Pre úpravu týkajúcu sa konzorcií sa predkladatelia rozhodli aj preto, že proces zlučovania vysokých škôl sa podľa nich nepreukázal ako efektívny. „V praxi sa zistili nielen ekonomické, ale najmä politické prekážky takéhoto procesu. Formy zmluvného združovania si nevyžadujú centrálne politické rozhodnutia a plne rešpektujú princípy všetkých zložiek akademickej autonómie,“ dodávajú poslanci.

Zákon počíta so zriadením registra konzorcií, ktorý má viesť ministerstvo školstva. Zapisovať sa doň majú názov a sídlo konzorcia vysokých škôl, predmet jeho činnosti, orgány, prostredníctvom ktorých konzorcium vysokých škôl koná, a mená osôb vykonávajúcich ich pôsobnosť.

Právna norma tiež umožní študentom vysokých škôl získať tzv. podnikové štipendiá. „Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií,“ uviedol Ľ. Petrák. Ich účelom je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce.

Štipendium má poskytovať podnikateľ, ale do procesu výberu študentov a posudzovania nárokov bude zapojená aj vysoká škola. Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.