Vyhláška ministerstva hospodárstva nariaďuje jeden bezplatný termín odpočtu. Správca bytového domu ho musí oznámiť formou vývesky v spoločných priestoroch minimálne dva týždne pred vykonaním odpočtu. Výsledok odpočtu sa potom majiteľ bytu dozvie v ročnom zúčtovaní nákladov na bývanie, ktoré mu pripraví správca domu. Ak to vlastník bytu nestihne, môže požiadať o náhradný termín odpočtu. 

„V období odpočtov často čelíme prekážkam, kedy nám nie je umožnený prístup k meračom v danom termíne. Po dvoch termínoch ostane približne až 5 percent bytov neodčítaných,“ uviedol Peter Jančula, technicko-obchodný riaditeľ spoločnosti ista Slovakia, ktorá zabezpečuje koncoročné odpočty tepla a vody.   

Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky, ktoré sťažujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov.

„Výška nameranej spotreby býva častým dôvodom reklamácií, preto spotrebiteľom odporúčame, aby si pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť údajov overili,“ uviedla Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

V bytových domoch, v ktorých boli nainštalované pomerové rozdeľovače tepla s rádiovým modulom, sa odpočet robí diaľkovo cez rádiovú sieť, teda bez vstupu do bytového domu. Správca domu dokáže odčítať všetky byty v dome k rovnakému dátumu, a tak sú chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania vylúčené. Rádiový odpočet navyše umožňuje prístup k údajom o histórii spotreby vody a tepla cez webový portál.

Pozor na odhad

Ak vlastník bytu odpočet spotreby neumožní, správca určí spotrebu na základe legislatívy. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva.

Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom. Vyhláška hovorí, že v prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, prípadne neumožnil určené meradlo nainštalovať, demontoval ho alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške trojnásobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

„V praxi to znamená, že náklady na teplo sa môžu navýšiť až o 50 percent, v prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody až o 300 percent,“ dodáva P. Jančula.

Ako má vyzerať protokol o odpočte:

  • údaje musia byť presné a odsúhlasené vlastníkom,
  • musí obsahovať meno a adresu vlastníka bytu a čitateľné údaje z meračov vody a tepla,
  • nemal by v ňom chýbať dátum odpočtu, údaj o spotrebe v predchádzajúcom roku, označenie čísla merača a aktuálna spotreba od posledného odpočtu.