Návrh, ktorý má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov, odobrila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Účinná by mohla byť od začiatku roka 2021, pričom by sa mala vzťahovať až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka.

rekonštrukcia vysokoškolského internátu Družba
Neprehliadnite

Univerzita Komenského pripravuje efektívnejší model riadenia internátov

Právna úprava by mala jasne stanoviť, kedy možno odnímať titul, za akých okolností, kto má o tom rozhodovať v prvom stupni aj v druhom stupni, ale aj do akého času od absolvovania štúdia, či udelenia titulu je možné o tom rozhodovať. Rovnako stanovuje, aké majú byť následky rozhodnutia. Podľa predkladateľov má zaviesť princíp „kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma". O neplatnosti štátnej skúšky by mal po novom rozhodnúť rektor univerzity, ak „záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent, alebo ak úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby".

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie po rokovaní konzília odborníkov na Úrade vlády 13. júla 20202 v Bratislave. Slovensko nemusí nateraz pristupovať k celoplošným opatreniam pre zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Univerzita Komenského odsudzuje plagiátorstvo, no aj vyhlásenia dehonestujúce akademickú prácu

Rektor by tiež mohol konať aj v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. A tiež ak absolvent „v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa, alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa".

Za vysokú školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. Jej členov menuje a odvoláva rektor. Jej súčasťou by mali byť štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta, najviac dvaja by mohli byť zamestnancami príslušnej vysokej školy. Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami školy a jeden študent príslušnej školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu.

Na snímke budova, v ktorej sídli Rektorát Slovenskej technickej univerzity (STU) na Vazovovej ulici v Bratislave 26. októbra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Študenti žiadajú opätovné prerokovanie návrhu na odvolanie rektora

V prípade, ak by sa odňal titul študentovi za riadne ukončenie nižšieho stupňa vzdelávania, pričom by pokračoval na vyššom stupni, mohlo by ísť o dôvod na ukončenie štúdia. „Pretože ten, kto nemá vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, nespĺňa podmienky na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa," píše sa v návrhu.

Novela má tiež umožniť vzdanie sa titulu. Fyzická osoba by tak mohla neodvolateľne urobiť písomným oznámením s úradne osvedčeným podpisom doručeným rektorovi vysokej školy, ktorá titul udelila. Zároveň má právna úprava stanoviť, že konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie pred 1. januárom 2021. A to aj v prípade udelenia akademického titulu, titulu docent, ako aj pri podaní návrhu na odvolanie profesora.

Počet vysokoškolákov klesol, priemerný vek profesorov je 63
Neprehliadnite

Počet vysokoškolákov klesol, priemerný vek profesorov je 63 rokov

Pripomienkou k zákonu bolo, aby v časti zákona, ktorý sa zaoberá aj vojenskými školami bolo doplnené, že ministerstvo obrany plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní, okrem štyroch výnimiek. Ide o konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu docent a konania o podaní návrhu na odvolanie profesora.