projekt SmartGreen City Kežmarok, ktorý pre zlepšenie kvality životného prostredia využíva moderné technológie.

Alexandra Pivková, primátorka Lučenca

1. Mesto Lučenec sa v lete 2019 stalo členom Smart Cities klubu. Táto platforma slúži na výmenu skúseností a na spoluprácu medzi mestom a expertmi pri príprave stratégií a programov s cieľom zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov. Inteligentné technológie vytvárajú pre samosprávu obrovské množstvo možností pre jej rozvoj a riešenie environmentálnych, ekonomických, ale aj sociálnych zmien.

Aktuálny stav technologického napredovania ponúka rozsiahle možnosti pre rozvoj mestskej infraštruktúry. Mesto sa však stane inteligentným len ak zvyšuje úroveň všetkých občanov, preto využíva informačné a komunikačné technológie na zlepšenie svojej funkčnosti a dlhodobej udržateľnosti.

2. Občania a návštevníci mesta dnes môžu využívať viacero riešení s označením „Smart“. Ide napríklad o mobilnú aplikáciu mesta Lučenec, ktorá umožňuje komunikáciu s občanmi a zároveň informuje o všetko dôležitom dianí v meste. Ďalej je k dispozícii aplikácia pre cestujúcich v MHD, možnosť dobíjania mobilných telefónov v MHD či využívanie Wi-Fi. Nechýbajú tiež

detektory počtu áut a vyhodnocovanie dát o hustote dopravy, bikesharing, polopodzemné kontajnerové stanovištia, aplikácia pre osoby so sluchovým hendikepom, QR kódy na letákoch či historických budovách či interaktívne tabule. Smart riešenia sa využívajú aj v školách. K dispozícii je čipový dochádzkový a stravovací systém, elektronická triedna kniha, internetová žiacka knižka či interaktívne tabule.

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

1. Banská Bystrica identifikuje inteligentné riešenia vo všetkých troch prioritách Integrovanej územnej stratégie (IÚS): Prosperujúca mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica, Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť a mesto Banská Bystrica a Dobré spravovanie mestskej funkčnej oblasti a mesta Banská Bystrica.

Prostredníctvom Tematických pracovných skupín (TPS) za účasti socioekonomických expertov zo vzdelávacieho, podnikateľského a sociokultúrneho sektora vznikajú projektové zámery, reflektujúce aktuálne nedostatky v úrovni služieb pre obyvateľov FMO Banská Bystrica.

2. Mesto Banská Bystrica sa už od roku 2015 zameriava na to, aby sa stalo plnohodnotným Smart city. Jedným z krokov bolo vytvorenie nového webu mesta. Zároveň si obyvatelia môžu bezplatne stiahnuť aplikáciu mesta Banská Bystrica, kde sú k dispozícii všetky dôležité informácie. Ďalším krokom bolo poskytnutie možnosti platenia daní prostredníctvom QR kódu.

Medzi SMART projekty Banskej Bystrice patrí zrealizovaná výmena takmer dvoch tisíc svietidiel za úsporné LED lampy a tiež plánovaná modernizácia dopravnej signalizácie piatich svetelných križovatiek. V rámci projektu „Mestský parkovací systém“ bude nainštalovaných 45 bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel, 18 kamier a 1 cestná meteostanica. V rámci aktivít rozvoja turistického ruchu plánuje mesto otvoriť interaktívnu banícku expozíciu. Jej súčasťou budú viaceré moderné technológie vrátane využitia virtuálnej reality.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová.
Neprehliadnite

Slovensko a digitalizácia? Chýbajú ľudia, komunikácia je slabá, byrokracia veľká